Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на март 2022 г. се увеличава с 0.3 хил, или с 0.7%, спрямо края на декември 2021 г., като достигат 36.1 хиляди.

Население и демографски процеси в област София (столица) през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, население на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души, а на област София (столица) – 1 307 439 души. В сравнение с предходната година населението на страната намалява със 77 611 души (1.1%), а на областта – с 973 души, или с 0.1%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души, а на територията на област София (столица) – 1 480 830.


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)

Население и демографски процеси в Софийска област през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, населението в Софийска област в края на 2021 г. е 233 607 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 4 869 души, или с 2.0%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на Софийска област към 7 септември 2021 г. е 222 662 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

По данни от текущата демографска статистика населението на областта в края на 2021 г. е 209 084 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 3 645 души, или с 1.7%.

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Областният управител на област Стара Загора награди с грамоти ученици от област Стара Загора

На 30 май 2022 г. в сградата на Областна администрация – Стара Загора ТСБ – Югоизток организира тържествена церемония за връчване на грамоти на учениците от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм (ПГЛПТ) – гр. Казанлък, класирали се на втория етап от националния кръг на Петата европейска олимпиада по статистика в категория А (ученици от X – XII клас) през 2022 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Шумен е 68.8 хил., от които 36.0 хил. са мъже, а 32.9 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през първото тримесечие на 2022 г. е 47.3% (при 52.7% за страната), съответно 51.2% за мъжете и 43.6% за жените. По брой на заетите лица област Шумен е на 14-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин, Силистра и Монтана. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема седемнадесето място в страната, заедно с област Добрич.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2022 г. намаляват с 0.2% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 95.8 хиляди.

Образование в област Смолян през 2021/2022 учебна година

Предучилищно образование

През 2021 г. броят на самостоятелните детски градини в област Смолян е 47, като 19 от тях са в градовете на областта, а 28 – в селата. Броят на децата настанени в тях е 2 760, което е с 19 деца или със 0.7% повече от броя им през предходната учебна година, като от общия брой деца 1 394 са момичета и 1 366 – момчета. Детските групи са 141 – 85 в градовете и 56 – в селата.

Средният брой деца в една детска градина е 59, като в градовете той е значително по-голям – 101, а в селата – 30. За страната този показател е 118.

Броят на местата в детските градини в област Смолян е 3 707, като на 100 деца се падат 134 места. За страната на 100 деца се падат 112 места.

Педагогическият персонал зает в детските градини е 320 души, от които 291 са детски учители. Общият брой на педагогическия персонал през учебната 2021/2022 година нараства с 7 души (2.2%) в сравнение с предходната учебна година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 229 жилищни сгради с 3 316 жилища в тях и 390 944 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 43 други сгради с 86 854 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 35.9%, жилищата в тях с 36.4%, а общата им застроена площ – с 33.4%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради е регистрирано намаление с 18.9%, a при общата им застроена площ с 9.7%.

Заместник областният управител на област Ямбол връчи грамоти на ученици от област Ямбол

На 27 май 2022 г. в сградата на Областна администрация Ямбол ТСБ – Югоизток организира тържествена церемония за връчване на грамоти на учениците от Езикова гимназия (ЕГ) „Васил Карагьозов“ – гр. Ямбол, класирали се на втория етап от Националния кръг на петата Европейска олимпиада по статистика в категория А (ученици X – XII клас) и категория Б (ученици VIII – IX клас) през 2022 година.