Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Добрич са функционирали 176 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.0 хил., а на леглата – 29.0 хиляди. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на местата за настаняване нараства с 2.3%, а броят на стаите и леглата в тях намалява съответно с 1.1 и 2.2%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област София (столица) към 31.12. 2018 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2018 г. в област София (столица) функционират 67 заведения за болнична помощ с 10 274 легла, от които 66 болници с 10 229 легла .

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2017 г. легловият им фонд нараства с 277 легла, или с 2.8%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2018 г. многопрофилните болници са 27 с 6 933 легла, или в 40.3% от тези заведения е съсредоточен 67.5% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ. Към 31.12.2018 г. специализираните болници са 39 с 3 296 легла.

            Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 773.6 на 100 000 души от населението, като бележи увеличение с 19.3 спрямо 2017 година.

Основни данни за културата в област София (столица) през 2018 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

            В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2018 г. на територията на София (столица) функционират 19 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Посещенията в музеите през 2018 г. са 992 хил. и в сравнение с 2017 г. се намаляват с 4.6%, като 33.4% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите – с 13 хил., или с 3.9%, в сравнение с предходната година.         

Общият персонал на музеите  в област София (столица) през 2018 г. е 810 души и се увеличава с 13.4% в сравнение с 2017 година.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2019 г. са 58 950. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2019 г. обхваща 6.0% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2019 г. е     1 227 лв., за май – 1 194 лв. и за юни – 1 170 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 197 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 260 лв.).

През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала повече от два пъти – от 563 лв. за първо тримесечие на 2010 г. до 1 197  лв. за второ тримесечие на 2019 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през трето тримесечие на 2011 г. – с 5.5%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в четвърто тримесечие на 2010 г. – с 11.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни 2019 г. нарастват с 0.3% спрямо края на март 2019 г., като достигат 31.6 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Търговище са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 296, а на леглата – 594.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2019 г. е 37, а новопостроените жилища в тях са 67. Спрямо второто тримесечие на 2018 г. сградите са с 19 повече, или със 105.6%, а жилищата в тях намаляват със 128, или с 65.6%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ЮЛИ 2019 ГОДИНА

През юли 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 54 места за настаняване с общ капацитет 2 118 легла, от които 23 хотели с 1 122 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2019 г., е 17 832, като от тях 10 378 са от български граждани, а 7 454 – от чужденци. Спрямо юли 2018 г. нощувките бележат намаление с 2.5%, като при чуждестранните туристи намалението е с 8.6%, а при гостите от страната има увеличение с 2.5%. През юли 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 72.0% от всички нощувки на български граждани и 47.2% от тези на чужденци.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 122 жилищни сгради със 152 жилища в тях и 23 847 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 69 други сгради с 50 861 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 14.0%, но жилищата в тях намаляват с 49.7%, а общата им застроена площ – с 25.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 15.0%, а тяхната РЗП – с 62.2%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 2.4%, броят на жилищата в тях се увеличава с 3.4%, а общата им застроена площ намалява с 0.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 3.0%, докато тяхната РЗП бележи спад с 44.1%. През второто тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 120 жилищни сгради с 342 жилища в тях и с 34 141 кв. м обща застроена площ и на 33 други сгради с 55 569 кв. м РЗП .

Бракове и бракоразводи в област Шумен през 2018 година

Бракове

През 2018 г. в област Шумен регистрираните юридически бракове са 822 – с 6, или 0.7% повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 56.3% (463) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 359 брака. От общо 143 села в областта, в 48 не е сключен нито един брак, а в 23 – само по един.