НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Брой и структура на населението

Към 31.12.2019 г. населението на област Габрово е 106 598 души, което представлява 1.5% от населението на България и 13.8% от населението на Северен централен район. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 1806 души или 1.7%.

(още…)

МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Вътрешна и външна миграция на населението

През 2019 г. в преселванията между населените места в област Силистра са участвали 1 213 лица.

Най-голямо териториално движение вътре в област Силистра има по направлението „село – град” (35.5%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направление „село – село“ (33.6%) и в обратното направление „град – село“ (25.6%). Относителният дял на преселилите се от град в град (5.3%) е значително по-малък.

(още…)

РАЖДАЕМОСТ И СМЪРТНОСТ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Раждаемост

През 2019 г. в област Силистра са регистрирани 899 родени деца,като от тях 896 (99.7%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава със 77 деца, или с 9.4%.

Коефициентът на обща раждаемост[1] в област Силистра през 2018 г. е 8.2‰, а през предходните 2018 и 2017 г. той е бил съответно 7.5 и 8.3‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Кайнарджа (14.2‰) и Главиница (9.8‰), а с най-нисък – Силистра (6.6‰) и Ситово (7.1‰).


[1] Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината.

(още…)

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през 2019 година

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 52.9 хил., или 71.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефицентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 4.3 процентни пункта.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълноленти лица в област Търговище през 2019 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.  

През 2019 г. в област Търговище на отчет в ДПС са водени 161 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им се увеличава с 10 лица, или с 6.6%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Добрич през 2019 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2019 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 212 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 0.9% по-малко в сравнение с 2018 г. (214 лица).

Раждаемост и смъртност в област Пазарджик през 2019 година

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

През 2019 г. в област Пазарджик са регистрирани 2 323 родени деца, като от тях 2 310 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 104 деца (за 2018 г. броят на живородените е 2 414 деца), или с 4.3%.

Броят на живородените момчета (1 193) е със 76 по-голям от този на живородените момичета (1 117), или на 1 000 живородени момчета се падат 936 момичета.

Коефициентът на общата раждаемост през 2019 г. е 9.1 ‰, а през предходните 2018 и 2017 г. той е бил съответно 9.4 и 9.0‰. В градовете и селата живородените са съответно 1 464 и 846 деца, а коефициентът на раждаемост е 9.2‰ в градовете и 9.0‰ в селата. През 2018 г. тези коефициенти са били съответно 9.5 и 9.3‰.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.4‰, и София (столица) – 9.8‰. В седемнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян – 6.2‰, и Видин – 6.5‰.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Перник през 2019 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2019 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Перник са водени 154 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им намалява с 8, или с 4.9%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 79.2%;
  • Малолетни (8 – 13 години) – 20.8%;
  • Момчета – 125 (81.2%);
  • Момичета – 29 (18.8%);
  • Учащи – 137 (89.0%);
  • В криминогенна среда живеят 88 малолетни и непълнолетни (57.1%).

[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през 2019 година

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област са 111.7 хил., или 78.0% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 4.2 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 112.4 хил., или 57.1% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 111.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 77.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София (столица) през 2019 година

• През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 697.8 хил., или 77.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.5 процентни пункта.

• Общият брой на заетите лица e 706.1 хил., или 62.4% от населението на 15 и повече навършени години. Най-висок коефициент на заетост имат висшистите – 76.7 %, следвани от лицата със средно образование – 55.8%, и лицата с основно и по-ниско образование -28.1%.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 686.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 76.4%, съответно 78.4% за мъжете и 74.5% за жените. В сравнение с 2018 г. коефициентът на заетост (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.8 процентни пункта.