Наблюдение на работната сила в област София (столица) през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област София (столица) е 667.3 хил., от които 340.0 хил. са мъже, а 327.3 хил. са жени.  Коефициентът на заетост в областта е 60.2% (при 52.1% за страната). Коефициентът на заетост при мъжете е 64.9%, а при жените  – 56.0%.

През второто тримесечие на 2021 г. във възрастовата група 15-64 навършени години заетите лица са 652.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 74.2% (75.7% за мъжете и 72.7% за жените).

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2020 година

През 2020 г. в Софийска област са приключили делата за 1 046 извършени престъпления. Делата за 333 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 569 – с условно осъждане, за 29 – с оправдаване, за 11 – с прекратяване и за 104 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 902 извършени престъпления. 858 от тях са извършени от едно лице, 34 – от две лица, а 10 – от три и повече лица.

Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 86.2%, а 13.8%  от делата са завършили с оправдаване, прекратяване и освобождаване от наказание.

През 2020 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 017 лица, като делата на 311 от тях (30.6%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 546 лица (53.7%) – с условна присъда, 34 лица (3.3%) са оправдани, 115 лица (11.3%) са освободени от наказателна отговорност, а делата на 11 лица (1.1%) са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2020 г. в Софийска област е 857. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 16 (1.9%).

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Перник през 2020 година

През 2020 г. на територията на област Перник са регистрирани 506 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление с 14.1%. През годината по пътищата на областта са регистрирани 55 тежки пътнотранспортни произшествия, в следствие на които са загинали 3 лица и са ранени 62 души. В сравнение с 2019 г. броят на ПТП намалява с 19.1%, този на загиналите – със 78.6%, а на ранените лица – с 24.4% (Фиг.1).

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през август 2021 година

През август 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 149 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 10.6 хил., а на леглата – 25.5 хиляди. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2021 г., е 485.0 хиляди. Чуждите граждани са реализирали 332.4 хил. нощувки, а българските – 152.6 хиляди.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Кюстендил през 2020 година

През 2020 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 74 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 7 лица и са ранени 82 души. В сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление на ПТП с 23.7%, а на ранените лица – с 18.8%. Регистрирано е намаление с 58.8% на броя на загиналите лица спрямо предходната година (Фиг.1).

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2020 г. в област Кюстендил е 1.3%, а на ранените и загиналите – съответно 1.2 и 1.5%.

Броят на ПТП по вина на водачите на пътни превозни средства (ППС) е 71, или 95.9% от общия брой за областта. От тях 8, или 11.3% са причинени от водачи, управлявали ППС, чиято собственост е фирмена. През 2020 г. в областта 7 души са загинали по вина на водачите на ППС, a 79 са ранените.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 112.8 хил., от които 63.1 хил. са мъже и 49.7 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в Софийска област през второто тримесечие на 2021 г. е 55.1% (при 52.1% за страната), съответно 63.1% за мъжете и 47.5% за жените.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2021 г. в Софийска област са 111.8 хил., като 62.2 хил. от тях са мъже и 49.5 хил. – жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2021 г. е 74.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2021 година

През август 2021 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 264, а на леглата – 545. Общият брой на нощувките, регистрирани през август 2021 г. е 3 342.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Търговище през 2020 година

През 2020 г. в област Търговище са приключили делата за 614 извършени престъпления. Делата за 201 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 278 престъпления – с условно осъждане, за 4 престъпления – с оправдаване, за 9 – с прекратяване, а за 122 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2019 г. броят на делата за извършени престъпления се увеличава с 4.6%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Търговище през 2020 година

През 2020 г. на територията на област Търговище са регистрирани 56 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), вследствие на които са загинали 10 души и са ранени 58 лица. В сравнение с 2019 г. броят на ПТП с пострадали нараства с 1.8%. Спрямо предходната година при ПТП с наличие на материални щети и пострадали се наблюдава  намаление с 1.0%. Област Търговище е на двадесет и второ място по брой тежки ПТП в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през август 2021 година

През август 2021 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.