Статистика на градовете 2020 – Варна

Статистиката на градовeте е проект на Европейската комисия, който се съфинансира от държавите участнички в него. Целта на проекта е осигуряване на надеждна и сравнима в географски и времеви аспект информация за функционалните градски райони по показатели за демографското и социално-икономическото им състояние. Проектът е от малкото източници на официална статистика на ниво град.

От 2010 г. Националният статистически институт осигурява информация за 17 функционални градски райони, включващи 18 областни града и 58 общини.

Функционалният градски район с център гр. Варна включва общините Аврен, Аксаково, Белослав, Варна, Долни чифлик и Дългопол. Територията му обхваща 2 038 кв. км., което представлява 1.9% от територията на страната.

Към края на 2020 г. населението на района е 415 476 души, или 5.4% от населението на страната. В сравнение с 2010 г. то се увеличава с 9 860, или с 2.4%. Мъжете са 201 369 (48.5%), а жените – 214 107 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 063 жени.

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през февруари 2023 година

През февруари 2023 г. в област Ловеч са функционирали 72 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 369 стаи и 2 963 легла в тях. В сравнение с февруари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 41.2%, а броят на леглата в тях намалява – с 1.0%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през февруари 2023 г. е 19 070, или с 13.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 18 130 нощувки, а чуждите – 940.

Основните резултати от наблюдението на работна сила в област Плевен през 2022 г.

През 2022 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Плевен са 88.3 хил., или 65.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2021 г. коефициентът на икономическа активност намалявава с 3.2 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 88.4 хил., от които 47.7 хил., или 54.0%, са мъже и 40.7 хил., или 46.0%, са жени. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 45.6% (51.7% за мъжете и 40.0% за жените).

Места за настаняване в Софийска област през февруари 2023 година

През февруари 2023 г. в Софийска област са функционирали 95 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване с 6 807 легла в тях. В сравнение с февруари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.2%, а броят на леглата в тях намалява с 11.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през февруари 2023 г. е 117 965, или с 2.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

През февруари 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 84.7% от общия брой нощувки на чужди и 27.0% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.5% от нощувките на чужди и 45.4% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 1.8 и 27.6%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през февруари 2023 г. е 30 321, като в сравнение със същия месец на 2022 г. намалява с 10.6%. Намаление е отчетено както при чуждите граждани – с 2.3%, така и при българските – със 17.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през февруари 2023 година

През февруари 2023 г. в област Добрич са функционирали 40 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.6 хил., а на леглата – 3.7 хиляди. В сравнение с февруари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 33.3 %, а броят на леглата в тях се увеличава с 85.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2023 г., е 16.7 хиляди. Българските граждани са реализирали 13.7 хил. нощувки, а чуждите – 3.0 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през февруари 2023 година

През февруари 2023 г. в област Благоевград са функционирали 231 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 8 555 стаи и 19 018 легла в тях. В сравнение с февруари 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 48.1%, а на леглата в тях – с 43.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през февруари 2023 г. е 282 743, или със 78.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 176 421 нощувки, а българските – 106 322.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2022 година

През четвъртото тримесечие на 2022 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 207 жилищни сгради с 269 жилища в тях и 47 157 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 67 други сгради с 15 930 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 2.8%, броят на жилищата в тях – с 9.1%, но общата им застроена площ се увеличава с 1.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 20.2%, както и разгънатата им застроена площ – със 73.2%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 21.8%, жилищата в тях намаляват със 7.9%, а разгънатата им застроена площ е със 17.2% по-голяма. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 15.5% повече, докато разгънатата им застроена площ е с 69.1% по-малка.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. в Софийска област е започнал строежът на 98 жилищни сгради със 100 жилища в тях и с 19 266 кв. м разгъната застроена площ и на 25 други сгради с 3 179 кв. м РЗП.

Наети лица и средна брутна заплата в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2022 година

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на декември 2022 г. са 58 297, като спрямо същия месец на предходната година броят им се е увеличил с 0.4% . В сравнение с края на септември 2022 г. наетите лица в областта са с 0.5% по-малко.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за октомври 2022 г. е 1 675 лв., за ноември – 1 740 лв. и за декември – 1 784 лева.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през 2022 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

През 2022 г. в Софийска област икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 110.7 хил., или 75.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2021 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 0.1 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 111.8 хил., от които 63.1 хил., или 56.4%, са мъже и 48.7 хил., или 43.6%, са жени. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 55.8% (64.4% за мъжете и 47.5% за жените).

Заетите лица в Софийска област на възраст 15 – 64 навършени години са 109.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 74.9% (81.2% за мъжете и 68.1% за жените). В сравнение с 2021 г. коефициентът намалява с 0.3 процентни пункта.

Статистика на околната среда в област Добрич през 2021 година

  1. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

В края на 2021 г. за област Добрич общата стойност на наличните дълготрайни материални активи за околната среда е 132.3 млн. лв., при 131.7 млн. лв. през 2020 година.

Регионалните данни сочат, че в края на 2021 г. най-много налични ДМА с екологично предназначение има в Югоизточния район на страната (3 349.8 млн. лв.), а най-малка наличност е отчетена в Северния централен район (882.8 млн. лева).