Места за настаняване в Софийска област през декември 2019 година

През декември 2019 г. в Софийска област са функционирали 94 места за настаняване с общо 7 453 броя легла. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е с 2.2% повече. Броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди се е увеличил с 12.0%, но е намалял броят на местата за настаняване от категория 3 звезди – с 12.0% и броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди – с 5.9%.

Реализираните приходи от нощувки през декември 2019 г. са близо 4 380 хил. лв., като 58.4% от тях са от български граждани.

В сравнение с декември 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 1.6%, като приходите от нощувки на чужденци са със 17.8% повече, а тези на български граждани са със 7.5% по-малко.

Чуждестранни преки инвестиции в област София (столица) към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31.12.2018 г. възлизат на 12 432 млн. евро, което е с 1.0% повече в сравнение с 2017 година.

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 266 млн. евро, което е с 1.9% повече в сравнение с 2017 година. Следващ по обем на направените ПЧИ е отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – 2 338 млн. евро или с 3.1% по-малко от предходната година. В промишлените предприятия са направени инвестиции за 1 960 млн. евро, което е с 8.0% повече спрямо 2017 година. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции са 273 млн. евро, или с 34.0% по-малко в сравнение с 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Добрич са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.2 хил., а на леглата – 4.7 хиляди. В сравнение с декември 2018 г. намаляват както общият брой на местата за настаняване – с 4.2%, така и броят на стаите и леглата в тях съответно с 9.4 и 9.5%.

Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2018 година

По данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 9 827 нефинансови предприятия от Софийска област, в които е произведена продукция за 11 015 млн. лв., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 2 309 млн. лв. и са заети 60 247 лица.

В Софийска област микропредприятията (до 9 заети) са 92.5%, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.1%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 1.2% и големите предприятия ( с 250 и повече заети) са 0.2%. Въпреки че са с най-малък  относителен дял, големите предприятия реализират 76.9% от произведената продукция и в тях  работят 30.7% от заетите лица в областта.

Нефинансовите предприятия в Софийска област приключват 2018 г. с положителен финансов резултат от 857 млн. лева.  Предприятията, реализирали печалба, са 6 832, на загуба са 1 848 и с нулев финансов резултат – 1 147.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област София (столица) през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област София (столица) сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово служебно правоотношение е 751 111, което представлява 32.4% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите се увеличава с 11 569 души или с 1.6%. Увеличение се наблюдава в петнадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Доставяне на води; канализационни услуги; управление на отпадъци и възстановяване“ (5.4%), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения “ (5.2%) и „Професионални дейности и научни изследвания“ (4.0%). Намаление на наетите лица е регистрирано в четири икономически дейности, като най-значимо е в „Добивна промишленост“ (9.6%)

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – съответно 19.8 и 10.5 процентни пункта.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение (751 111) област София (столица) заема първо място сред 28-те области в страната.

Статистика на околната среда в област Кюстендил през 2018 година

Статистика на околната среда в област Кюстендил през 2018 година Обществено водоснабдяване През 2018 г. 99.4% от населението на област Кюстендил е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта намалява от 99 л/ден през 2017 г. на 98 л/ден през 2018 година (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (126 л/ден/чов.), Благоевград (117 л/ден/чов.), Бургас (109 л/ден/чов.) и Перник (106 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (69 л/ден/чов.). Статистика на околната среда в област Кюстендил през 2018 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 70.9 хил., от които 39.6 хил. са мъже, а 31.2 хил. са жени

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 79.4 хил., от които 45.6 хил. са мъже, а 33.8 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 3.0%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на декември 2019 г. намаляват с 2.6% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 20.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор има намаление на наетите лица с 1.0%, а в частния сектор – с 3.5%.

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 2.7%, или с 0.6 хил. по-малко в сравнение с края на декември 2018 г., като в обществения сектор има увеличение с 0.9%, а в частния сектор има намаление с 4.6%.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декември 2019 г. са 26.0 хиляди. Спрямо края на септември 2019 г. наетите лица намаляват с 1.3%, а в сравнение със същия период на предходната година се увеличават с 1.3%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2019 г. в обществения сектор са 8.2 хиляди, а в частния – 17.8 хиляди. Спрямо края на септември 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.6%, а в частния сектор – с 1.6%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.0%, а в частния сектор се увеличават с 2.4%.

(още…)