Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Бургас през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Бургас сочат, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 123 317, което представлява 5.3% от общия брой на наетите в страната.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Бургас през 2018 година

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Бургас към 31.12.2018 г. възлизат на 2 059.4 млн. евро, което е с 9.1% повече в сравнение с 2017 година.

Индикатори за бедност и социално включване в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. линията на бедност общо в област Добрич e 327.41 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 32.3 хил. лица, или 18.4% от населението на областта. В страната линията на бедност през 2018 г. e 351.11 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 1 550.8 хил. лица, или 22.0% от населението на страната.

РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

През 2018 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Велико Търново са 428.1 млн. лв. и в сравнение с предходната 2017 година нарастват с 12.4%.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ловеч през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2018 година показват, че средногодишния брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч е 32 697 души, което представлява 1.4% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта намалява с 599 души или с 1.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Добрич са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.0 хил., а на леглата – 4.2 хиляди. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване нараства с 2.1%, а броят на стаите и леглата в тях намалява съответно с 1.7 и 3.7%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2018 г. възлизат на 1 869.9 млн. евро по текущи цени.

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 859.2 млн. евро. Следващи по обем на направените ПЧИ са сектор „Операции с недвижими имоти” – 315.2 млн. евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 301.6 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” – 222.8 млн. евро.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ямбол през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2018 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол е 30 189 души, което представлява 1.3% от общо наетите в страната.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Смолян през 2018 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществили дейност в област Смолян са 5 233, или с 1.0% повече спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял в областната икономика – 91.9% от всички предприятия, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.7%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.1%, а  големите предприятия (над 250 заети) – 0.3%.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2018 г. е печалба в размер на 120 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 3 601, със загуба – 1 005, а с нулев финансов резултат – 627.

Нефинансовите предприятия в област Смолян са реализирали нетни приходи от продажби в размер на 1 899 млн. лв., или с 5.5% повече в сравнение с предходната година. С най-голям относителен дял на нетни приходи от продажби е сектор „Преработваща промишленост” – 46.0% от общите нетни приходи за областта. Следват сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 20.5% и сектор „Добивна промишленост“ – 7.4%.

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия в областта през 2018 г. е 30 469. С най-висок относителен дял е сектор „Преработваща промишленост” – 40.0% от общия брой на заетите, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 15.8%.

В микропредприятията работят 31.0% от заетите в областта, в малките предприятия – 21.9%, в средните предприятия – 18.5%, а в големите предприятия – 28.6%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Кюстендил през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Кюстендил показват, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 29 019, което представлява 1.3% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите намаляват с 391 души или с 1.3%. Намаление на наетите лица е регистрирано в тринадесет икономически дейности – най-значимо в процентно изражение е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Добивна промишленост”. Увеличение се наблюдава в шест от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Строителство“ (6.5%), „Финансови и застрахователни дейности“ (5.2%) и „Транспорт, складиране и пощи” (4.2%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.0 и 12.6%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 г. областта заема 22 място сред 28-те области в страната. Най-голям е средногодишният брой на наетите в областите София (столица) – 751.1 хил. и Пловдив – 221.8 хил., а най-малък в областите Силистра – 21.0 хил. и Видин – 16.5 хиляди.