Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през второто тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лицав област Стара Загора е 137.0 хил., от които 72.8 хил. са мъже и 64.3 хил. са жени.

Места за настаняване в Софийска област през юни 2023 година

През юни 2023 г. в Софийска област са функционирали 96 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 797 легла в тях. В сравнение с юни 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 11.6%, а броят на леглата – със 7.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юни 2023 г. е 36 772, или с 2.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През юни 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 60.0% от общия брой нощувки на чужди и 48.2% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.9% от нощувките на чужди граждани и 16.1% – на български граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 35.7% от нощувките на българските граждани и 13.1% от нощувките на чуждите граждани.

Наети лица и средна брутна заплата в област София (столица) през второто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област София (столица) към края на юни 2023 г. намаляват с 280 спрямо първо тримесечие на 2023 г., като достигат 798.5 хиляди. Спрямо края на първо тримесечие на 2023 г. най – голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „ Хотелиерство и ресторантьорство” – с 11.1%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 0.7% и „Държавно управление” – с 0.6%. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ с 2.1%, „Административни и спомагателни дейности”- с 1.2% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ с 0.7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най – голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” с 20.8% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” с 12.9%.

В края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 9.4 хил., или с 1.2%, повече в сравнение с края на юни 2022 г. Най – голямо увеличение на наетите в абсолютно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 5.1 хил., „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 4.0 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство”- с 3.8 хиляди. В процентно изражение увеличението е най – значително в икономическите дейности „Добивна промишленост“ с 13.9% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 14.1%, както и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“  с 5.2%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2023 г. е 2 810 лв., за май –

2 638 лв. и за юни – 2 644 лева.

Индикатори за бедност и социално включване в област Смолян през 2022 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2022 г. линията на бедност за област Смолян e 474.83 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 24.1% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства със 0.2%, а относителният дял на бедното население нараства с 5.9 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2022 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 24.1 до 26.7%, или с 2.6 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 48.5%, или с 24.4 процентни пункта.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ловеч през 2022 година

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Ловеч достига 845 лв. за един декар, което е с 15.6% повече в сравнение с 2021 година. Спрямо средната стойност за страната (1 428 лв./дка) през 2022 г. средната цена на нивите в област Ловеч е по-ниска с 40.8%. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и  пасища) през 2022 г. достига 315 лв. на един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година – с 3.6%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през второто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Монтана към края на юни 2023 г. се увеличават с 0.1%
спрямо края на март 2023 г., като достигат до 26.8 хиляди.
Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор намаляват
с 0.3% (до 9.9 хил.), а в частния сектор се увеличават с 0.4% (до 16.9 хиляди).
В края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област
Монтана са с 2.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като
намалението на наетите в частния сектор е с 2.3%, а в обществения сектор наетите по трудово и
служебно правоотношение са намалели с 2.7%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Видин през второ тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на юни 2023 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на март 2023 г., като достигат до 15.9 хиляди.
Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.1% (до 7.1 хил.), а в частния сектор намаляват 1.4% (до 8.9 хиляди).
В края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 1.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през второ тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2023 г. се увеличават с 1.4% спрямо края на март 2023 г. и са 61.4 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Добивна промишленост“ и „Образование“.

Детски ясли в Софийска област през 2022 година

Към 31.12.2022 г. в Софийска област функционират 37 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 123 места в тях.

В края на 2022 г. в детските ясли в Софийска област се отглеждат и възпитават 979 деца, от които момчетата са 477, а момичетата – 502 (табл. 2).

Дейност на местата за настаняване в област Перник през юни 2023 година

През юни 2023 г. в област Перник са функционирали 12 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 261 стаи и 549 легла в тях. В сравнение с юни 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода намалява със 7.7%, а на леглата в тях се увеличава със 7.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юни 2023 г. е 4 714. Българските граждани са реализирали 3 462 нощувки, а чуждите – 1 252.