Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Стара Загора през 2020 година

През 2020 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Стара Загора са водени 493 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Сливен през 2020 година

През 2020 г. отчет в детските педагогически стаи са водени 344 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Перник през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Перник са водени 153 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 1, или с 0.6%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 84.3%;
 • малолетни (8 – 13 години) – 15.7%;
 • момчета – 116 (75.8%);
 • момичета – 37 (24.2%)
 • в криминогенна среда живеят 74 малолетни и непълнолетни (48.4%).

Население и демографски процеси в област София (столица) през 2020 година

Към 31 декември 2020 г. населението на област София (столица) е 1 308 412 души, което представлява 18.9% от населението на България. В сравнение с 2019 г. населението намалява с 20 хиляди души, или с 1.5%. Мъжете са 627 198 (47.9%), а жените – 681 214 (52.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 086 жени. Делът на населението във възрастовата група 30-34 г. е най-висок както за мъжете, така и за жените. През 2020 година София (столица) отчита намаление на населението, което не е било регистрирано от 2001 година.

В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 230 824, или 17.7% от населението на област София (столица). В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група остава непроменен. Процесът на застаряване е по-силно изразен при жените отколкото сред мъжете.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2020 година

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 123 жилищни сгради със 141 жилища в тях и 23 968 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 62 други сгради с 85 459 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 10.9%, броят на жилищата в тях – с 4.7%, но общата им застроена площ се увеличава с 6.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 3.1%, докато тяхната РЗП е над три пъти по-голяма.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 година броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 11.5%, жилищата в тях – с 42.0%, а общата им застроена площ – с 18.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 11.4%, докато тяхната РЗП е с 93.3% по-голяма.

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 1. Преки чуждестранни инвестиции
  По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ)
  в нефинансовия сектор в област Ловеч към 31.12.2019 г. възлизат на 147.1 млн. евро, което е с
  21.6% повече в сравнение с 2018 година.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИН

Към 31.12.2020 г. населението на област Разград е 109 810 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 24-то място по брой на населението – непосредствено след област Търговище (110.0 хил. души) и пред област Силистра (106.9 хил. души). В сравнение с предходната година населението на областта намалява с 979 души, или 0.9%.

В общия брой на населението жените са повече (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 054 жени.

(още…)

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Ямбол през 2020 година

През 2020 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Ямбол са водени 183 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 16, или с 8.0%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2020 година

През 2020 г. в област Бургас на отчет в ДПС са водени 383 малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през 2020 година

През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област са 117.1 хил., или 79.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 1.4 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 117.8 хил., или 58.2% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 116.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 78.8%.