Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2023 г. се увеличават с 4.3% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 99 хиляди.

Наети лица и средна брутна заплата в област София (столица) през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2023 г. се увеличават с 11 648, или с 1.5%, спрямо края на 2022 г., като достигат 798.8 хиляди. Спрямо края на четвърто тримесечие на 2022 г. най – голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Добивна промишленост” – с 13.7%, „Строителство” – с 5.8% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 5.6%. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ с 3.0%, „Операции с недвижими имоти”- с 1.2% и „Професионални дейности и научни изследвания“ с 0.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най – голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” с 20.8% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” с 13.0%.

В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 9.9 хил., или с 1.3%, повече в сравнение с края на март 2022 г. Най – голямо увеличение на наетите в абсолютно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – със 7.1 хил., „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 4.5 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство”- с 3.0 хиляди. В процентно изражение увеличението е най – значително в икономическите дейности „Добивна промишленост“ и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 12.1%, както и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“  със 7.4%.

Места за настаняване в Софийска област през март 2023 година

През март 2023 г. в Софийска област са функционирали 95 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване с 6 731 легла в тях. В сравнение с март 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.6%, а броят на леглата в тях намалява с 5.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през март 2023 г. е 72 518, или с 12.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

През март 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 92.5% от общия брой нощувки на чужди и 35.1% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 7.2% от нощувките на чужди и 32.5% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 0.3 и 32.4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през март 2023 г. е 23 603, като в сравнение със същия месец на 2022 г. намалява с 12.9%. Намаление е отчетено както при чуждите граждани – със 7.5%, така и при българските – с 15.8%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март  2023 г. нараства с 0.3 хил., или с 1.1% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 31.1 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 11.9%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през март 2023 година

През март 2023 г. в област Добрич са функционирали 39 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.8 хил., а на леглата – 4.0 хиляди. В сравнение с март 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 2.6%, а броят на леглата в тях се увеличава с 24.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2023 г., е 13.9 хиляди. Българските граждани са реализирали 10.2 хил. нощувки, а чуждите – 3.7 хиляди.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Монтана през 2022 година

Към 31.12.2022 г. населението на област Монтана е 116 172 души, което представлява 1.8% от населението на страната и нарежда областта на 18 място по брой на населението. В сравнение с 2021 г. населението на област Монтана намалява с 1 941 души, или с 1.6%.
Мъжете са 56 283 (48.4%), а жените – 59 889 (51.6%), или на 1000 мъже се падат 1064 жени.

Демографски процеси в област Варна през 2022 година

Към 31 декември 2022 г. населението на област Варна е 430 847 души, което представлява 6.7% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 280 хил. души) и Пловдив (632 хил. души), и преди област Бургас (379 хил. души). В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 356 души, или с 0.1%.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Демографска ситуация в област Варна през 2022 година:

  • Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
  • Намалява броят на живородените деца;
  • Намалява броят на умрелите лица;
  • Намалява детската смъртност;
  • Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

Основни данни за културата в област Сливен през 2022 година

Към 31.12.2022 г. в област Сливен действат 7 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица в област Стара Загора през 2022 година

През 2022 г. в област Стара Загора на отчет в детските педагогически стаи са водени 535 малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления.

Население и демографски процеси в Софийска област през 2022 година

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2022 г. населението в Софийска област е 227 610 души, което представлява 3.5% от населението на страната.

Мъжете са 111 132 (48.8%), а жените – 116 478 (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 048 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 54 123, или 23.8% от населението в областта. Относителният дял на мъжете на възраст над 65 години е 19.4%, а на жените – 28.0%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2022 г. децата до 15 години в Софийска област са 32 539, или 14.3% от общия брой на населението.

Към 31.12.2022 г. общият коефициент на възрастова зависимост[1] в Софийска област е 61.5%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст.