Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2022 година

През октомври 2022 г. в област Търговище са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 263, а на леглата – 480. Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2022 г. е 2 482, или със 17.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват със 7.0%, а при тези от български граждани има ръст с 23.8%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Ловеч е 54.0 хил., от които 30.7 хил. са мъже, а 23.3 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.1 хил., а спрямо третото тримесечие на 2021 г. увеличението е с 0.7 хиляди.         

Етнокултурни характеристики на населението в Софийска област към 7 септември 2021 година

Етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната. При първите преброявания, проведени в края на ХІХ век (1887 и 1892 г.), са наблюдавани признаците „вероизповедание“ и „матерен език“. През 1900 г. е включен признакът „народност“. При преброяването, проведено в края на 1946 г., вероизповеданието отпада, а другите два признака фигурират до 1975 г., като вместо матерен език се използва наименованието „майчин език“. Единствено през 1985 г. тези признаци са изключени от програмата на преброяването. При преброяванията, проведени през 1992 и 2001 г., се наблюдават признаците „етническа група“, „майчин език“ и „вероизповедание“, а при преброяванията през 2011 и 2021 г. е добавена и „религиозност“.

Социално-икономически характеристики на населението в Софийска област към 7 септември 2021 година

Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование в Софийска област е 40 044. От тях 38.9% са мъже и 61.1% са жени.

Лицата със завършена най-висока степен на средно образование са 112 725. От тях 34.2% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 65.8% – професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни политехнически училища (СПТУ). Професионалното средно образование е по-разпространено при мъжете (58.8%) отколкото при жените (41.2%). Програми за професионално обучение след средно образование (IV степен професионална квалификация) са завършили 2 689 лица, а 3 702 лица са със завършен първи гимназиален етап на средното образование.

Етнокултурни характеристики на населението в област Ловеч към 7 септември 2021 година

Етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната. При първите преброявания, проведени в края на ХІХ век (1887 и 1892 г.), са наблюдавани признаците „вероизповедание“ и „матерен език“. През 1900 г. е включен признакът „народност“. При преброяването, проведено в края на 1946 г., вероизповеданието отпада, а другите два признака фигурират до 1975 г., като вместо матерен език се използва наименованието „майчин език“. Единствено през 1985 г. тези признаци са изключени от програмата на преброяването. При преброяванията, проведени през 1992 и 2001 г., се наблюдават признаците „етническа група“, „майчин език“ и „вероизповедание“, а при преброяванията през 2011 и 2021 г. е добавена и „религиозност“.

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Шумен през 2022 година

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2022 г. 86.8% от домакинствата в област Шумен (87.3% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2013 – 2022 г. достъпът до интернет в домакинствата от областта се увеличава с 37.0 процентни пункта.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на септември 2022 г. намаляват с  0.1%, спрямо края на юни 2022 г., като достигат 39.2 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение има в икономическите дейности: „Други дейности“ и „Култура, спорт и развлечения“.

Основни резултати от изследване на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2022 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2022 г. показват, че 94.7% от домакинствата в област София (столица), при средно 87.3% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, което е с 4.4 процентни пункта повече в сравнение с предходната година.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2022 г. област София (столица) се нарежда на първо място в страната.

Относителният дял на лицата използващи редовно интернет в област София (столица) за 2022 г. е 90.9%, като се разпределят по пол съответно – мъже – 91.9% и жени – 89.9%. Делът на използващите редовно интернет бележи нарастване спрямо предходната година със 7.1 процентни пункта при мъжете и с 5.9 процентни пункта при жените.

Значително нарастване при редовно използващите интернет в област София (столица) през 2022 г. има при лицата с основно или по-ниско образование – 83.1%. Лицата с висше образование, които използват редовно интернет са 96.3%, а тези със средно образование са 87.6%.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кюстендил през 2022 година

Резултатите от проведеното през 2022 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 87.4% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 87.3% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира увеличение от 10.1 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет.

За периода 2013 – 2022 г. използването на ИКТ става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил с 35.0 процентни пункта.

През 2022 г. с най-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Сливен – 67.8%, Силистра – 70.6%  и София – 75.0%, а с най-висок – София (столица) – 94.7%, Хасково – 91.8% и Бургас – 90.8%.  (фиг. 2). По относителен дял на тези домакинства област Кюстендил се нарежда на 12-то място в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през октомври 2022 година

През октомври 2022 г. в област Кюстендил са функционирали 88 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 382 стаи и 3 145 легла в тях. В сравнение с октомври 2021 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 27.5%, а на леглата в тях – с 18.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през октомври 2022 г. е 16 806, или с 48.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 1 572 нощувки, а българските – 15 234.