НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2017 г. в  област Габрово нарастват с 0.4 хил., или с 1.2% спрямо края на декември 2016 г., като достигат 38.8 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Образование” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 48.8%  и 13.4%.

Основни данни за културата в област Стара Загора през 2016 година

PDF файл

Към 31.12.2016 г. в област Стара Загора функционират 11 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Посещенията в музеите през 2016 г. са 305.5 хил. и в сравнение с 2015 г. се увеличават с 5.2%.

Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Добрич през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Цена на сделките със земеделската земя в област Добрич през 2016 година

През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Добрич достига       1 602 лв., при средна цена за страната 761 лв. на декар. Спрямо предходната година средната цена на земеделската земя в област Добрич се увеличава с 13.9%, и продължава да бъде най-висока в сравнение с останалите области.

Основни данни за културата в област Шумен през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

 

Музеи

Към 31.12.2016 г. в област Шумен действат 10 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, като боят им намалява с 2 спрямо 31.12.2015 година.

Към 31.12.2016 г. наличността на фондовите единици в музеите на област Шумен е 203.2 хил., като 2.7 хил. от тях са електронни. Спрямо 31.12.2015 г. броят на фондовите единици в музеите на област Шумен се увеличава с 0.3%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Пловдив през 2016 година

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2016 г. линията на бедност за област Пловдив e 288.42 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 20.4% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 14.2%, а относителният дял на бедното население – с 0.5 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.4 до 24.1%, или с 3.7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 40.4%, или с 20.0 процентни пункта.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

 Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2016 г. са  12 с 1 458 легла, като 9 от тях са болници с 1 182 легла, заведенията за извънболнична помощ са 62 с 37 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 6 със 79 легла (табл. 1).

Основни данни за културата в област Бургас през 2016 година

PDF

Към 31.12.2016 г. в област Бургас действат 12 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 103.3 хил. фондови единици, като броят им намалява с 6.0% в сравнение с 2015 година.
През 2016 г. броят на библиотеките в област Бургас с библиотечният фонд над 200 хил. библиотечни единици са 2.

Индикатори за бедност и социално включване в област Враца през 2016 година

ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ВРАЦА

PDF файл

 

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на    Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).

 

Оценка на бедността

 

По окончателни данни от изследването, проведено  през 2017 г., линията на бедност общо за страната за 2016 г. е 308.17 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 638.7 хил. лица, или 22.9% от населението на страната.

Издателска дейност в област Ямбол през 2016 година

PDF файл

През 2016 г. в област Ямбол са издадени 17 книги с тираж 17 250 и 4 брошури с тираж 400.
В област Ямбол относителният дял на броя на книгите е 0.2% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 0.4%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ямбол към 31.12.2016 година

PDF файл

Към 31.12.2016 г. в област Ямбол функционират 4 болници, – с 435 легла. От тях многопрофилните болници са 3, – с 397 легла. В сравнение с 2015 г. легловият фонд на многопрофилните болници се увеличава с 3.9%.
През 2016 г. в област Ямбол функционират 3 други здравни заведения с 50 легла. Към тях се отнасят център за спешна медицинска помощ, регионална здравна инспекция и дом за медико-социални грижи за деца.