Среща на екип от експерти от ТСБ-Югоизток със студенти и преподаватели от Факултет по обществени науки към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

На 29 февруари 2024 г., в зала 316 на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, ТСБ – Югоизток проведе практически семинар на тема: „Национален статистически институт като информационен партньор на бизнеса“. Семинарът бе организиран от катедра „Икономика и управление“, Факултет по обществени науки, по инициатива на студентски клуб „Млад предприемач“.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 218.1 хил., от които 119.0 хил. са мъже, а 99.0 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица се увеличава с 0.3%.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 59.5% (при 53.1% за страната), съответно 68.4% за мъжете и 51.4% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 0.2 процентни пункта, като при мъжете има увеличение с 0.3 процентни пункта, а при жените остава без изменение.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на декември  2023 г. намаляват с 0.1 хил., или с 0.5% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 30.0 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 36.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 12.0%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.3%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2023 г. намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2023 г. и са 61.1 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Образование“, „Култура, спорт и развлечения“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Строителство“,  „Административни и спомагателни дейности“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 67.4 хил., от които 37.1 хил. са мъже, а 30.3 хил. са жени.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област Кюстендил през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 37 жилищни сгради с 41 жилищa в тях и 7 187 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 34 други сгради с 6 946 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 21.3%, а броят на жилищата в тях и общата им застроена площ съответно с 12.8 и 14.3%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са по-малко с 2.9%, а общата им застроена площ – с 81.3%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради и разгърнатата им застроена площ са повече в област Кюстендил съответно с 94.7 и 47.4%, а жилищата в тях – с 36.7%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради и разгънатата им застроена площ се увеличават съответно с 25.9 и 33.3%.

Места за настаняване в Софийска област през декември 2023 година

През декември 2023 г. в Софийска област са функционирали 97 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 7 287 легла в тях. В сравнение с декември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.0%, а броят на леглата в тях се увеличава с 6.7%.  

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2023 г. е 59 993, или с 16.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През декември 2023 г. са функционирали 16 хотела от категория 4 и 5 звезди, 26 места за настаняване с 3 звезди и 55 места за настаняване с 1 и 2 звезди. В сравнение с декември 2022 г. е отчетено увеличение на легладенонощията в хотелите с 4 и 5 звезди с 12.3% и в местата за настаняване с 3 звезди – с 8.7%. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди е отчетено намаление на  легладенонощията с 2.5%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през декември 2023 г. е 28 684, като в сравнение със същия месец на 2022 г. се увеличава с 18.2%. Увеличение е отчетено както при чуждите граждани, така и при българските – съответно с 29.2 и 15.9% Приходите от нощувки през декември 2023 г. са 6 054.3 хил. лв. и в сравнение с декември 2022 г. са с 44.5% повече. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 47.9%, а тези на чужди граждани – с 38.0%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 186 жилищни сгради с 275 жилища в тях и 46 719 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 124 други сгради с 34 671 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 2.6% по-малко, намаляват жилищата в тях с 31.4%, както и общата им застроена площ – с 26.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличават с 47.6%, а разгънатата им застроена площ намалява със 17.7%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 10.1%, броят на жилищата в тях се увеличава с 2.2%, а разгънатата им застроена площ е по-малка с 0.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е с 85.1% повече, а разгънатата им застроена площ се увеличава със 117.6%.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. в Софийска област е започнал строежът на 117 жилищни сгради със 165 жилища в тях и с 23 494 кв. м разгъната застроена площ, както и на 18 други сгради с 10 270 кв.м разгъната застроена площ.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 20.4%, жилищата в тях – с 27.3%, а общата им застроена площ – с 32.3%. Започнатите други видове сгради са с 57.1% по-малко, а общата им застроена площ – със 75.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през декември 2023 година

През декември 2023 г. в област Кюстендил са функционирали 78 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 233 стаи и 2 976 легла в тях. В сравнение с декември 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода намалява с 3.7%, а леглата в тях се увеличават с 0.4%.

            Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2023 г. е 18 191, или с 6.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 17 359 нощувки, а чуждите – 832.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2023 г. се увеличава с 4.4% в сравнение със същия месец на предходната година и достига 9 903. Българските граждани, нощували в местата за настаняване в област Кюстендил през декември 2023 г., са 9 459 и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Чуждите граждани са 444 и са реализирали средно по 1.9 нощувки.

            Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Кюстендил през декември 2023 г. е 19.9%, като се увеличава с 1.0 процентни пункта спрямо декември 2022 година.

            Приходите от нощувки през декември 2023 г. се увеличават с 16.6% в сравнение с декември 2022 г. и достигат 1 343.7 хил. лева.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Монтана към края на декември 2023 г. намаляват с 1.6%
спрямо края на септември 2023 г., като достигат до 26.3 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. броят на наетите лица в обществения сектор
се запазва и е 10.1 хил., а в частния сектор намаляват с 2.5% (до 16.2 хиляди).

В края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област
Монтана са с 2.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като
намалението на наетите в частния сектор е с 5.5%, а в обществения сектор наетите по трудово и
служебно правоотношение се увеличават с 2.8%.