ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ГАБРОВО КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към края на 31.12.2019 г. в област Габрово функционират 6 заведения за болнична помощ с 858 легла (табл. 1). Заведенията за извънболнична помощ са 40 с 14 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3 с 30 легла.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Варна през 2020 година

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 77.5% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.0 процентни пункта спрямо предходната година. Областта е на 13-то място в страната, заедно с област Габрово, по този показател. Първа е област София (столица) с 90.8%, следвана от областите Сливен и Перник (с по 83.4%), при 78.9% средна стойност за страната. За периода 2011 – 2020 г. се наблюдава ръст от 37.4 процентни пункта на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Търговище през 2020 година

Изследването за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2020 г. 82.4% от домакинствата в област Търговище (78.9% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2010 – 2020 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет от областта се е увеличил с 62.2 процентни пункта.

Наблюдение на работната сила в област София (столица) през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област София (столица) е 663.2 хил., от които 342.0 хил. са мъже, а 321.2 хил. – жени.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 59.6%, като при мъжете този дял е 65.1%, а при жените – 54.7%. В сравнение  със същото тримесечие  на 2019 г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години намалява с 2.9 процентни пункта.          

            През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 – 64 навършени години в област София (столица) е 644.5 хил., от които 332.6 хил. са мъже и 312.0 хил. – жени.

 Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15 – 64 г.) е 73.4% (76.4% за мъжете и 70.6% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. този коефициент намалява с 3.2 процентни пункта.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2020 г. 78.9% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо предходната година.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2020 г. показват, че 90.8% от домакинствата в област София (столица), при средно 78.9% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 7.8 процентни пункта спрямо предходната година.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2020 г. област София (столица) се нарежда на първо място в страната. На второ място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Перник и Сливен – 83.4%.

Относителният дял на лицата използващи редовно интернет в област София (столица) за 2020 г. е 83.9%, като се разпределят по пол съответно – мъже – 87.1% и жени – 80.8%. Делът на използващите редовно интернет бележи увеличение спрямо предходната година с 6.9 процентни пункта при мъжете и 1.3 процентни пункта при жените.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област София (столица) през 2020 г. по образование. Докато 97.0% от лицата с висше образование използват редовно интернет, то 53.1% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставя глобалната мрежа. Редовно използващите интернет със средно образование са 76.6%.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кюстендил през 2020 година

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 78.6% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 78.9% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира увеличение от 16.1 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет.

За периода 2011 – 2020 г. използването на ИКТ става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от два пъти.

През 2020 г. с най-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Видин, Монтана и Ямбол, а с най-висок – София (столица), Сливен и Перник  (фиг. 2). По относителен дял на тези домакинства област Кюстендил се нарежда на 11-то място в страната.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2020 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през третото тримесечие на 2020 г. е 59.8%, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 3.2 процентни пункта. През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 124.1 хил., от които 68.6 хил. са мъже и 55.5 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 11.4%, като с 9.2% нараства броят на мъжете и с 14.4% – този на жените.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2020 г. в област Перник

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2020 г. показват, че 83.4% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 78.9%, като е отбелязан ръст от 14.6 процентни пункта спрямо предходната година.
За десетгодишен период относителният дял на домакинствата в област Перник с достъп до интернет се е увеличил над два пъти.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2020 г. област Перник се нарежда на второ място в страната, след област София-столица (90.8%). Най-малък е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Видин – 44.8%.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 80.7% от домакинствата в област Силистра имат достъп до интернет в домовете си.

През текущата година 69.1% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Силистра използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично.

(още…)