Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 213 жилищни сгради с 2 906 жилища в тях и 357 787 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 8 административни сгради/офиси с  54 044 кв. м РЗП  и на 46 други сгради с 59 165  кв. м РЗП.

 Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради  намалява с 35.1%, а жилищата в тях и общата им застроена площ  – съответно с 45.1 и 46.4%. Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, бележат спад с 38.5%, а тяхната РЗП – със 74.9%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж са по-малко с 4.2%, а общата им застроена площ – с 42.6%.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради  нарастват с 3.9%, броят на жилищата в тях – с 24.3%, а разгънатата им застроена площ – с 18.6%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличават със 7.0%, а тяхната РЗП – с 6.2% (фиг. 1).

Издателска дейност в област Перник през 2018 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2018 г. в област Перник са издадени 6 книги и 3 брошури с тираж по 700 екземпляра.

В сравнение с предходната година през 2018 г. намалява, както броят на издадените в областта книги и брошури, така и средният им тираж. Броят на издадените книги и брошури намалява два пъти, а средният им тираж с 33.3% и достига 156 броя.

 През 2018 г. в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната 6 590 заглавия, или 67.0%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури – съответно по 8.3 и 4.8%. За област Перник този дял е 0.1%.

Култура – библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи в Софийска област през 2018 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

1. Музеи

Към 31.12.2018 г. в Софийска област функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2018 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 83 973 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2018 г. са 271 хил. и в сравнение с 2017 г. намаляват с 9.3%. В дните със свободен вход са осъществени 7.1% от тях. Спрямо 2017 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област са намалели със 7.6%.

Общият персонал на музеите в Софийска област през 2018 г. е 60 души и намалява с 9.1% в сравнение с 2017 година.

2. Кина

През 2018 г. в Софийска област прожекциите в кината намаляват с 6.3% в сравнение с предходната година, а посещенията – с 16.1%. Прожектирани са 108 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 5 български, 15 европейски, 83 от САЩ и 5 от други страни.

3. Телевизионна програмна дейност

През 2018 г. в Софийска област функционират 3 лицензирани и регистрирани български телевизионни оператора.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Търговище към 31.12.2018 година

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2018 г. са 4 с 624 легла, заведенията за извънболнична помощ са 32 с 13 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 65 легла.

Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Добрич през 2018 година

Цена на сделките със земеделската земя в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Добрич достига 1 697 лв., при средна цена за страната 941 лева. на декар. Спрямо предходната година средната цена на земеделската земя в област Добрич намалява с 16.5%, и продължава да бъде най-висока в сравнение с останалите области.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Ловеч през 2018 година

През 2018 г. на отчет в Детските педагогически стаи (ДПС) в област Ловеч са водени 244 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2018 г. са следните:

• 77.0% са непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години), а 23.0 % са малолетни (8-13 години) .

• Момчетата са 180 (73.8%), а момичетата – 64, или 26.2%

.• Учащи са 219 лица, или 89.8%.

• В криминогенна среда са живели 159 (65.2%) малолетни и непълнолетни.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Благоевград през периода 2016 – 2018 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 75.9 години, или с 0.1 години повечеспрямо предходния период 2015 – 2017 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1.1 години по-висока от средната за страната – 74.8 години.


[1] Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в страната за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблици за смъртност“.Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 72.4 години, докато при жените е със 7.2 години по-висока – 79.6 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Благоевград е по-високо от регистрираното средно за страната, съответно с – 1.2 и 1.0 години.

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Софийска област през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. в Софийска област на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 353 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им се увеличава с 26.1%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 277 лица (78.5%);
 • малолетни (8 – 13 г.) – 76 лица (21.5%);
 • момчета – 291 (82.4%);
 • момичета – 62 (17.6%);
 • учащи – 277 (78.5%);
 • в криминогенна среда живеят 179 малолетни и непълнолетни (50.7%).

Броят на заведените[2] на отчет в ДПС в Софийска област през 2018 г. малолетни и непълнолетни е 172, или 48.7% от всички водени на отчет лица, като 74.4% от тях са непълнолетни.


[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица през 2018 година в област София (столица)

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2018 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 651 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им нараства с 38, или 2.4%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • Непълнолетни (на възраст
 •  от 14 до 17 г.) са 81.6%
 • Малолетни (8-13г.) – 18.4%.
 • Момчетата са 1130, или 68.4%.
 • Учащи са 1 335 лица (80.9%).

[1] Съгласно чл.26, ал.1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.