Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2019 година

През 2019 г. в Софийска област са приключили делата за 1 256 извършени престъпления. Делата за 385 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 664 – с условно осъждане, за 35 – с оправдаване, за 5 – с прекратяване и за 167 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 049 извършени престъпления. 1 012 от тях са извършени от едно лице, 27 – от две лица, а 10 – от три и повече лица.

Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 83.5%, а 16.5%  от делата са завършили с оправдаване, прекратяване и освобождаване от наказание.

През 2019 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 183 лица, като делата на 348 от тях (29.4%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 627 лица (53.0%) – с условна присъда, 28 лица (2.4%) са оправдани, 175 лица (14.8%) са освободени от наказателна отговорност, а делата на 5 лица (0.4%) са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2019 г. в Софийска област е 975. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 20 (2.1%).

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област София (столица) през 2019 година

През 2019 г. в София (столица) са приключили делата за 1 501 извършени престъпления. Делата за 601 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 768 – с условно осъждане, за 86 – с оправдаване, за 14 – с прекратяване, и за 32 – с освобождаване от наказание.

            С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 369 извършени престъпления, което е с 23.3% повече в сравнение с 2018 година.

            През 2019 г. обвиняеми са били 1 395 лица, от които:

  • условно осъдени са 711 (51%) лица;
  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 558 лица, или 40% от общия брой на обвиняемите;
  • оправдани са 80 обвиняеми лица (5.7%);
  • освободени от наказателна отговорност са 32 (2.3%) лица;
  • на 14 лица делата са прекратени (1%).

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през август 2020 година

През август 2020 г. в област Добрич са функционирали 141 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 9.3 хил., а на леглата – 20.4 хиляди. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 19.4, 24.6 и 30.3%. 

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София (столица) през 2019 година

През 2019 г. на територията на област София (столица) са регистрирани 11 121 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2018 г. се наблюдава намаление със 7.9%. През годината са настъпили 759 тежки произшествия, при които леко ранени са 535 души, тежко ранени са 344, а загинали – 75 души. В сравнение с 2018 г. броят на загиналите нараства с 47.1%, докато броят на леко и тежко ранените лица намалява съответно с 12.7 и 8.8%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2020 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през второто тримесечие на 2020 г. е 59.1%, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.9 процентни пункта. През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 118.3 хил., от които 64.3 хил. са мъже и 54.0 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 2.9%, като с 3.1% нараства броят на мъжете и с 2.5% – този на жените.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Кюстендил през 2019 година

През 2019 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 97 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 17 лица и са ранени 101 души. В сравнение с 2018 г. се наблюдава увеличение на ПТП с 32.9%, а на ранените лица – с 13.5%. Регистрирано е увеличение на броя на загиналите лица с повече от четири пъти спрямо предходната година

Териториално разпределение на населението в област Добрич към 31.12.2019 година

В съответствие с административно-териториалното устройство към 31.12.2019 г. Република България е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. Област Добрич включва 8 общини и е разположена в Североизточния район, който включва и областите Варна, Шумен и Търговище. В него живеят 924 870 души, или 13.3% от населението на страната.

Към 31.12.2019 г. населението на област Добрич е 171 809 души, като в сравнение с 2018 г. то намалява с 2 022 души, или с 1.2%. Намалението на населението е характерно за 26 от 28 области в страната, а нарастване е регистрирано в областите София (столица) и Кърджали – съответно с 0.1 и 3.5%. С най-голямо намаление на населението са областите Видин – с 2.4%, и Монтана – с 2.0%.

Статистика на Европейските градове 2018 – Варна

Urban Audit е проект на Европейската комисия, който се съфинансира от държавите участнички в него. Целта на проекта е осигуряване на надеждна и сравнима в географски и времеви аспект информация за градовете и функционалните им урбанизирани зони по показатели за демографското и социално-икономическото им състояние. Urban Audit е от малкото източници на официална статистика на ниво град.

Ареалът с център гр. Варна обхваща общините Аврен, Аксаково, Белослав, Варна, Долни чифлик и Дългопол. Средногодишното население, живеещо в ареала през периода 2017 – 2018 г. е 417 хил. души. Мъжете са 203 хиляди (48.6%), а жените – 214 хил. души (51.4%).

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2020 година

През август 2020 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 264, а на леглата – 518. Общият брой на нощувките, регистрирани през август 2020 г. е 6 680, или с 48.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Добрич през периода 2017 – 2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2017 – 2019 г., е 73.1 години, като спрямо предходния период 2016 – 2018 г. тя намалява с 0.3 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.8 години по-ниска от средната за страната – 74.9 години.