Индикатори за бедност и социално включване през 2015 година в област Кърджали

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение ..Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“

Оценка на бедността в Област Кърджали

Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление по области. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод, както при линията на бедност на национално ниво – 60% oт средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

През 2015 г. линията на бедност в област Кърджали е най-ниската в страната – 189.17 лв. средно месечно на лице oт домакинство.

Линията на бедност общо за страната с 325.83 лв., най-висока е в област София (столица) (504 лв.). следвана от областите Варна (353 лв.) и Перник (352 лв.).

През 2015 г. под прага на бедност в област Кърджали са били 34.2 хил. лица. или 22.5% от населението (23.2% от мъжете и 21.9%отжените) на областта.

Под съответния праг на бедност през 2015 г. е било 22.0% от населението на страната.

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Шумен – 30.6%. Варна – 27.8%. и Пазарджик – 27.5%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Кюстендил – 11.0%. Силистра – 11.3%. и Габрово – 13.0%.

ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА – ОБЛАСТ РУСЕ

Пълен текст в PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU- SILC).

Дейност на местата за настаняване през юли 2016 година в област Добрич

Пълен текст в PDF файл

През юли 2016 г. в област Добрич са функционирали 153 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.3 хил., а на леглата – 27.0 хиляди. В сравнение с юли 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 6.3%, а на леглата в тях – със 0.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2016г., е 619.9 хил., или с 10.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Наблюдение на работната сила в област София (столица) през второ тримесечие на 2016 година

PDF файл
 

Коефициентът на икономическа активност за населението в област София (столица) на възраст 15 – 64 навършени години е 75.9% или с 0.2 процентни пункта по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2015 година.
Коефициентът на заетост на населението в област София (столица)на възраст 15 – 64 навършени години е 72.7%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. се увеличава с 0.8 процентни пункта.
През второто тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 679.2 хил., от които 343.7 хил. са мъже и 335.5 хил. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 59.9%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. се увеличава с 0.7 процентни пункта. При мъжете този дял е 64.2%, а при жените – 56.0%.
През второто тримесечие на 2016 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 662.1 хил., като в сравнение с първото тримесечие на същата година се увеличават с 10.4 хил., а спрямо второто тримесечие на 2015 г.- с 4.5 хиляди.

Индикатори за бедност и социално включване в област Сливен през 2015 година

PDF

По окончателни данни от изследването, проведено през 2015 г., линията на бедност общо за страната за 2015 г. е 325.83 лв. средномесечно на лице от домакинство.
Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за областта се понижава с 15.5%, а относителният дял на бедното население намалява с 5.9 процентни пункта.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНИ И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНИ И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ  В ОБЛАСТ ВРАЦА КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл.

 

1.Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2015 г. в област Враца функционират 13 заведения за болнична помощ с 1 375 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 40 със 14 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3  с  80 легла.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2015 г. на територията на областта функционират 6 многопрофилни болници с 810 легла. В сравнение с 2014 г. легловият им фонд остава непроменен. В края на 2015 г. осигуреността на населението в област Враца с болнични легла  е 79.9  на 10 000 души от населението.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Кюстендил през 2015 година

PDF файл
 

През 2015 г. в област Кюстендил са приключили делата за 810 извършени престъпления. Делата за 400 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 259 – с условно осъждане, за 31 – с оправдаване, за 6 – с прекратяване, и за 114 – с освобождаване от наказание.
През 2015 година в областта с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 659 извършени престъпления, което е с 3.8% по-малко в сравнение с 2014 година.
Броят на обвиняемите лица в област Кюстендил през 2015 г. е 886, от които:
• с ефективни осъдителни присъди са приключили делата на 425 лица или 47.9% от общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 300 лица, или 33.9% от общия брой на обвиняемите;
• освободени от наказателна отговорност са 116 лица, или 13.1% от общия брой на обвиняемите;
• оправдателни присъди са получили 37 обвиняеми лица (4.2%);
• на 8 лица (0.9%) делата са прекратени.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2015 г. е 725, като в сравнение с 2014 г. се увеличава с 1.1%.

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ЗА ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2014 г. брутният вътрешен продукт (БВП) за област Русе възлиза на 2 213 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП за областта е 1 131 млн. евро, като на човек се падат 4 947 евро.

ДЕТСКИ ЯСЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2015 г. в област Габрово функционират 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединени детски заведения (ОДЗ) с общо 617 места в тях (табл. 1), като всичките са в градовете. В сравнение с 2014 г. местата в детските ясли в областта се увеличават със 12 или с 2.0%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Пловдив през 2015 година

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2015 г. линията на бедност за област Пловдив e 336.00 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 20.9% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 3.8%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.2 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2015 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.9 до 26.0%, или с 5.1 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 41.4%, или с 20.5 процентни пункта.