Дейност на местата за настаняване в област Варна през октомври 2020 година

През октомври 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 148 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.7 хил., а на леглата – 12.0 хиляди. В сравнение с октомври 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 20.4%, а на леглата в тях – с 53.6%.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2020 г. 73.6% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 8.8 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 78.9%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 19-то  място в страната.

През 2020 г. 64.8% от лицата в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран спад от 3.3 проценти пункта, а в сравнение с 2012 г. – ръст от 21.0 проценти пункта.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково показват, че през 2020 г. 78.6% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 10.5 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 78.9%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 11-то място в страната.

През 2020 г. 66.4% от лицата в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано нарастване от 8.0 проценти пункта.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Бургас през 2020 година

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Бургас за 2020 г. показват, че 79.8% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 78.9% за страната.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през октомври 2020 година

През октомври 2020 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през октомври 2020 година

През октомври 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2020 година

По данни на Националния статистически институт през октомври 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Ямбол през 2020 година

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 63.1% от домакинствата в област Ямбол имат достъп до интернет в домовете си, при средно 78.9% за страната.

Дейност на местата за настаняване през октомври 2020 г. в област Шумен

През октомври 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 60 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 646, а на леглата – 1 393. В сравнение с октомври 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.4%, а броят на леглата в тях – с 3.0%.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кърджали през 2020 година

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 78.9% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта в сравнение с предходната година. За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори (68.0%) и фиксирана кабелна връзка – 59.4%.

Достъп до интернет в домакинствата

През 2020 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е Югозападният район (85.9%), а след него се нареждат Южният централен и Североизточният район, съответно със 79.2 и 77.7%. Домакинствата от Югоизточния и Северния централен район, където с достъп до интернет са съответно 77.2 и 74.8% от домакинствата, изостават от средната стойност за страната. Най-нисък е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в Северозападния район – 66.2%.

Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа, като 96.1% от тях имат достъп до интернет при 75.5% за домакинствата без деца. В област Кърджали 77.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си. Спрямо предходната година в област Кърджали е отбелязан ръст от 9.8 процентни пункта.