Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2017 година (област Благоевград)

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на юни 2017 г. намаляват с 2.0% спрямо края на март 2017 г., като достигат до 89.2 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. наетите лица в частния сектор намаляват с 2.8% (до 69.3 хиляди), докато в обществения сектор нарастват с 1.1% до – 20.0 хиляди.
В края на юни 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 2.5%. По сектори в сравнение с края на юни 2016 г. наетите в частния сектор се увеличават с 2.3% (или с 1.6 хил.) и в обществения сектор с – 3.0% (или с 0.6 хил.).
През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г.с 3.1% до – 706 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 894 лв., а за частния – 650 лева.
През второто тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.2% в сравнение със съответния период на предходната година.
В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2017 г. област Благоевград е на предпоследно място по показател средна брутна работна заплата, като само в област Видин получават по-ниско заплащане – 669 лева.
Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 411 лв., Стара Загора – 1 012 лева и Враца – 997 лева.

Издателска дейност в област София (столица) през 2016 година

PDF файл

През 2016 г. в област София(столица) са издадени:
4743 книги с годишен тираж 2667 хиляди
842 брошури с годишен тираж 919 хиляди
126 вестници с годишен тираж 211 хиляди
В сравнение с предходната година през 2016 г. броят на издадените книги и брошури намалява с 575 (9.3%), докато средния тираж се увеличава от 622 през 2015 г. на 642 през 2016 г., или с 3.2 %.
През 2016 г. в област София (столица) са издадени 126 вестника с годишен тираж 211 хил., като спрямо предходната година издадените вестници намаляват със 17 (11.9%), а тиражът – с 34 449 хил.(14%).
Относителният дял на издаваните вестници в област София (столица) е 48.1% спрямо вестниците общо за страната, а годишния тираж – 92.0% от тиража на всички вестници.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2017 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2017 г. намаляват незначително спрямо края на март 2017 г., като достигат 104.6 хиляди.
През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 012 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 5.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Lovech през юни 2017 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ ЮНИ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл 

            През юни 2017 г. в област Ловеч са функционирали 76 места за настаняване с над 10 легла, от които 46 с една и две звезди, 26 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 916, а на леглата 4 056. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) се увеличава с 1 и броят на леглата в тях се увеличава с 2.3%. Спрямо юни 2016 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.8%, а леглата в тях намаляват – с 0.5%.

            Реализираните нощувки в област Ловеч са 26 093 като 24 273 (93.0%) от тях са от български граждани, а 1 820 (7.0%) – от чужденци. Спрямо май 2017 г. нощувките се увеличават с 41.7%. В сравнение със същия период на предходната година през юни 2017 г. реализираните нощувки се увеличават с 27.4%.

 

 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през второто тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през второто тримесечие на 2017 г. е 102, а новопостроените жилища в тях са 822. Спрямо второто тримесечие на 2016 г. сградите са с 23 повече, или с 29.1%, а жилищата в тях се увеличават със 169, или с 25.9%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през второто тримесечие на 2017 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2017 г. се увеличават с 1.7 хил., или с 0.8% спрямо края на март 2017 г., като достигат 221.0 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ – със 7.8%, „Образование“ – с 3.4% и „Други дейности“ – с 3.2%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 15.0%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 8.8% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.2%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.3% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 8.1%.

В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.9% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – със 7.5%, „Преработваща промишленост“ – с 5.8% и „Строителство“ – с 3.8%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през второто тримесечие на 2017 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен остава почти непроменен спрямо края на март 2017 и към края на юни 2017 г. техният брой е 37.1 хиляди.
Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.5% (достигат до 10.7 хил.), а в частния сектор намаляват с 0.1% (достигат до 26.5 хил.).

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през второто тримесечие на 2017 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2017 г. нарастват с 1.6% спрямо края на март 2017 г., като достигат до 32.4 хил. души. Наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.1% (достигат до 6.8 хил.), докато в частния сектор се увеличават с 2.4% (достигат до 25.7 хиляди).

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, УБИТИ И РАНЕНИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. на територията на област Русе са регистрирани 403 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 511, а на убитите – 29 души. В сравнение с 2015 г. броят на пътнотранспортните произшествия в областта намалява с 4.5%, докато този на ранените лица нараства с 1.2%, а броят на убитите – с 11.5%.

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия в област Русе е 5.4%, на ранените – 5.5%, а на убитите – 4.1%. По брой на ПТП за годината областта се нарежда на четвърто място в страната след областите София (столица), Пловдив и Варна, а по брой на убитите – на 8-мо място.

Дейност на местата за настаняване през юни 2017 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През юни 2017 г. в област Шумен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 781, а на леглата – 1 654. В сравнение с юни 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 9.3%, а броят на леглата в тях – с 3.6%.

През месец юни 2017 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.