Дейност на местата за настаняване в област Добрич през май 2019 година

През май 2019 г. в област Добрич са функционирали 99 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 7.8 хил., а на леглата – 16.3 хиляди. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване и стаите в тях намаляват съответно с по 3.9%, а леглата в тях с 4.2%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Перник през 2018 година

През 2018 г. са приключили делата за 538 извършени пресъпления. Делата за 162 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди за 281 – с условно осъждане, за 13 – с оправдаване, за 1 – с прекратяване, а за 81 – с освобождаване от наказание.

През 2018 година с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 443 извършени престъпленияв област Перник, което е с 11.3% повече в сравнение с 2017 година.

Броят на обвиняемите лица в областтапрез 2018 г. е 519, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 167 лица, или 32.2% от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 261 лица (50.3%);

• освободени от наказателна отговорност са 80 лица (15.4%);

• оправдателна присъда са получили 10 обвиняеми лица (1.9%);

• прекратено е делото на 1 лицe (0.2%).

Детски ясли в област София (столица) през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област София (столица) функционират 191 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 303 места в тях (табл. 1). Продължава очерталата се в последните години тенденция на увеличение броя заведения в област София (столица). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 298, или с 3.5%.

В градовете детските ясли са 186 с 8 165 места, а в селата – 5 със 138 места.

През 2018 г. на територията на област София (столица) в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 6 857 деца, или с 1 289 деца по-малко в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитание в детските ясли остават 8 422 деца (фиг. 1), от които момчетата са 4 333, а момичета – 4 089.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Смолян през 2018 година

През 2018 г. в област Смолян с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата на 303 извършени престъпления. Осъдените лица в съдилищата на територията на област Смолян през 2018 г. са 308. От тях 3 лица (1.0%) са непълнолетни (фиг. 1).

Обвиняемите лица в област Смолян през 2018 г. са 396. От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 95 лица или 24.0% от общия брой на обвиняемите, на 213 лица – с условно осъждане (53.8%), 79 лица са освободени от наказание (19.9%), а 9 лица са оправдани (2.3%). Няма лица с прекратени дела.

През 2018 г. коефициентът на криминална активност за областта е 324 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население в област Смолян и е по-малък от коефициента на криминална активност за страната (395) с 18.0%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2018 година

През 2018 г. в област Стара Загора са приключили делата за 1 759 извършени престъпления. Делата за 564 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 777 – с условно осъждане, за 14 – с оправдаване, за 25 с прекратяване, и за 379 – с освобождаване от наказание.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Шумен през 2018 година

През 2018 г. в област Шумен са приключили делата за 863 извършени престъпления. Делата за 273 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 408 престъпления – с условно осъждане, за 15 престъпления – с оправдаване, за 7 – с прекратяване, а за 160 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2017 г. броят на делата за извършени престъпления намалява с 15.9%.

Издателска дейност в Софийска област през 2018 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2018 г. в Софийска област са издадени 42 книги с тираж 10 хил. бр. и 2 брошури с тираж по-малък от 500 броя. В сравнение с предходната година тиражът на издадените книги е с 41.2% по-малък при 31.3% повече издадени заглавия. За последните 5 години най-много заглавия на книги и брошури са издадени през 2018 година (фиг. 1).

Жилищен фонд в област София (столица) през 2018

Към 31.12.2018 г. в област София (столица) са регистрирани 610 087 жилища, което представлява 15.4% от жилищата в страната.

Повече от половината жилища в София (столица) са с две и три стаи, съответно 40.9 и 34.2%, следвани от тези с една стая (13.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (1.8%). Жилищата, състоящи се от четири стаи са 7.8% от всички жилища в областта.

През периода 2009-2018 г. общият брой на жилищата в област София (столица) се е увеличил с 14.1%, като най-чувствително се е увеличил броя на жилищата с шест и повече стаи – 89.1%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 40.6% през 2009 г. и 40.9% през 2018 година.

Към 31.12.2018 г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) е 45 252 хил. кв. м, което е с 0.05% повече в сравнение с 2017 година. В областта 74.9% от общата полезна площ е жилищна, 15.4% е спомагателна, а площта на кухните е 9.7%.

През периода 2009-2018 г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) се е увеличила с 29.4%, като дела на жилищната площ е нараснал с 58.1%, а спомагателната площ е намаляла с 21.6%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Смолян към 31.12.2018 година

Лечебни заведения

Към 31.12.2018 г. в областта функционират осем заведения за болнична помощ с 1 025 легла в тях (табл.1). Многопрофилните болници са четири с 555 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 37 с 10 легла за краткосрочно лечение, а другите лечебни и здравни заведения са три с 22 легла.

В сравнение с 2017 г. броят на лечебните заведения за болнична помощ се запазва, а легловият фонд нараства с 1.2%.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е една от най-високите в страната – 974.2 на 100 000 души при средно за страната – 759.6.

Сред извънболничните заведения най-голям е броят на самостоятелните медико-технически лаборатории – 20, следват медицинските центрове – 9 и самостоятелните медико-диагностични лаборатории – 7 и един диагностично – консултативен център. През 2018 г. в област Смолян функционират три други лечебни и здравни заведения с 22 легла. Към тях се отнасят Център за спешна медицинска помощ, Регионалната здравна инспекция и хоспис

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област през 2018 година

Към 31.12.2018 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за болнична помощ с 1 703 легла, 50 заведенията за извънболнична помощ с 24 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 20 легла.

От тях на територията на гр. София се намират 6 лечебни и здравни заведения с общо 672 легла, които обслужват населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 15 общини от Софийска област (табл. 1).Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Към 31.12.2018 г. в Софийска област многопрофилните болници са 9 с 1 320 легла. В сравнение с предходната година броят на многопрофилните болници остава непроменен, но легловият им фонд намалява с 14 легла. Специализираните болници са 4 със 323 легла.