ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. в област Плевен са приключили делата за 1 275 извършени престъпления. Делата за 521 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 569 – с условно осъждане, за 17 – с
оправдаване, за 7 – с прекратяване, и за 161 – с освобождаване от наказание.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2020 година

През октомври 2020 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 264, а на леглата – 518. Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2020 г. е 4 286, или с 52.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи нарастват със 190.0%, докато тези от български граждани с 16.1%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в Софийска област през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2020 г. са 56 хил. или с 1.7% повече спрямо края на юни 2020 г.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2020 г. е 1 309 лв., за август – 1 269 лв. и за септември – 1 314 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 1 297 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. През трето тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната  (1 373 лв.). През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала с 84.5% – от 703 лв. за първо тримесечие на 2011 г. до 1 297 лв. за трето тримесечие на 2020 г.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 73.4% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет, при средно 78.9% за страната. Спрямо проведеното през предходната година наблюдение, в областта се наблюдава ръст на този показател от 3.9 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет област Разград заема 20-то място сред всички области в страната. Най-висок е този показател в област София (столица) – 90.8%, а най-нисък в област Видин – 44.8%.

През 2020 г. 62.0% от населението в област Разград на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично, при средно 69.2% за страната. В сравнение с 2019 г. този показател за област Разград намалява с 6.1 процентни пункта. По области най-висок е относителният дял на лицата, използващи регулярно удобствата на глобалната мрежа в област София (столица) – 83.9%, а най-нисък в област Видин – 41.8%.

(още…)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 67.3% от домакинствата в област Велико Търново разполагат с достъп до интернет в домовете си, което е с 4.3 процентни пункта повече спрямо предходната година. Това нарежда област Велико Търново на 25-то място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, както и през 2019 година. Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 32.7% от домакинствата в областта  все още нямат достъп до интернет в домовете си.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 21 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 3 179 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 23 други сгради с 6 040 кв. м РЗП.

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. в област Плевен са регистрирани 218 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на ранените е 270, а на загиналите – 18 души. В сравнение с 2018 г. се наблюдава увеличение на тежките пътнотранспортни произшествия с 13.0%, на ранените и загиналите с по 5.9%. (Фиг.1).

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2020 г. показват, че 83.4% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 78.9%, като за областта е отбелязан ръст от 6.2 процентни пункта спрямо предходната година.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2020 г. показват, че 76.0% от домакинствата в област Стара Загора, при 78.9% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 1.9 процентни пункта спрямо предходната година.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Шумен през 2020 година

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2020 г. в област Шумен са анкетирани 103 обикновени домакинства и 221 лица на възраст между 16 и 74 навършени години, от 13 населени места – четири града и девет села.

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2020 г. 82.5% от домакинствата в област Шумен (78.9% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2011 – 2020 г. достъпът до интернет на домакинствата от областта се увеличава с 48.8 процентни пункта.