Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на декември 2020 г. намаляват с 2.0% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 25.3 хиляди.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в шест икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания” и „Операции с недвижими имоти”. Намаление се наблюдава в десет икономически дейности, като най-голямо е в „Селско, горско и рибно стопанство”, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Други дейности“.

Места за настаняване в Софийска област през декември 2020 година

През декември 2020 г. в Софийска област са функционирали 70 места за настаняване с общо  6 586 броя легла. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е с 25.5% по-малко. Броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 28.6%, на тези с 3 звезди – с 27.3% и на местата за настаняване с 4 и 5 звезди – с 12.5%.

Реализираните приходи от нощувки през декември 2020 г. са 993.3 хил. лв., като 90.1% от тях са от български граждани.

В сравнение с декември 2019 г. приходите от нощувки в Софийска област са със 77.3% по-малко, като приходите от нощувки на чужденци са намалели с 94.6%, а тези на български граждани – с 65.0%.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област София (столица) през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област София (столица) са 7 298.0 млн. лв., като спрямо 2018 г. нарастват със 7.7%.         

            Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 6 797.9 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 12,9%, а при нежилищните сгради – със 17,7% спрямо предходната година.

            Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 500.1 млн. лв., или с 19.6% по-малко в сравнение с 2018 година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 56.5%, а на жилищни сгради – 43.5%.             През 2019 г. приходите от сградно строителство нарастват с 9.3% спрямо 2018 г. и достигат 3 965.5 млн. лева. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 47.9%, а от строителство на нежилищни сгради – 52.1% от общите приходи от сградно строителство.

Националният статистически институт стартира Наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

От началото на април 2021 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването на домакинските бюджети е най-старото извадково наблюдение в България. От началото му, поставено през 1925 г., до сега то е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2021 година. В него ще вземат участие 3 060 домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип,  които са разделени в три подизвадки от по 1 020 домакинства. В периода април – юни 2021 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип. За област Пазарджик ще вземат участие 108 домакинства, разделени в три подизивадки от по 36 домакинства. В областта изследването ще се проведе в градовете Пазарджик, Велинград, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември и Стрелча, както и в селата Бяга, Главиница, Дорково, Кръстава, Паталеница и Семчиново.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2020 година

През декември 2020 г. в област Добрич са функционирали 30 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.0 хил., а на леглата – 2.2 хиляди. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 34.8, 52.1 и 51.8%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Благоевград през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. годишен отчет за дейността си са представили общо 21 840 нефинансови предприятия от област Благоевград, което е с 0.3% по-малко в сравнение с предходната 2018 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети), които съставят 93.4% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.6%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9%, а големите предприятия (над 250 заети) формират 0.1% от всички нефинансови предприятия в областта.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Благоевград за 2019 г. е печалба в размер на 589 млн. лв. или с 3.0% повече от предходната година. Предприятията, реализирали печалба, са 15 775, което е 72.2% от общия брой. Тези със загуба са 17.3%, а с нулев финансов резултат – 10.5%.

Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 9 967 нефинансови предприятия от Софийска област, или с 1.4% повече в сравнение с предходната година. Произведена е продукция в размер на 11 000 млн. лв. и е реализирана добавена стойност по факторни разходи за 2 448 млн. лева. Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия от областта е 60 036.

В Софийска област преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.5% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.1%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.2%, а големите предприятия (над 250 заети) са с най-малък относителен дял – 0.2%. Големите предприятия реализират 76.1% от произведената продукция и в тях  работят 31.4% от заетите лица в областта.

Нефинансовите предприятия в Софийска област приключват 2019 г. с положителен финансов резултат от 897 млн. лева.  Предприятията, реализирали печалба, са 6 990, със загуба са 1 875, а с нулев финансов резултат – 1 102.

Чуждестранни преки инвестиции в област София (столица) към 31.12.2019 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31.12.2019 г. възлизат на 12 693 млн. евро, което е с 2.1% повече в сравнение с 2018 година.

През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 275 млн. евро, което е с 0.2% повече в сравнение с 2018 година. Следващ по обем на направените ПЧИ е отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – 2 586 млн. евро, или с 10.6% повече от предходната година. В промишлените предприятия са направени инвестиции за 1 951 млн. евро, което е с 0.5% по-малко спрямо 2018 година. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции са 351 млн. евро, или с 28.7% повече в сравнение с предходната година.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Ловеч за 2020 г. показват, че 77.2% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 78.9% за страната.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТАПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНАВ ОБЛАСТ МОНТАНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на декември 2020 г. намаляват с 2.4% спрямо края на септември 2020 г., като достигат до 26.9 хиляди.