Образование в област Ловеч през 2021/2022 учебна година

Основните резултати, от провежданите от Националния статистически институт (НСИ), ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Ловеч са следните:

  • През учебната 2021/2022 година в детските градини са записани 3 462 деца, като е

регистрирано увеличение с 0.2% в сравнение с предходната учебна година.

  • През 2021 г. основно образование са завършили 1 031 ученици, а завършилите

среднообразование в общообразователните и професионални програми съответно 566 и 247 ученици.

  • Записаните в степен „професионален бакалавър“ на висшето образование за

академичната 2021/2022 година са 152 души.

Издателска дейност в Софийска област през 2021 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2021 г. в Софийска област са издадени 35 книги с тираж 5.7 хил. бр. и 10 брошури с тираж 3.1 хил. броя. За последните 5 години най-много заглавия на книги и брошури са издадени през 2021 година (фиг. 1).

Жилищен фонд в област София (столица) през 2021 година

Към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област София (столица) се състои от 102.5 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 70.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 29.5%. Жилищните сгради в областта представляват 4.9% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 87.3 хил. или 85.2% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 8.7%, панелните – 3.4%, а сградите с друга конструкция – 2.7%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради, построени в периода 1946 – 1960 г. – 18.0%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. – 1.1%.

Към 31.12.2021 г. броят на жилищата в област София (столица) е 620.5 хиляди. В градовете се намират 585.4 хил. жилища или 94.3% от общия брой.

Осигуреността с жилища в област София (столица) на 1 000 души от населението през 2021 г. е 475, като в градовете тя е 469, а в селата – 595.

По-голямата част от жилищата са с две и три стаи – 75.2% от всички жилища в областта, следвани от едностайните жилища – 13.4% и  жилищата с четири и повече стаи – 11.4%.

Средният брой лица на едно жилище отчетен в област София (столица)  е 2.1, като за градовете показателят е 2.1 лица, а за селата – 1.7.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 574.0 хил. или 92.5% от общия жилищен фонд на област София (столица).

Общата полезна площ на жилищата в областта е 46 366.5 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 74.7 кв. м., като в градовете тя е 74.0 кв. м., а в селата – 87.6 кв. метра.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2021 година в област Добрич

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2021 г. в област Добрич функционират 7 заведения за болнична помощ със 756 легла, от които 6 болници с 666 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 37 с 29 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 4. Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2021 г. многопрофилните болници са 3 с 476 легла, а специализираните болници са 3 със 190 легла.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2022 година

През май 2022 г. в област Варна са функционирали 201 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 15.2 хил., а на леглата – 34.1 хиляди. В сравнение с май 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 11.7%, а броят на леглата в тях – с 47.2%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2021 година

През 2021 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 155 извършени престъпления.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област през 2021 година

Към 31.12.2021 г. населението на Софийска област се обслужва от 14 заведения за болнична помощ с 1 721 легла, 50 заведенията за извънболнична помощ със 17 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 20 легла.

От тях на територията на гр. София се намират 4 лечебни заведения за болнична помощ с общо 693 легла, и по едно в извънболничната помощ и други лечебни и здравни заведения. Останалите са разпределени в 15 общини в Софийска област (табл. 1).

Образование в област София (столица) през учебната 2021/2022 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че в област София (столица):

  • През учебната 2021/2022 година в детски градини са записани 44.6 хил. деца, или с 1.2% повече в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2021 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.9 и 3.2 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2021/2022 година са 93.6 хиляди.
  • Към 31.12.2020 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 3 564 лица, от които 381 чужди граждани.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през май 2022 година

През май 2022 г. в област Добрич са функционирали 94 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.8 хил., а на леглата – 14.4 хиляди. В сравнение с май 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 44.6%, а броят на леглата в тях се увеличава с 95.8%.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Варна през 2021 година

Доходи на домакинствата

През 2021 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 8 069 лв. и нараства с 12.7% спрямо 2020 година. За последните десет години (2012 – 2021 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.9 пъти.