Индикатори за бедност и социално включване в област Смолян през 2016 година

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели наЕвропейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

 

Оценка на бедността

 

През 2016 г. линията на бедност за област Смолян e 299.33 лв. средно месечно на лице отдомакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 22.3% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 13.4%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.8 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.3 до 27.7%, или с 5.4 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 47.2%, или с 24.9 процентни пункта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през второто тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 215.4 хил., от които 117.5 хил. са мъже, а 97.9 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.3%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЮНИ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През юни 2017 г. в област Велико Търново са функционирали 108 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 369, а на леглата – 4 924 . В сравнение с юни 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 3.6%, а леглата в тях – с 1.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юни 2017 г. е 38 362, или с 20.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Във всички видове места за настаняване се наблюдава увеличение на нощувките, като най-голямо е в тези с 4 и 5 звезди – с 30.6%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – с 25.1% и тези с 1 и 2 звезди – с 15.6%. Реализираните нощувки от български граждани спрямо юни 2016 г. нарастват с 14.5% и са 26 672, а тези, реализирани от чужденци – с 35.1% и са 11 690.

Образование в област София (столица) през учебната 2016/2017 година

PDF файл
 

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че в област София (столица):
• През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 45.6 хил. деца, или с 0.2% по-малко в сравнение с предходната година.
• Завършилите средно образование през 2016 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.3 и 3.0 хил. ученици.
• Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2016/2017 година са 105.7 хиляди.
• Към 31.12.2016 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 4 154 лица, от които 296 чужди граждани.

Предучилищно образование

Към 01.12.2016 г. в област София (столица) функционират 274 самостоятелни детски градини с директор, или с 1 по-малко в сравнение с предходната година. В тях са записани 45.6 хил. деца, от които 23.6 хил., или 51.9%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 0.2%.
Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване , за учебната 2016/2017 година е 81.6%, или с 0.3 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2015/2016 година.
Средният брой деца в една детска градина за София (столица) е 166, като една група се формира средно от 26 деца.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 3.9 хил., като в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 58 души, или с 1.5%. Детските учители са 3.6 хил., или 93.9% от педагогическия персонал.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2017 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 69.2 хил., от които 36.8 хил. са мъже, а 32.3 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2017 г. е 44.8% (при 52.2% за страната).

Наети лица и средна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2017 г. се увеличават със 704, или с 1.7% спрямо края на март 2017 г., като достигат 42 229. Увеличение на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо във „Хотелиерство и расторантьорство“ – с 43.1%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 14.0% и „Добивна промишленост“ и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с по 10.0%. Намаление се наблюдава в пет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 8.9%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – със 7.1% и „Образование” – с 3.6%. В три икономически дейности броят на наетите лица остава непроменен.

Детски ясли в област Добрич през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2016 г. в област Добрич функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 653 места в тях. В страната има 829 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 32 611 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта нараства с 23, или с 3.7%.

Наети лица и средна работна заплата в област Търговище през второто тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на юни 2017 г. се увеличават с 2.6% спрямо края на март 2017 г., като достигат 28.4 хиляди.

Намалението на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Финансови и застрахователни дейности” – със 7.9%, „Административни и спомагателни дейности” със 7.8% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 3.5%. Увеличение се наблюдава в единадесет икономически дейности, като най-голямо е в „Култура, спорт и развлечения”, „Селско, горско и рибно стопанство” и „Строителство”.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през второто тримесечие на 2017 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 144.7 хил., от които 78.1 хил. са мъже и 66.6 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 53.0% (при 52.2% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 8.2 процентни пункта.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през второто тримесечие на 2017 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 34 жилищни сгради, с 49 жилища в тях и със 7 791 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 51 други сгради с 15 132 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 240.0%, броят на жилищата в тях – с 96.0%, а застроената им площ – със 107.8%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 8.5%, а общата им застроена площ намалява със 70.1%.