Места за настаняване в Софийска област през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. в Софийска област са функционирали 60 места за настаняване с общо     5 066 броя легла. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 25.0%, като най-много е намалял броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 46.7%), следван от местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 27.7%), докато броят на местата за настаняване от категория 3 звезди остава същият.

Реализираните приходи от нощувки през ноември 2020 г. са над 505 хил. лева. В сравнение с ноември 2019 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели със 73.5%.  

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област София (столица) през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област София (столица) сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово служебно правоотношение е 768 471, което представлява 33.1% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите се увеличава със 17 360 души или с 2.3%. Увеличение се наблюдава в шестнадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения “ (7.6%) , „Строителство“ (5.0%) и „Държавно управление“ (4.6%). Намаление на наетите лица е регистрирано в три икономически дейности, като най-значимо е в „Преработваща промишленост“ (1.9%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – съответно 19.9 и 11.1 процента.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение (768 471) област София (столица) заема първо място сред 28-те области в страната.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Монтана през 2019 година

1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Монтана, са 4 577, или с 0.1% по-малко в сравнение с предходната година. С най-голям относителен дял е сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 41.9% от общия брой на отчетените предприятия. Следват сектори „Преработваща промишленост“ – 10.2% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – 8.7%.

 Микропредприятията (до 9 заети) са най-много – 4220, или 92.2% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 294, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 55, а големите предприятия (над 250 заети) – 8.

Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Монтана (2379) и Лом (726), или съответно 52.0% и 15.9% от общия брой за областта, а най-малък – в община Георги Дамяново – 56 предприятия.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата на област Добрич през 2020 година

През 2020 г. в област Добрич беше проведено изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В област Добрич са анкетирани 104 обикновени домакинства и 244 лица, а за страната анкетираните са 4 166 домакинства и 9 357 лица на възраст 16 – 74 навършени години избрани на случаен принцип.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2019 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2019 г. възлизат на 1 748.7 млн. евро по текущи цени. През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 893.1 млн. евро. Следващи по обем на направените ПЧИ са сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 276.5 млн. евро, сектор „Операции с недвижими имоти“ – 244.1 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ – 157.9 млн. евро.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област София (столица) през 2019 година

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област София (столица) са 9423.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 27.4%.

Най-голям обем на инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите  (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 2 452.9 млн. лв., което е с 16.4% повече в сравнение с 2018 година. В структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности през 2019 г. се наблюдава спад на направените инвестиции в промишления сектор и сектора на операциите с недвижими имоти с 3.2 процентни пункта.

В сектор „Строителство“ инвестициите за ДМА са 744.9 млн. лв. и са с 15.2% повече в сравнение с 2018 година.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Благоевград към 31.12.2019 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2019 г. възлизат на 526.7 млн. евро, което е с 5.5% повече в сравнение с 2018 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 2.1% и съответно 3.5% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Благоевград заема седмо място в страната.

През 2019 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 258.2 млн. евро, или с 4.0% повече в сравнение с 2018 година.

В предприятията от сектор Индустрия (с изключение на строителството) в областта са инвестирани – 148.3 млн. евро, или с 6.3% повече от предходната година. През 2019 г. тези две дейности заедно формират 77.2% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял бележи спад спрямо 2018 г. с 0.5 процентни пункта.

Основни резултати за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в Софийска област през 2020 година

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 73.0% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си.

През 2020 г. 72.3% от лицата в Софийска област на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 78.9% и 66.4%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 95.7% от лицата с висше образование и 71.1% със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то 55.7% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2020 г. 9.5% от лицата в Софийска област използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация.

През 2020 г. в Софийска област делът на домакинствата с достъп до интернет е под средните стойности за Югозападния район и за страната. Делът на лицата в Софийска област, използващи регулярно интернет, е по-голям от средните стойности за страната, но е по-малък от тези за Югозападния район.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Бургас през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Бургас сочат, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 120 846, което представлява 5.2% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите лица в област Бургас намаляват с 2 471 души или с 2.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. в област Ямбол са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 330, а на леглата – 587.