Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. на територията на област София (столица) са регистрирани 12 081 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление с 12.7%. През годината са настъпили 798 тежки произшествия, при които леко ранени са 613 души, тежко ранени са 377, а загинали – 51 души. В сравнение с 2017 г. броят на загиналите и тежко ранени лица нараства съответно с 37.8 и 22.8%, а на леко ранените лица намалява с 30.1%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали София (столица) заема първо място в страната.

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област София (столица) е 11.9%, на ранените – 11.7%, а на загиналите – 8.3%.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 717, или 89.8% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 506, или 70.6%.

Най-голям брой произшествия е регистриран през месеците януари и май – по 76, или 19.0% от общия брой ПТП, а най-малък през месец декември 50, или 6.3%. През месец януари ранените лица са най-много – 104, или 10.5% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец ноември – 8, или 15.7% от общия брой загинали през годината.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през август 2019 година

През август 2019 г. в област Добрич са функционирали 175 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.3 хил., а на леглата – 29.2 хиляди. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване и стаите в тях нараства съответно с 4.8 и 0.5%, а броят на и леглата намалява с 1.5%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. в София (столица) са приключили делата за 1 271 извършени престъпления. Делата за 511 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 599 – с условно осъждане, за 100 – с оправдаване, за 14 – с прекратяване, и за 47 – с освобождаване от наказание.

            С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 110 извършени престъпления, което е с 44.2% по-малко в сравнение с 2017 година.

            През 2018 г. обвиняеми са били 1 171 лица, от които:

  • условно осъдени са 560 (47.8%) лица;
  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 461 лица, или 39.4% от общия брой на обвиняемите;
  • оправдани са 90 обвиняеми лица (7.7%);
  • освободени от наказателна отговорност са 47 (4.0%) лица;

на 13 лица делата са прекратени (1.1%).

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2018 година

През 2018 г. в Софийска област са приключили делата за 1 324 извършени престъпления. Делата за 356 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 715 – с условно осъждане, за 42 – с оправдаване, за 6 – с прекратяване и за 205 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 071  извършени престъпления. 1 036 от тях са извършени от едно лице, 25 – от две лица, а 10 – от три и повече лица.

Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 80.9%, а 19.1%  от делата  са завършили с оправдаване, прекратяване и освобождаване от наказание.

През 2018 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 273 лица, като делата на  324 от тях (25.5%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 687 лица (54.0%) – с условна присъда, 43 лица (3.4%) са оправдани, 212 лица (16.6%) са освободени от наказателна отговорност, а делата на 7 лица (0.5%) са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2018 г. в Софийска област е 1 011. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 22 (2.2%).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2019 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през второто тримесечие на 2019 г. е 58.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 3.7 процентни пункта. През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 114.6 хил., от които 62.0 хил. са мъже и 52.7 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 5.3 %, като с 2.6 % нараства броят на мъжете и с 8.9 % – този на жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2019 г. е 79.2 %, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. нараства с 5.6 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2019 г. в Софийска област са 113.7 хил., като 61.3 хил. от тях са мъже и 52.4 хил. – жени.

Индикатори за бедност и социално включване в област Монтана през 2018 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Кюстендил през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 73 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 4 лица и са ранени 89 души. В сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление на ПТП с 26.3%, а на ранените лица – с 24.6%. Регистрирано е намаление на броя на загиналите лица – с 60.0% (Фиг.1).

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2018 г. в област Кюстендил е 1.1%, а на ранените и загиналите – съответно 1.1 и 0.7%.

Броят на ПТП по вина на водачите на пътни превозни средства (ППС) е 71, или 97.3% от общия брой за областта. От тях 9, или 12.7% са причинени от водачи, управлявали ППС, чиято собственост е фирмена. Броят на пътнотранспортните произшествия по вина на водачи на лични превозни средства е 62, или 87.3%.

През 2018 г. в областта всички загинали лица при ПТП са по вина на водачите на лични ППС.

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през август 2019 година

През август 2019 г. в област Ловеч са функционирали 72 места за настаняване с над 10 легла, от които 44 с една и две звезди, 24 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 753, а на леглата 3 661. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) се запазва същия, а броят на леглата в тях намалява с 0.7%. Спрямо август 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 4.0%, а леглата в тях намаляват – с 4.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през август 2019 година

През август 2019 г. в област Благоевград са функционирали 194 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6 374, а на леглата – 14 069. В сравнение с август 2018 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 4.9% и на леглата – с 1.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 135 340, или с 5.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Над 71% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2019 г. намаляват с 3.8% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 57 547 броя. От всички пренощували лица 73.7% са българи. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2019 г. са реализирали средно по 2.3 нощувки, а чуждите граждани са реализирали средно по 2.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Благоевград през август 2019 г. е 32.8%, като спрямо август 2018 г. намалява с 1.2 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2019 година

През август 2019 г. в област Търговище са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 296, а на леглата – 594.