Дейност на нефинансовите предприятия в област Ловеч през 2017 година

1. Брой предприятия

По окончателни данни в област Ловеч годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 5 523 нефинансови предприятия, или с 0.4% намаляват в сравнение с 2016 година. С най-висок относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37.7% от общия брой предприятия. Сектор „Преработваща промишленост” отчита 12.6%, а в секторите  „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Селско, горско и рибно стопанство”  този дял е съответно 10.2% и 8.5%.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Сливен през 2017 година

По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Сливен към 31.12.2017 г. възлизат на 139.3 млн. евро, което е с 12.1% повече в сравнение с 2016 година.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област София (столица) през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област София (столица) сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово служебно правоотношение е 739 542, което представлява 32.0% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите се увеличава с 16 252 души или с 2.2%. Увеличение се наблюдава в четиринадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в  „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (7.5%), „Култура, спорт и развлечения“ (4.3%) и „Професионални дейности и научни изследвания“ (3.7%). Намаление на наетите лица е регистрирано в пет икономически дейности, като най-значимо е в „Добивна промишленост“ (14.7%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – съответно 20.1 и 10.2 процентни пункта.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение (739.5 хил.) област София (столица) заема първо място сред 28-те области в страната.

В област София (столица) средната брутна годишна работна заплата за 2017г. е 17 199 (фиг.1), при 12 448 лв. средно за страната.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Добрич са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.4 хил., а на леглата – 5.1 хиляди. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, броят на стаите и леглата в тях нарастват съответно с 14.3, 20.1 и 25.9%.

Чуждестранни преки инвестиции в област София (столица) към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31.12.2017 г. възлизат на 12 311 млн. евро, което е с 0.8% повече в сравнение с 2016 година.

            През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 185 млн. евро, което е с 2.8% по-малко в сравнение с 2016 г. Следващ по обем на направените ПЧИ е  отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – 2 414 млн. евро или с 3.0% повече от предходната година. В промишлените предприятия са направени инвестиции за 1 814 млн. евро, което е с 8.7% по-малко спрямо 2016 година. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции са 414 млн. евро, или с 1.8% повече в сравнение с 2016 година.

Места за настаняване в Софийска област през декември 2018 година

През декември 2018 г. в Софийска област са функционирали 92 места за настаняване с общо 7 568 броя легла. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е с 10.7% по-малко, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 15.3%, на местата за настаняване от категория 3 звезди – със 7.4%, а броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди е без промяна.

Реализираните приходи от нощувки през декември 2018 г. са над 4 311 хил. лв., като 64.1% от тях са от приходи от нощувки на български граждани. В сравнение с декември 2017 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 8.8%, като приходите от нощувки на български граждани са с 3.6% повече, а тези на чужденци – с 19.6%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 72.9 хил., от които 40.4 хил. са мъже, а 32.5 хил. са жени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 209.3 хил., от които 119.9 хил. са мъже, а 89.4 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.6%.

Статистика на околната среда в област Кюстендил през 2017 година

Обществено водоснабдяване

През 2017 г. 99.4% от населението на област Кюстендил е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 97 л/ден през 2016 г. на 99 л/ден през 2017 година (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (126 л/ден/чов.), Бургас (112 л/ден/чов.), Благоевград (110 л/ден/чов.) и Перник (109 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (68 л/ден/чов.).

Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2017 година

По данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 9 664 нефинансови предприятия от Софийска област, в които е произведена продукция за 10 583 млн. лв., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 2 423 млн. лв. и са заети 58 699 лица.

В Софийска област микропредприятията (до 9 заети) са 92.4%, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.2%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 1.2% и големите предприятия ( с 250 и повече заети) са 0.2%. Въпреки че са с най-малък  относителен дял, големите предприятия реализират 78.3% от произведената продукция и в тях  работят 30.1% от заетите лица в областта.

Нефинансовите предприятия. в Софийска област приключват 2017 г. с положителен финансов резултат от 962 млн. лева.  Предприятията, реализирали печалба, са 6722, на загуба са 1763 и с нулев финансов резултат – 1179.