Образование в област София (столица) през учебната 2017/2018 година

PDF файл

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
• През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 45.4 хил. деца, или с 0.5% по-малко в сравнение с предходната година.
• Завършилите средно образование през 2017 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.8 и 3.2 хил. ученици.
• Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2017/2018 година са 101.9 хиляди.
• Към 31.12.2017 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област София (столица) се обучават 3 998 лица, от които 302 чужди граждани.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юни 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През юни 2018 г. в област Добрич са функционирали 154 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.1 хил., а на леглата – 26.3 хиляди. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване и стаите в тях нараства съответно с 4.1 и 4.4%, а леглата в тях намаляват с 13.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г., е 430.2 хил., или с 6.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юни 2018 година

PDF_файл

През юни 2018 г. в област Кърджали са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 536, а на леглата – 1 095. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 6.3%, а на леглата в тях – с 12.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г. е 7 763 и се увеличава с 4.1% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 35.4%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 16.2%.

През юни 2018 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 38.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 51.0% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 61.5% и 49.0%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 55.7% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 11.8%, Гърция – 8.0% и Обединеното кралство – 3.6%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF формат

През юни 2018 г. в област Велико Търново са функционирали 120 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 452, а на леглата – 5 132 . В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 11.1%, а леглата в тях – с 4.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юни 2018 г. е 40 315, или с 5.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Във всички видове места за настаняване се наблюдава увеличение на нощувките, като най-голямо е в тези с 4 и 5 звезди – с 10.2%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – с 4.4% и тези с 1 и 2 звезди – с 3.2%. Реализираните нощувки от чужденци спрямо юни 2017 г. нарастват с 25.2% и са 14 633, а тези, реализирани от български граждани намаляват с 3.7% и са 25 682.

Издателска дейност в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област София (столица) са издадени:

– 6045 книги с годишен тираж 4232 хиляди
– 1096 брошури с годишен тираж 1558 хиляди
– 116 вестници с годишен тираж 180 хиляди

В сравнение с предходната година през 2017 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 1 556 ( 27.9%), а средния тираж се увеличава от 642 през 2016 г. на 811 през 2017 г., или с 26.3 %.

През 2017 г. в област София (столица) са издадени 116 вестника с годишен тираж 180 хил., като спрямо предходната година издадените вестници намаляват със 10 (7.9%), а тиражът – с 30 718 хил. (14.6%).
Относителният дял на издаваните вестници в област София (столица) е 47.3% спрямо вестниците общо за страната, а годишния тираж – 91.7% от тиража на всички вестници.

Детски ясли в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в Софийска област функционират 38 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 907 места в тях.

В края на 2017 г. в детските ясли в Софийска област се отглеждат и възпитават 843 деца, от които момчетата са 431, а момичетата – 412 (табл. 2).
В края на 2017 г. обхватът на децата в Софийска област, отглеждани в детски ясли, е 14.2% и в сравнение с предходната година намалява с 1.3 процентни пункта.
В Софийска област към 31.12.2017 г. общината с най-много места в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ е Ботевград (190 места) и съответно там са и най-много децата в тях (197 деца). Обхватът на децата е най-голям в общините Челопеч (45.8%), Божурище (27.9%), и Костенец (21.2%) (фиг. 1).

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на  15 и повече навършени години в област Враца е 57.5 хил., от които 31.7 хил. са мъже, а 25.9 хил. жени. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2018 г. е 40.6% (при 52.5% за страната). Той е съответно 46.0% за мъжете и 35.5% за жените. По този показател областта се нарежда на едно от последните места в страната, като след нея е само област Монтана ( 37.1%).

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица в област Враца намалява с 2.2%, а спрямо второто тримесечие на 2017 г.  намалението е с 5.3%.

 

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 73.4 хил., от които 38.4 хил. са мъже, а 35.0 хил. са жени.
През второто тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 71.1 хил., като 37.1 хил. от тях са мъже, а 34.0 хил. са жени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 210.2 хил., от които 119.7 хил. са мъже, а 90.5 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.4%.

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2018 г. е 52.6% (при 52.5% за страната), съответно 62.2% за мъжете и 43.7% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-нисък с 1.2 процентни пункта, като при жените има намаление с 3.5 процентни пункта, а при мъжете – увеличение с 1.3 процентни пункта. По брой на заетите лица област Варна е на трето място след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост – на осмо място след областите София (столица), Благоевград, София, Бургас, Пловдив, Стара Загора и Добрич.

Индикатори за бедност и социално включване в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2017 г. линията на бедност за област Смолян e 309.92 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 20.9% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 3.5%, а относителният дял на бедното население намалява с 1.4 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.9 до 31.1%, или с 10.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 48.6%, или с 27.7 процентни пункта.