Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни  2022 г. нарастват с 0.4% спрямо края на март 2022 г., като достигат 31.6 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.2%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 12.1%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Плевен е 88.5 хил., от които 48.6 хил. са мъже, а 39.8 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 45.5% (при 53.7% за страната), съответно 52.5% за мъжете и 39.2% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и трето място.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Кюстендил са функционирали 103 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 520 стаи и 3 705 легла в тях. В сравнение с юли 2021 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 21.2%, а на леглата в тях – с 14.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юли 2022 г. е 24 436, или с 21.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 2 637 нощувки, а българските – 21 799.

Наети лица и средна брутна работна заплата в Софийска област през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2022 г. са 58 217. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2022 г. обхваща 5.9% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2022 г. е 1 705 лв., за май – 1 643 лв. и за юни – 1 588 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 645 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 730 лв.).

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Добрич през 2021 година

През 2021 г. на територията на област Добрич са регистрирани 123 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 158, а на загиналите – 13 души. Делът на пътнотранспортните произшествия от общия брой за страната е 2.0%, a на ранените и на загиналите съответно – 2.1 и 2.3%. В сравнение с 2020 г. нарастват както пътнотранспортните произшествия (с 15.0%), така и броят на ранените – със 17.9%, докато загиналите лица в областта намаляват с 27.8%. По брой на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2021 г., област Добрич се нарежда на 19-то място сред областите в страната.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2022 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на март 2022 г. и са 57.7 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и  “Селско, горско и рибно стопанство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Строителство“ „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 243 жилищни сгради с 307 жилища в тях и 55 776 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 68 други сгради с 29 336 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие са издадени с 6.1% повече разрешителни за строеж на жилищни сгради с 4.4% повече жилища и съответно с 25.3% по-голяма застроена площ. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 1.4%, а тяхната РЗП – с 44.6%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 19.1%, броят на жилищата в тях – с 4.4%, а общата им застроена площ – с 43.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 8.1% по-малко, а тяхната РЗП намалява със 17.8%.

Основни данни за културата в област София (столица) през 2021 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2020 и 2021 г. дейността на културните институции беше ограничена поради въведените противоепидемични мерки на територията на Република България.

Културни институции

            В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2021 г. на територията на София (столица) функционират 18 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Посещенията в музеите през 2021 г. са 379 хил. и в сравнение с 2020 г. се увеличават с 38.7%, като 18.4% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите – с 25 хил., или с 68.6%, в сравнение с предходната година.         

Общият персонал на музеите в област София (столица) през 2021 г. е 741 души и се намалява с 0.8% в сравнение с 2020 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на юни 2022 г. намаляват с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 39.3 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение има в икономическите дейности:  „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Операции с недвижими имоти“.

Образование в област Плевен през учебната 2021/2022 година

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2021/2022 година в детски градини са записани 6 625 деца, или с 1.2% по-малко в сравнение с предходната година.

• В началното образование (I – IV клас) се обучават 7.5 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 6.7 хиляди.

• Завършилите средно образование през 2021 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 647 и 801 ученици.

• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната  2021/2022 година са  3 233.