Места за настаняване в Софийска област през август 2023 година

През август 2023 г. в Софийска област са функционирали 98 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 490 легла в тях. В сравнение с август 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 6.5%, а броят на леглата в тях – с 0.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през август 2023 г. е 64 077, или с 1.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

През август 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.8% от общия брой нощувки на чужди и 39.4% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.8% от нощувките на чужди граждани и 19.5% – на български граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 41.1% от нощувките на българските граждани и 13.4% от нощувките на чуждите граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през август 2023 г. е 22 684, като в сравнение със същия месец на 2022 г. се увеличава с 5.4%. Увеличение е отчетено както при чуждите, така и при българските граждани – съответно с 10.0% и с 4.7%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2022 година

През 2022 г. са приключили делата за 1 295 извършени престъпления. От тях 368 са завършили с ефективно осъждане, 811 – с условно осъждане, 36 – с оправдаване, 4 – с прекратяване, и 76 – с освобождаване от наказание.

През 2022 г. обвиняеми са били 1 178 лица, от които:

  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 304 лица, или 25.8% от общия брой на обвиняемите;
  • условно осъдени са 758 лица (64.4%);
  • освободени от наказателна отговорност са 80 лица (6.8%);
  • оправдани са 32 обвиняеми лица (2.7%);
  • прекратени са делата на 4 лица (0.3%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2022 г. е 1 062. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 16, или 1.5% от всички осъдени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2023 година

Oбщият брой на заетите лица в Софийска област през второто тримесечие на 2023 г. е 105.8 хил. – 58.3 хил. мъже и 47.4 хил. жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица намалява с 4.1%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.3%, като при мъжете е 61.7%, а при жените – 47.4%.[1]

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област през второ тримесечие на 2023 г. са 103.9 хил., от които 56.9 хил. са мъже и 47.1 хил. – жени. В сравнение със същия период на 2022 г. броят на заетите лица в тази възрастова група е намалял с 4.2%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години в областта е 73.8%. За мъжете коефициентът на заетост е 77.9%, а за жените – 69.3%.


[1] Сравненията са направени с ревизирани данни за второто тримесечие на 2022 година (виж Методологичните бележки).

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Ловеч през 2022 година

            През 2022 г. на територията на област Ловеч са регистрирани 632 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2021 г. се наблюдава увеличение с 1.4%. През годината по пътищата на областта са регистрирани 228 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на загиналите е 18, а на ранените – 335 души. В сравнение с 2021 г. броят на произшествията се увеличава с 11.2%, на ранените лица с 19.6%, а  загиналите лица намаляват  с 37.9%

.

Издателска дейност в област Плевен през 2022 година

През 2022 г. в област Плевен са издадени 223 книги с тираж близо 28 хил. бр. и 22 брошури с тираж 3 хил. броя.

В сравнение с 2021 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава със 71. Средният тираж на една книга за областта през 2022 г. е 124 броя. Броят на издадените заглавия на брошури намаляват с 4 спрямо предходната година, като средният тираж на една брошура за областта е 139 броя.

Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през август 2023 година

През август 2023 г. в област София (столица) са функционирали 147 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.6 хил., а на леглата – 15.0 хиляди. В сравнение с август 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, е намалял с 2.6%, а броят на леглата в тях се е увеличил с 1.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през август 2023 г. е 185.1 хил., или с 9.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 129.7 хил. нощувки, а българските – 55.4 хиляди.

През август 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 74.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 43.5% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.2% от нощувките на чужди граждани и 30.1% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.8 и 26.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Видин през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Видин са функционирали 32 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 545, а на леглата – 1 046. В сравнение с юли 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 14.3%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юли 2023 г., е 9 623 или с 13.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. В сравнение с месец юни 2023 г. се наблюдава увеличение на реализираните нощувки с 48.2%, както на тези от чужди граждани – със 75.4%, така и на тези от български граждани – с 42.8%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Добрич през 2022 година

През 2022 г. в област Добрич са приключили делата за 935 извършени престъпления. За 309 от тях съдебните производства са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 525 – с условно осъждане, за 8 – с оправдаване, за 12 – с прекратяване, и за 81 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 834 извършени престъпления.

Дейност на местата за настаняване в област Монтана през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Монтана са функционирали 36 места за настаняване с 10 и повече
легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на
леглата в тях е 1 572. В сравнение с юли 2022 г. общият брой на местата за настаняване
(функционирали през периода) е намалял със 7.7%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през
юли 2023 г., е 11 306 или с 1.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като се
наблюдава увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани – с 36.4% и намаление на тези
от български граждани – с 1.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София (столица) през второто тримесечие на 2023 година.

През второто тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област София (столица) е 663.5 хил., от които 337.8 хил. са мъже, а 325.8 хил. – жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица намалява със 17.2 хил., а спрямо второто тримесечие на 2022 г.- с 11.6 хиляди. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 61.0%, като при мъжете този дял е 66.1%, а при жените – 56.6%. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години намалява с 1.2 процентни пункта.