Брутен вътрешен продукт за област Варна през 2018 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2018 година е 7 301 млн. лева. Това нарежда област Варна на трето място в страната след областите София (столица) и Пловдив. В сравнение с 2017 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 10.1%. Произведеният в областта БВП е 6.7% от общия за страната. На човек от населението се падат 15 479 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 15 615 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 33 437 лева.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област София (столица) са 7 395.4 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 8.8%.

Най-голям обем на инвестиции в ДМА са вложени в сектор търговия – 2 108.1 млн. лв., което е с 10.8% повече в сравнение с 2017 година. В промишления сектор са направени разходи за придобиване на дълготрайни материални активи за 1 060.3 млн. лв., което е с 1.5% по-малко в сравнение с предходната година. През 2018 г. тези два сектора формират 42.8% от общия размер разходи за ДМА в област София (столица), а общият им относителен дял намалява спрямо 2017 г. с 1.0 процентни пункта. В сектора държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност инвестициите в ДМА са 393.1 млн. лв., което е 21.2% по – малко в сравнение с 2017 година.

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Велико Търново, са 10 585, или с 0.8% повече спрямо предходната година.

Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37.3% от предприятията в областта, следван от сектор „Преработваща промишленост” – 8.6% и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – 8.2%.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Ловеч през 2019 година

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Ловеч за 2019 година показват, че 66.8% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 75.1% за страната. По-този показател спрямо предходната година е регистрирано намаление с 1.0 процентни пункта. Област Ловеч е на 24-то място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (фиг. 1).

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата на област Добрич през 2019 година

През 2019 г. в област Добрич беше проведено изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В област Добрич са анкетирани 108 обикновени домакинства и 218 лица, а за страната анкетираните са 4 220 домакинства и 9 164 лица на възраст 16 – 74 навършени години.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2019 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2019 г. показват, че 83% от домакинствата в област София (столица), при средно 75.1% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 1.1 процентни пункта спрямо предходната година.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2019 г. област София (столица) се нарежда на второ място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Русе – 84.4%.

Относителният дял на лицата използващи редовно интернет в област София (столица) за 2019 година е 79.8%, като се разпределят по пол съответно – мъже – 80.2% и жени – 79.5%. Делът на използващите редовно интернет бележи увеличение спрямо предходната година с 1.6 при мъжете и 4.3 процентни пункта при жените.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област София (столица) през 2019 г. по образование. Докато 94.4% от лицата с висше образование използват редовно интернет, то само 53.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставя глобалната мрежа. Редовно използващите интернет със средно образование са 73.8%.

Места за настаняване в Софийска област през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в Софийска област са функционирали 80 места за настаняване с общо 7 002 броя легла. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 3.6%, като най-много е намалял броят на местата за настаняване от категория 3 звезди (с 10.0%), следван от местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 2.1%), докато броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди остава същият.

Реализираните приходи от нощувки през ноември 2019 г. са близо 1 904.3 хил. лв., като 85.3% от тях са от нощувки на български граждани.

В сравнение с ноември 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 15.8%, като приходите от нощувки на чужди граждани са със 75.1% повече, а тези на български – с 9.4%.

Основни резултати за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в Софийска област през 2019 година

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 67.3% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си.

През 2019 г. 62.6% от населението в Софийска област на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 64.5 и 61.0%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 95.8% от лицата с висше образование и 65.9% със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 31.4% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2019 г. 45.9% от лицата в Софийска област използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Благоевград към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2018 г. възлизат на 499.3 млн. евро, което е с 5.3% повече в сравнение с 2017 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 2.0% и съответно 3.4% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Благоевград заема осмо място в страната.

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 248.3 млн. евро, с 1.3% повече в сравнение с 2017 година.

В предприятията от сектор Индустрия (с изключение на строителството) в областта са инвестирани – 139.5 млн. евро или с 3.0% повече от 2017 година. През 2018 г. тези две дейности заедно формират 77.7% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял бележи спад спрямо 2017 г. с 2.5 процентни пункта.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Шумен през 2018 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 7 018 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Шумен, или с 1.5% повече в сравнение с 2017 година.