През периода март – май 2017 г. НСИ ще проведе анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2017”

PDF_файл

Националният статистически институт, чрез Териториалните статистически бюра в страната, провежда в периода март – май 2017 г. анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2017„.

С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU–SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Изследването се провежда върху четиригодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори от Териториално статистическо бюро – Юг, отдел „Статистически изследвания – Пловдив“ за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник и Модул Здраве – втори приоритет. Домакинствата са включени в извадката на принципа на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. Обект на наблюдение е домакинството и всички негови членове на възраст 16 и повече години, попаднали в извадката.

Изследване на доходите и условията на живот в област Кърджали

PDF_файл

В периода март-май 2017 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2017”.

Резултатите от изследването допринасят за оценка на условията на живот  като се събира  информация в следните тематични области:

  • Основни демографски и социални характеристики на домакинствата и техните членове: размер на домакинството, форма на собственост на жилището, възраст, пол, образование, семейно положение, икономически статус и други
  • Парични показатели за доходите и социалното разслоение на населението: общ доход и структура на доходите по източници (от работна заплата, от социални трансфери и други)
  • Непарични показатели за условията на живот: основни данни за жилището (тип и обзаведеност на жилището); проблеми, свързани с жилището и квартала (населеното място); достъп до образование; здравен статус и достъп до здравно обслужване
  • Икономическа активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години (статус в заетостта, сигурност на работното място, продължителност на безработицата и други)

• Социални услуги и програми и участие на домакинството или негови членове в тях.

През периода март – май 2017 г. НСИ провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2017”

PDF_файл

Националният статистически институт чрез своите териториални поделения в страната започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2017„.

С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

В периода март – май 2017 г., избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори от Териториално статистическо бюро-Юг, отдел „Статистически изследвания-Хасково“ за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството, Индивидуален въпросник и Модул Здраве – втори приоритет. Домакинствата са включени в извадката на принципа на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. Обект на наблюдение е домакинството и всички негови членове на възраст 16 и повече години попаднали в извадката.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София столица през 2016 година

PDF файл
 

• През 2016 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 687.2 хил., или 75.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.4 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица e 677.2 хил., или 59.7% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 660.5 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 72.5%, съответно 74.7% за мъжете и 70.3% за жените. В сравнение с 2015 г. коефициент на заетост се увеличава с 0.8 процентни пункта.
• Безработните лица в област София столица са 27.0 хил., от които 15.5 хил. мъже и 11.5 хил. жени. В сравнение с 2015 г. броят на безработните лица намалява с 11.5%.
• Коефициентът на безработица намалява с 0.5 процентни пункта (при 1.5 процентни пункта намаление за страната) в сравнение с 2015 г. и достига 3.8%. За същия период коефициентът на безработица при мъжете е 4.3%, а при жените 3.3%.
• Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 223.8 хил., от които 98.0 хил. са мъже и 125.8 хил. – жени. В сравнение с 2015 г. икономически неактивните лица в същата възрастова група намаляват с 2.0%, съответно с 4.3% за мъжете и с 0.2% за жените.
• Заетите лица с висше образование в област София столица са 360.3 хил., като коефициентът на заетост е 73.4%. В сравнение с 2015 г. този коефициент се увеличава с 0.4 процентни пункта. Коефициентът на заетост на лицата с основно и по-ниско образование е 14.0% и намалява с 0.7 процентни пункта в сравнение с 2015 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Видин през 2016 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА
В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години
През 2016 г. в област Видин икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 37.1 хиляди. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 3.4 процентни пункта, като достига 46.9%, като при мъжете е 52.0%, а при жените – 42.1%.
Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 31.1 хиляди. От всички заети лица 74.0% са със средно образование, а 24.8% – с висше образование.
Коефициентът на заетост през 2016 г. в област Видин е 39.2% и е с 1.7 процентни пункта по-нисък спрямо предходната година, като при мъжете е 42.9%, а при жените – 35.8%. Най-висок коефициент на заетост имат висшистите – 65.6%, следвани от лицата със средно образование -47.1%.
Безработните лица през 2016 г. в областта са 6.1 хиляди. Коефициентът на безработица е 16.3%, или с 2.5 процентни пункта по-нисък от 2015 година.
Лицата извън работната сила на 15 и повече навършени години през 2016 г. в област Видин се увеличават с 1.8 хиляди спрямо предходната година и достигат 42.1 хил., от които 43.7% са мъже и 56.3% – жени.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област София (столица) през 2015 година

PDF файл
 

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2015 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област София (столица) сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово служебно правоотношение е 707 299, което представлява 31.4% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2014 г. броят на наетите се увеличава с 10 711 души или с 1.5%. Увеличение се наблюдава в тринадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (8.6%), „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (3.7%) и „Строителство“ (3.4%). Намаление на наетите лица е регистрирано в шест икономически дейности – най-значимо в „Добивна промишленост“ (13.6%) и „Селско, горско и рибно стопанство“ (5.4%).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – съответно 20.7 и 9.2 процентни пункта.
По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение (707.3 хил.) област София (столица) заема първо място сред 28-те области в страната.
В област София (столица) средната брутна годишна работна заплата за 2015г. е 14 531 (фиг.1), при 10 535 лв. средно за страната.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за област Плевен през 2015 година

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

ЗА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) за област Плевен през 2015 година е 1 787 млн. лв. Това нарежда областта на единадесето място в страната. В сравнение с 2014 г. обемът му в номинално изражение нараства с 3.0%. Произведеният в областта БВП представлява 2.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 039 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 12 339 лв. за страната. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) – 26 690 лв., а с най-ниско – област Сливен с 5 921 лева. В сравнение с 2014 г. показателят бележи ръст с 4.5%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2016 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. в област Шумен икономически активните лица (заети и безработни) на възраст 15 – 64 навършени години са 85.2 хил., или 74.2% от населението на същата възраст. Коефициентът на икономическа активност се повишава с 1.2 процентни пункта в сравнение с 2015 година.

Общият брой на заетите лица достига 72.1 хил., или 48.0% от населението на 15 и повече навършени години.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през 2016 година

PDF

През 2016 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Бургас са 190.5 хил. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност в област Бургас (15 – 64 навършени години) нараства с 0.5 процентни пункта
Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Бургас през 2016 г. са 173.4 хиляди.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През януари 2017 г. в област Габрово са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.4 хил., а на леглата – 3.0 хиляди. В сравнение с

януари 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намаляват с 5.7%, а на  леглата в тях – с 0.1%.

В областта общият брой нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2017 г. е 8.0 хил., или с 14.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките с 2.1% се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, в които са осъществени 10.0% от нощувките на чужди граждани и 90.0% – на българи.