Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през третото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на септември  2022 г. намаляват с 0.6% спрямо края на юни 2022 г., като достигат 31.4 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.1%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 11.9%, и „Образование“ – 8.8%.

В края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 0.4 хил. или с 1.4% повече в сравнение със съшия период на предходната година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Добрич през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Добрич е 77.4 хил., от които 40.2 хил. са мъже, а 37.2 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 6.6%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 54.2% (при 55.4% за страната), съответно 58.9% за мъжете и 49.9% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. този коефициент е по-висок с 4.2 процентни пункта, като при мъжете увеличението е с 2.9 процентни пункта, а при жените – с 5.3 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през третото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2022 г. намаляват с 0.2% спрямо края на юни 2022 г. и са 57.6 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа”, „Образование” и  “Селско, горско и рибно стопанство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през септември 2022 година

През септември 2022 г. в област Кюстендил са функционирали 97 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 446 стаи и 3 424 легла в тях. В сравнение със септември 2021 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 36.6%, а на леглата в тях – с 22.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2022 г. е 18 157, или с 19.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 1 655 нощувки, а българските – 16 502.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София (столица) през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област София (столица) е 700.8 хил., от които 354.4 хил. са мъже, а 346.3 хил. – жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица намалява с 3.2 хил., а спрямо третото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 27 хиляди.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 63.3%, като при мъжете този дял е 67.5%, а при жените – 59.5%. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години се увеличава с 2.5 процентни пункта.   

            През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица на 15 – 64 навършени години в област София (столица) е 679.2 хил., от които 342.2 хил. са мъже и 337.1 хил. – жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.7 хил., а спрямо третото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 22.3 хиляди.

Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15 – 64 г.) е 77.1% (77.8% за мъжете и 76.4% за жените). В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. този коефициент намалява с 0.3 процентни пункта, а спрямо третото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 2.2 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на септември 2022 г. намаляват спрямо края на юни2022 г. с 2.3% и достигат 25.7 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.2 и 13.3%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор  намаляват с 2.9% (до 7.0 хил.), а в частния сектор намаляват с 5.7% (до 19.0 хиляди).

В края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са по-малко с 5.0%  в сравнение с края на септември 2021 година.

         През третото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2022 г. с 3.1%, като достига 1 161 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 513 лв., а за частния – 1 032 лева.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за Кюстендилска област нараства с 13.9%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 13.0%, а в частния – с 14.0%.

Места за настаняване в Софийска област през септември 2022 година

През септември 2022 г. в Софийска област са функционирали 87 места за настаняване с общо 6 191 броя легла. В сравнение със септември 2021 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 1.1%.

Броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди се е увеличил с 6.3%, но е намалял този от категория 3 звезди – с 4.0% и от категория 4 и 5 звезди – с 20.0%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Кюстендил през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 30 жилищни сгради с 32 жилищa в тях и 4 866 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 22 други сгради със 7 809 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14.3%, а броят на жилищата в тях и общата им застроена площ съответно с 43.9 и 36.0%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 22.2% повече, а общата им застроена площ – със 125.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил са по-малко с 3.2%, а жилищата в тях и разгънатата им застроена площ съответно с 13.5 и 22.9%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намаляват с 40.5%, докато разгънатата им застроена площ нараства с 14.2%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 241.1 хил., от които 133.2 хил. са мъже, а 107.9 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 4.6%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 60.9% (при 55.4% за страната), съответно 70.0% за мъжете и 52.4% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. този коефициент е по-висок с 2.9 процентни пункта, като при мъжете увеличението е с 2.5 процентни пункта, а при жените – с 3.1 процентни пункта.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 213 жилищни сгради с 296 жилища в тях и 46 689 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 84 други сгради с 59 366 кв. м РЗП.

В сравнение с предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 12.3%, жилищата в тях – с 3.6%, а общата им застроена площ – с 16.3%. Броят на други сгради, които са получили разрешителни за строеж, е с 23.5% повече, а тяхната РЗП е по-голяма със 102.4%.

Спрямо същия период на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 11.5%, броят на жилищата в тях – с 1.0%, както и общата им застроена площ – с 6.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 29.2%, но тяхната РЗП намалява с 5.5%.

През третото тримесечие на 2022 г. е започнал строежът на 166 жилищни сгради с 217 жилища в тях и 34 650 кв. м обща застроена площ, и на 22 други сгради с 47 170 кв. м РЗП.