ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради със 71 жилища в тях и с 10 379 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 36 други сгради с 11 019 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 54.5%, броят на жилищата в тях – с 18.4%, а разгънатата им застроена площ – с 34.4%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради също е регистрирано намаление с 5.3%, а при общата им застроена площ – с 34.7%.

(още…)

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

През декември 2019 г. в област Велико Търново са функционирали 117 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 395, а на леглата – 4 975 . В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства със 7.3%, а леглата в тях – с 9.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2019 г. е 27 106, или с 13.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките се регистрира както в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – със 17.0%, така и в тези с 3 звезди и с 1 и 2 звезди съответно – с 13.3 и 12.9%. Увеличение на реализираните нощувки спрямо декември 2018 г. се наблюдава както при българските граждани – с 10.7%, така и при чужденците – с 37.8%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 153.8 хил., от които 80.7 хил. са мъже и 73.1 хил. са жени.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 278, а на леглата – 535.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2019 г. намаляват с 1.5% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 56.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности  „Хуманно здравеопазване и социално работа“ и „Образование“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Преработваща промишленост“.

Наети лица и средна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в област Шумен

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на декември 2019 г. намаляват с 203, или с 0.5% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 44 342. Намаление на наетите лица е регистрирано в единадесет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Административни и спомагателни дейности“ – с 11.2%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.6% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 10.3%. Увеличение се наблюдава в осем отрасъла, като то е най-голямо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 10.2%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 3.5% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 2.1%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2019 г. намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 99.8 хиляди.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.4 хиляди. Спрямо края на септември 2019 г. наетите лица намаляват с 0.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2018 г.) – намаляват с 0.8%. В обществения сектор на област Русе в края на декември работят 13.6 хил. души, а в частния сектор – 52.8 хил., или 79.5% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.3%.

В сектора на услугите към края на декември 2019 г. работят 35.3 хил. (53.3%) от наетите лица, в индустрията – 28.0 хил. (42.1%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.0 хиляди (4.6%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (22.8 хил.) представляват 81.7% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 27.0% от всички наети в сектора.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ловеч през 2018 година

По окончателни данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 5 636 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Ловеч, или с 2.0% повече в сравнение с 2017 година.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на декември 2019 г. намаляват с 2.9% спрямо края на септември 2019 г., като достигат до 15.9 хиляди.
Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.8% (до 6.7 хил.), а в частния сектор намаляват с 5.4% (до 9.2 хиляди).