Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през март 2017 година

PDF

През месец март 2017 г. в област Ямбол са функционирали 22 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 386, а на леглата – 702. В сравнение с март 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.8%, а на леглата в тях намалява с 1.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2017 г., е 4.4 хил., или с 0.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2017 г. намаляват с 41.7% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 1.6 хиляди. Те са реализирали средно по 2.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 280, а пренощувалите българи са 1.4 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 5.1 нощувки, а българските – средно по 2.2 нощувки.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Ямбол е Германия – със 17.6%, следват Испания – с 16.9%, Румъния – с 10.8%, Нидерландия – с 8.9% и Унгария – с 8.0%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2017 г. е 20.5%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.1 процентни пункта (фиг.1). 

Приходите от нощувки през март 2017 г. в областта достигат 180.9 хил. лева, или с 4.3% по-малко в сравнение с март 2016 година.

 

Детски ясли в област Стара Загора през 2016 година

PDF

Към 31.12.2016 г. в област Стара Загора функционират 44 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 672 места в тях.
Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2016 г. общо за област Стара Загора е 18.3%, като най-висока тя е в община Казанлък (27.8%), а най-ниска – в общините Гълъбово и Николаево (7.8%). В община Опан няма функциониращи детски ясли.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през март 2017 година

PDF файл

През месец март 2017 г. в област Ямбол са функционирали 22 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през март 2017 г. в областта достигат 180.9 хил. лева, или с 4.3% по-малко в сравнение с март 2016 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНАБРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март2017 г. намаляват с 0.8% спрямо края на декември 2016 г., и са 69.8 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерствоиресторантьорство”- с 19.5% и „Операцииснедвижимиимоти” – с 8.9%. Най-голямо увеличениена наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Добивнапромишленост” – със 148.9%.

ДЕЙНОСТ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Развитието и насърчаването на културата, най-вече в областта на опазване културното наследство и стимулиране на иновативни политики в тази посока, е от съществено значение за поддържането на добра и динамична жизнена среда. Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на културните институции в страната. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО. (още…)

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пазарджик през първото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

През първото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Пазарджик е 102.6 хил., от които 57.4 хил. са мъже, а 45.2 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.9%, а спрямо първото тримесечие на 2016 г. намалява с 2.2%.

Коефициентът на заетост (за населението на 15 и повече навършени години) в областта през първото тримесечие на 2017 г. е 46.5% (при 50.0% за страната), съответно 53.7% за мъжете и 39.8% за жените. По коефициент на заетост област Пазарджик е на 17-о място в страната.

Естествен, механичен прираст и миграция на населението в област Пазарджик през 2016 година

PDF_файл

Естествен и механичен прираст на населението.

 

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. През 2016 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Пазарджик е намаляло с 1529 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст в област Пазарджик е минус 5.8‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 4.3‰, а в селата – минус 8.4‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

Коефициентът на естествен прираст при мъжете е минус 6.2‰, а при жените – минус 5.4‰.

През 2016 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1.5‰) и Сливен (-2.4‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 16.9‰, следвана от областите Монтана (-13.2‰) и Кюстендил (-13.0‰). В седем области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2016 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през първото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

PDF

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2017 г. е 7, а новопостроените жилища в тях са 35.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 149.4 кв. м през първото тримесечие на 2016 г. на 63.9 кв. м през същото тримесечие на 2017 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през първото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През първото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 68.1 хил., от които 36.5 хил. са мъже, а 31.6 хил. са жени.
През първото тримесечие на 2017 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 66.7 хил., като 35.5 хил. от тях са мъже, а 31.3 хил. са жени.

Брачност и бракоразводност в област Пазарджик през 2016 година

PDF_файл

През 2016 г. се наблюдава увеличаване на броя на сключените бракове в област Пазарджик. Регистрираните юридически бракове са 1 095 и са с 57 повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 66.8% (732) са сред населението в градовете. В селата са сключени 363 брака. Увеличенето на броя на сключените бракове води и до увеличаване на коефициента на брачност. През 2015 г. той е бил 3.9‰, а през 2016 г. – 4.2‰.

По общини най-малко бракове са сключени в община Белово (2.1‰), следват общините Батак (2.3‰), Велинград и Лесичово (с по 2.4‰). Най-висок е коефициентът на брачност в община Пазарджик(5.4‰) и община Пещера (5.0‰).

През 2016 г. в област Пазарджик най-голям е броят на сключените бракове във възрастовата група от 25 до 29 години при мъжете – 344, а при жените – 320.

За 94.5% от мъжете и 93.8% от жените, сключили граждански брак през 2016 г., той е бил първи.