ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила. 

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови стради в област Ловеч през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж за 31 жилищни сгради с 34 жилища в тях и с 4 976 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 20 други сгради с 3 980 кв.м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 40.9%,  жилищата в тях – с 47.8%, а разгънатата им застроена площ – с 58.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 28.6%, но разгънатата им застроена площ нараства със 109.4%.

Статистика на фамилния бизнес в област Кюстендил през 2022 година

Семейните предприятия представляват значителна част от съществуващите европейски компании, които в голяма степен допринасят за развитието на Европейската икономика.

От 2015 г. Националния статистически институт провежда статистическо проучване за Семейния бизнес в България. Целта на наблюдението е да се подобри наличността на надеждни статистически данни за фамилния бизнес и да се оцени ролята на тези предприятия в българската икономика.

Данни за фамилния бизнес се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е годишната отчетност за дейността на предприятията.

През 2022 г. 2 018 са активните предприятия в област Кюстендил, които декларират, че бизнеса им е семеен. В сравнение с 2021 г. техния брой се учвеличава със 160, или с 8.6%, а в сравнение с 2017 г.  –  със 172, или с 9.3%.

През 2022 г. на територията на област Кюстендил функционират 1.9% от активните фамилни предприятия в страната, което я поставя на седемнадесето  място. С най-голям относителен дял на активните фамилни предприятия са областите София (столица) с 21.4% (22 422 предприятия), Пловдив с 9.8% (10 303 предприятия) и Варна с 6.5% (6 750 предприятия).

Статистика на фамилния бизнес в Софийска област през 2022 година

Семейните предприятия представляват значителна част от съществуващите европейски компании, които в голяма степен допринасят за развитието на Европейската икономика.

От 2015 г. Националният статистически институт провежда статистическо проучване за Семейния бизнес в България. Целта на наблюдението е да се подобри наличността на надеждни статистически данни за фамилния бизнес и да се оцени ролята на тези предприятия в българската икономика.

Данни за фамилния бизнес се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е годишната отчетност за дейността на предприятията.

През 2022 г. активните предприятия в Софийска област, които декларират, че бизнесът им е семеен, са 3 559. В сравнение с 2021 г. техният брой се увеличава с 604, или с 20.4%, а в сравнение с 2017 г.  –  с 368, или с 11.5%.

На територията на Софийска област през 2022 г. функционират 3.4% от активните фамилни предприятия в страната.

Места за настаняване в Софийска област през януари 2024 година

През януари 2024 г. в Софийска област са функционирали 94 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 7 352 легла в тях. В сравнение с януари 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 9.3%, а броят на леглата в тях – с 11.6%.  

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през януари 2024 г. е 101 361, или с 10.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През януари 2024 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 86.2% от общия брой нощувки на чужди и 39.5% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.4% от нощувките на български граждани и 13.4% – на чужди граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 25.1% от нощувките на българските граждани и 0.4% от нощувките на чуждите граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през януари 2024 г. е 30 031, като в сравнение със същия месец на 2023 г. се увеличава с 16.2%. Увеличение е отчетено както при чуждите граждани, така и при българските – съответно с 19.2 и 13.2%

Приходите от нощувки през януари 2024 г. са 10 190.5 хил. лв. и в сравнение с януари 2023 г. са с 37.5% повече. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 55.7%, а тези на чужди граждани – с 30.5%.

Места за настаняване в област Кюстендил през януари 2024 година

През януари 2024 г. в област Кюстендил са функционирали 73 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 196 стаи и 2 754 легла в тях. В сравнение с януари 2023 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 5.8%, а леглата в тях – с 1.8%.

            Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през януари 2024 г. е 17 635, или с 3.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 16 101 нощувки, а чуждите – 1 534.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2024 г. се увеличава с 1.1% в сравнение със същия месец на предходната година и достига 9 441. Българските граждани, нощували в местата за настаняване в област Кюстендил през януари 2024 г., са 8 706 и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Чуждите граждани са 735 и са реализирали средно по 2.1 нощувки.

            Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Кюстендил през януари 2024 г. е 20.6%, като се увеличава с 0.2 процентни пункта спрямо януари 2023 година.

            Приходите от нощувки през януари 2024 г. се увеличават с 33.4% в сравнение с януари 2023 г. и достигат 1 547.0 хил. лева.

Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през януари 2024 година

През януари 2024 г. в област София (столица) са функционирали 145 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.5 хил., а на леглата – 14.8 хиляди. В сравнение с януари 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, е намалял с 0.7% и броят на леглата в тях също е намалял, но с 1.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през януари 2024 г. е 141.4 хил., или със 7.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 86.5 хил. нощувки, а българските – 54.9 хиляди.

През януари 2024 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 81.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 48.4% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.6% от нощувките на чужди граждани и 31.0% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.9 и 20.6%.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ДОМАКИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ В НОВИ ДОМАКИНСТВА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА)

В началото на април 2024 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на ежегодното Наблюдение на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства. То се провежда в Република България от 1953 година и е включено в Националната статистическа програма за 2024 година. В него ще вземат участие 306 домакинства от област София (столица) –  гр. София, гр. Банкя, с. Горни Богров, с. Клисура избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 102 домакинства. В периода април – юни 2024 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ, ТСБ – Югозапад, отдел „Статистически изследвания – София“ и при първото си посещение в домакинствата ще представят писмо от председателя на НСИ. Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.

Опазването на тайната на данните, тяхната защита и използването им изключително за статистически цели е гарантирано от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз, както и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област София (столица) може да се получи на телефон 02/9857 694 в Териториално статистическо бюро – Югозапад, отдел „Статистически изследвания – София“.

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството! Повече информация за методологията на наблюдението, както и резултати от предходни изследвания, могат да се намерят на сайта на НСИ, рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“: https://www.nsi.bg/bg/node/3168/ и в Информационната система „Инфостат“.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през януари 2024 година

През януари 2024 г. в област Пазарджик са функционирали 105 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3 610, а на леглата – 7 503. В сравнение с януари 2023 г. местата за настаняване намаляват с 6.3%, докато броят на леглата в тях нараства  с 0.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2024 г. е 92 733, или с 4.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 95.2% от тях са осъществени от български граждани и 4.8% – от чужди.

    Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Република Северна Македония (20.3%).

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2024 г. в област Пазарджик се увеличават с 3.5% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достигат 41 869. От всички пренощували лица 96.2% са български граждани и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 1 611 и са реализирали средно по 2.8 нощувки.

Изследване на доходите и условията на живот в област Сливен през 2024 година

В област Сливен изследването ще се проведе в градовете: Котел, Нова Загора, Сливен, Шивачево, Твърдица и Кермен, както и в селата: Камен, Бяла, Трапоклово, Събрано, Медвен, Сотиря, Горно Александрово, Езеро, Малко село, Скобелево, Загорци, Орлово, Ябланово, Кортен, Червенаково, Мокрен, Радецки, Ичера, Ковачите, Желю войвода, Жеравна, Еленово, Блатец и Тополчане.