Образование в област София (столица) през учебната 2020/2021 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че в област София (столица):

  • През учебната 2020/2021 година в детски градини са записани 44.0 хил. деца, или с 0.8% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2020 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.8 и 3.1 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2020/2021 година са 97.4 хиляди.
  • Към 31.12.2020 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 3 659 лица, от които 370 чужди граждани.

Издателска дейност в Софийска област през 2020 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2020 г. в Софийска област са издадени 24 книги с тираж 5.5 хил. бр. и 5 брошури с тираж 3.2 хил. броя. За последните 5 години най-много заглавия на книги и брошури са издадени през 2018 година (фиг. 1).

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през май 2021 година

През май 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 65 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.3 хил., а на леглата – 7.3 хиляди.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област през 2020 година

Към 31.12.2020 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за болнична помощ с 1 709 легла, 51 заведенията за извънболнична помощ с 29 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 18 легла.

От тях на територията на гр. София се намират 4 лечебни и здравни заведения с общо 681 легла, които обслужват населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 15 общини от Софийска област (табл. 1).

Детски ясли в област София (столица) през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област София (столица) функционират 199 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 027 места в тях (табл. 1). Продължава очерталата се в последните години тенденция на увеличение броя заведения в област София (столица). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява  с 655, или с 7.5%.

В градовете детските ясли са 194 с 7 888 места, а в селата – 5 със 139 места.

През 2020 г. на територията на област София (столица) в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 6 495 деца, или с 1 062 деца по-малко в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитание в детските ясли остават 7 981 деца (фиг. 1), от които момчетата са 4 155, а момичета – 3 826.

Детски ясли в област Плевен през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Плевен функционират 42 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 457 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 34 и разполагат с       1 309 места, а в селата 8 със 148 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2020 г. се увеличават с 96, или със 7.1%.

Детски ясли в област Варна през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Варна функционират 43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 2 025 места в тях. В сравнение с предходната година заведенията намаляват с едно, а броят на местата в тях – с 292, или с 12.6%. В градовете детските ясли са 40 с 1 958 места, а в селата – 3 с 67 места.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Благоевград към 31.12. 2020 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2020 г. са 11 с 1 838 легла, заведенията за извънболнична помощ са 84 с 41 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 20 легла (табл. 1)

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2020 г. на територията на област Благоевград функционират 5 многопрофилни болници с 1 247 легла и 5 специализирани болници с 511 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

  • За активно лечение – 2 със 153 легла;
  • За рехабилитация – 3 с 358 легла.

Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Търговище през 2020 година

През 2020 г. средната цена на един декар ниви в област Търговище достига 910 лв., което е с 1.9% по-малко в сравнение с 2019 година. Област Търговище е на петнадесето място в страната по цена на сделки с ниви през 2020 година. Най-висока е цената на сделките с ниви в  област Добрич – с 2 001 лв., а най-ниска в област София – 188 лв. на декар. През 2020 г. най-висока e цената на сделки с ниви в община Търговище 1 008 лв. на декар. Най-ниска е цената на сделки с ниви в община Омуртаг – 400 лв. на декар.