Места за настаняване в Софийска област през януари 2021 година

През януари 2021 г. в Софийска област са функционирали 81 места за настаняване с общо    7 134 броя легла. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 18.2%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е по-малко с 19.3%, а този на местата за настаняване от категория 3 звезди и категория 4 и 5 звезди – с 16.7%.

Реализираните приходи от нощувки през януари 2021 г. са 3 337.4 хил. лв., като 70.7% от тях са приходи от нощувки на български граждани. В сравнение с януари 2020 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 58.3%, като приходите от нощувки на чужденци са намалели с 83.6%, а тези на български граждани са се увеличили с 16.2%.

Брутен вътрешен продукт за област София (столица) през 2019 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) за област София (столица) през 2019 година е 51 282 млн. лв. Това нарежда област София (столица) на 1 място в страната. В сравнение с 2018г. обемът му в номинално изражение се е увеличил с 15.5%. Произведеният в областта БВП е 42.8% от общия за страната. На човек от населението се падат 38 603 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 17 170 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 38 603 лв.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пазарджик през 2020 година

  • През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 114.2 хил., или 71.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.8 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 111.8 хил., или 52.3% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 108.4 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 67.4% (74.0% за мъжете и 60.6% за жените), или с 1.7 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2019 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 65.3%, и е с 1.7 процентни пункта по-висок в сравнение с 2019 година.
  • Безработните лица са 5.8 хиляди.

Коефициентът на безработица намалява с 0.1 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и достига 5.0%.

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Габрово са 6 024, или с 1.2% повече спрямо предходната година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Варна през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт в област Варна годишен отчет за дейността през 2019 г. са представили общо 33 529 нефинансови предприятия, в които са заети 151 472 лица. Произведената продукция по текущи цени е на стойност 10 939 млн. лв., а нетните приходи от продажби достигат 18 635 млн. лева. През 2019 г. 22 844 предприятия приключват годината с печалба, или 68.1% от всички нефинансови предприятия в областта. Тези със загуба са 7 025, или 21.0%, а предприятията с нулев финансов резултат са 3 660, или 10.9% от общия брой.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2019 година в област Добрич

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Добрич към 31.12.2019 г. възлизат на 291.9 млн. евро, което е с 6.4% по-малко в сравнение с 2018 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.2% и съответно 11.9% от ПЧИ в рамките на Североизточен район.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2020 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през четвърто тримесечие на 2020 г. е 56.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.2 процентни пункта. През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 116.9 хил., от които 67.6 хил. са мъже и 49.3 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 5.8%, като с 6.5% се увеличава броят на мъжете и с 4.9% – на жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2020 г. е 76.2% и не се променя в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2020 г. в Софийска област са 115.0 хил., като 65.9 хил. от тях са мъже и 49.0 хил. – жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група нараства с 5.6%.

Статистика на околната среда в област София (столица) през 2019 година

  1. Води

През 2019 г. 100.0% от населението на област София(столица) е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта намалява от 126 л/ден през 2018 г. на 124 л/ден през 2019 г.(фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (124 л/ден/чов.) и Благоевград (113 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (66 л/ден/чов.).

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област
Враца са 64.9 хил., или 64.9% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на
икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 4.2 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през януари 2021 година

През януари 2021 г. в област Търговище са функционирали 11 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 254, а на леглата – 494. Общият брой на нощувките, регистрирани през януари 2021 г. е 1 557, или с 40.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 66.7%, а тези от български граждани – с 32.4%.