ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2015 г. са представили общо 11 313 нефинансови предприятия от област Русе, или с 2.1% повече в сравнение с 2014 година. В тях са реализирани нетни приходи от продажби за 6 909 млн. лв. и е произведена продукция за 4 346 млн. лева.

Значителен дял от икономически активните нефинансови предприятия осъществяват дейността си в община Русе. През 2015 г. техният относителен дял достига съответно 83.7% от общия брой предприятия, 85.1% от обема на нетните приходи и 81.6% от произведената продукция за областта. (още…)

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА

През ноември 2016 г. в област Габрово са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.6 хил., а на леглата – 3.2 хиляди. В сравнение с ноември 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) и леглата в тях се увеличават съответно с 1.8% и 9.3%.

В областта общият брой нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2016 г. е 14.4 хил., или с 27.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките с 30.3% се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, в които са осъществени  59.0% от нощувките на чужди граждани и 53.2% – на българи. (още…)

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2016 г. показват, че 69.4% от домакинствата в област София (столица), при средно 63.5% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано намаление от 5.9 процентни пункта спрямо предходната година.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2016 г. област София (столица) се нарежда на четвърто място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в областите Варна – 73.8%, Русе – 72.5% и Враца – 70.8%.
През текущата година 71.4% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област София (столица) използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Спрямо предходната година е отбелязано намаление на този показател от 1.6 процентни пункта.
Относителният дял на лицата по пол, които редовно използват интернет в област София (столица) през 2016 г. е еднакъв както за мъжете, така и за жените – 71.4%. Спрямо предходната година относителният дял при мъжете намалява с 2.2, а при жените с 1.1 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област София (столица) през 2016 г. по образование. Докато 89.0% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 49.4% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставя глобалната мрежа. Редовно използващите интернет със средно образование са 60.8%.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Брой предприятия

През 2015 г. на територията на област Велико Търново са функционирали 10 383 нефинансови предприятия, или с 2.2% повече в сравнение с предходната година.

91.6% от предприятията в област Велико Търново са микропредприятия с численост на персонала до 9 заети, 6.7% са малки предприятия с персонал от 10 до 49 заети, 1.5% са средни предприятия с персонал от 50 до 249 заети и само 0.2% от предприятията са големи с персонал над 250 заети (фиг. 1).

ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

Пълент текст в PDF файл

  1. Преки чуждестранни инвестиции

 Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.2015 г. за област Велико Търново възлизат на 121.7 млн. евро, което е с 12.5% повече в сравнение с 2014 година.

Област Велико Търново се нарежда на 17-то място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции . Техният дял в общия размер за страната е 0.5% и съответно 13.9% в рамките на Северен централен район.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF формат

През ноември 2016 г. на територията на област Русе са функционирали 41 места за настаняване с общ капацитет 1 730 легла, от които 15 хотели с 881 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2016 г., е 12 552, като от тях 9 396 са от български граждани, а 3 156 – от чужденци. В сравнение с десетия месец на т. г. се наблюдава спад на реализираните нощувки с 0.8%, като тези от български граждани нарастват с 5.8%, а от чужденци намаляват с 16.3%. Спрямо ноември на предходната година нощувките бележат спад с 14.0%, като при гостите от страната намалението е с 12.4%, а при чуждестранните туристи – с 18.4%. През ноември т. г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 47.2% от всички нощувки на български граждани и 18.6% от тези на чужденци.

Чуждестранни преки инвестиции в област София (столица) през 2015 година

PDF файл
 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31.12.2015 г. възлизат на 12 111.8 млн. евро, което е с 3.7% повече в сравнение с 2014 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 52.3% и съответно 86.2% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции в област София (столица) заема първо място в страната.
През 2015 г. най-голяма е стойността на направените преки и чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 093.5 млн. евро. В сектор „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 2 456.0 млн. евро или с 6.9% повече от предходната година. В промишлените предприятия са направени инвестиции за 1 985.5 млн. евро. Тези три дейности заедно формират 70.5% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо с 2.5 процентни пункта спрямо предходната година. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции са 483.4 млн. евро, или с 23.3% по-малко в сравнение с 2014 година.

Дейност на местата за настаняване през ноември 2016 г. в област Шумен

пълен текст в PDF файл

През ноември 2016 г. в област Шумен са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 708, а на леглата – 1 513. В сравнение с ноември 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 2.1%, а броят на леглата в тях намалява с 2.3%.

През месец ноември 2016 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в шест от десетте общини в област Шумен.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2016 г. в област Шумен е 6 323, като от тях 4 912 са на български граждани, а 1 411 – на чужденци. В сравнение със същия месец на предходната година общият брой на реализираните нощувки намалява с 11.3%. В хотелите са реализирани 81.2% от общия брой нощувки на българските граждани и 98.0% от общия брой нощувки на чуждите граждани.

Използване на информационно-комуникационни технологии в област Добрич през 2016 година

пълен текст в PDF файл

През 2016 г. в област Добрич беше проведено изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В област Добрич са анкетирани 96 обикновени домакинства и 213 лица, а за страната анкетираните са 4 173 домакинства и 9 444 лица на възраст 16 – 74 навършени години.

Резултатите от изследването показват, че 65.6% от домакинствата в област Добрич имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 7.1 процентни пункта спрямо предходната година. В България 63.5% от домакинствата имат интернет в домовете си.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Перник през 2015 година

PDF файл
 

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2015 г. са представили общо 5 154 нефинансови предприятия от област Перник, или с 1.9% повече в сравнение с 2014 година. Най-голяма е групата на микро-предприятията, с персонал до 9 заети – 4 807 предприятия. Броят на малките предприятия (10 – 49 заети) е 282, а на средните (50 – 249 заети) е 55. Големите предприятия с над 250 заети са 10.
Произведената продукция в област Перник през 2015 г. възлиза на 1 450 млн. лв., като е отчетен ръст от 1.1% спрямо 2014 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 59.7% от произведената продукция.
През 2015 година активните предприятия в област Перник са реализирали приходи от дейността в размер на 2 284 млн. лева. Отчетен е ръст от 3.1% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 2 266 млн. лв., което е с 3.1% повече в сравнение с 2014 година.
Нетните приходи от продажби в област Перник достигат 2 000 млн. лв., като е отчетено увеличение с 1.0% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 52.6%, а предприятията от сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“ съответно 29.4 и 6.2%.
През 2015 година 63.7% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 19.8% със загуба и 16.5% с нулев резултат.
Броят на заетите лица в нефинасовите предприятия в областта през 2015 г. е 25 607, или с 1.8% повече в сравнение с предходната година.