Дейност на местата за настаняване в област Добрич през март 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През март 2018 г. в област Добрич са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.0 хил., а на леглата – 4.2 хиляди. В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях нарастват съответно с 27.8, 61.6 и 62.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2018 г., е 11.8 хил., или с 4.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през първото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2018 г. нарастват с 2.1 хил., или с 1.4% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 150.4 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 12.9%, „Транспорт, складиране и пощи” – с 5.9% и „Други дейности” – с 5.4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 11.3% е регистрирано в дейност „Административни и спомагателни дейности”.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрациии на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 89 жилищни сгради с 93 жилища в тях и 17 550 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради/офиси с 1 204 кв. м РЗП и на 55 други сгради с 35 130 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 39.1%, броят на жилищата в тях – с 20.8%, а общата им застроена площ – с 25.0%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други сгради намалява респективно с 40.0 и 15.4%, докато тяхната РЗП нараства съответно с 25.5 и 65.9%.
В сравнение с първото тримесечие на 2017 година броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са без изменение, жилищата в тях се увеличават с 2.2%, а общата им застроена площ – с 16.5%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 45.5%, докато тяхната РЗП се увеличава с 3.1%.
През първо тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 31 жилищни сгради с 36 жилища в тях и със 7 958 кв. м обща застроена площ и на 18 други сгради с 12 920 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 29.5%, жилищата в тях – с 50.0%, а общата им застроена площ – с 10.3%. Броят на започнатите други сгради спада с 55.0%, а разгънатата им застроена площ – с 34.4%.
В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 16.2%, жилищата в тях – с 18.2%, но тяхнато РЗП е повече с 12.8%. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 14.3%, докато общата им застроена площ се увеличава с 27.7%.

Население и демографски процеси през 2017 година в област София (столица)

PDF файл
 

Към 31 декември 2017 г. населението на област София (столица) е 1 325 429души, което представлява 18.8% от населението на България. В сравнение с 2016 г. населението се увеличава с 1 792 души, или с 0.1%. Мъжете са 635 040 (47.9%), а жените – 690 389 (52.1%). Най-голям е броят на мъжете и на жените във възрастите 40-44 години.
Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определяне на възрастовите граници при пенсиониране.
В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 228 605, или 17.2% от населението на област София (столица). В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.
Процесът на застаряване е по-силно изразен при жените отколкото сред мъжете.
Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 20.3%, а на мъжете – 13.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската продължителност на живота при тях. Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст.
Към 31.12.2017 г. децата до 15 години в областта са 190 811, или 14.4% от общия брой на населението, като спрямо 2016 г. този дял се увеличава с 0,2 процентни пункта.
Общият коефициент на възрастова зависимост в област София (столица) е 46.3%. За сравнение през 2005 и 2016 г. този коефициент е бил съответно 36.8 и 45.3%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 68.6 хил., от които 36.7 хил. са мъже, а 31.9 хил. са жени.
През първото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 67.4 хил., като 35.8 хил. от тях са мъже, а 31.6 хил. са жени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през първото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 201.7 хил., от които 113.7 хил. са мъже, а 88.0 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 3.6%.

Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2018 г. е 50.5% (при 51.5% за страната), съответно 59.1% за мъжете и 42.5% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-нисък с 1.8 процентни пункта, като намалението при жените е с 2.8 процентни пункта, а при мъжете – с 0.6 процентни пункта. По брой на заетите лица област Варна е на трето място след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост – на десето място след областите София (столица), Благоевград, Пловдив, София, Велико Търново, Стара Загора, Перник, Смолян и Добрич.

Индикатори за бедност и социално включване в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Ямбол линията на бедност е 371.50 лв. средномесечно на лице от домакинство.
През 2017 г. 15.3% от населението на област Ямбол живее в тежки материални лишения и се увеличава спрямо предходната година с 0.8 процентни пункта.

Образование в Софийска област през учебната 2017/2018 година

PDF файл

Основните резултати за Софийска област от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
• През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 7 357 деца, или с 0.6% повече в сравнение с предходната година.
• Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 724 и 755 ученици.
• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната 2017/2018 година са 2 609.
Предучилищно образование
Към 1.12.2017 г. в Софийска област функционират 74 самостоятелни детски градини с директор. В тях са записани 7 357 деца като в сравнение с предходната година броят на децата се увеличава с 0.6%.
Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване , за учебната 2017/2018 година е 83.0%, или с 2.0 процентни пункта повече спрямо учебната 2016/2017 година.
Средният брой деца в една детска градина за областта е 99, като една група се формира средно от 23 деца.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 648 души, като в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 9 души, или с 1.4%. Детските учители са 605, или 93.4% от педагогическия персонал.

Цени на земеделска земя и рента в селското стопанство в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Цена на рентата на земеделската земя в област София (столица) през 2017 година

През 2017 г. в област София (столица) средната цена на рента на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 32 лв., като намалява спрямо 2016 година с 1 лев. В сравнение със средната цена за страната, през 2017 г. цената на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област София (столица) е по-ниска с 30.4%.

Методологични бележки
Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на целевата методология на Евростат, отчитайки и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.
Респонденти. Наблюдението за 2017 г. обхваща 2246 респонденти (земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти). Източниците за подбор на респондентите са три: Годишен отчет на нефинансовите предприятия (със стабилна икономическа дейност „селско стопанство”), Годишен отчет на специализираните инвестиционни предприятия (инвестиции в земя) – Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, и Годишен отчет на селскостопанските предприятия. Критерий за подбор на респондентите е стойността на направените разходи за придобиване на земя и за плащане на ренти. Приложен е праг, над който всички единици се наблюдават изчерпателно.

Индикатори за бедност и социално включване в област Бургас през 2017 година

PDF файл

По данни от изследването, през 2017 г., в област Бургас линията на бедност е 365.58 лв. средно месечно на лице от домакинство.
Най-голям брой лица изпитват ограничения по отношение на почивката извън дома (58.5%) и възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (51.4%).
През 2017 г. 38.5% от децата живеят без материални лишения.