ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА

1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години

През 2020 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 119.4 хил. и в сравнение с 2019 г. намаляват с 5.1 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 59.4%, като при мъжете е 63.9%, а при жените – 55.3%.

Общият брой на заетите лица на15 и повече навършени години през 2020 г. в областта е 116.3 хиляди. От всички заети лица 71.1 хил. са със средно образование, 36.2 хил. – с висше образование, и 9.1 хил. са с основно и по-ниско образование.

(още…)

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2020 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 48.1 хиляди. В сравнение с 2019 г. общият коефициент на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 0.5 процентни пункта и достига 68.0%, като при жените намалението е с 0.3 процентни пункта, а при мъжете – с 0.7 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 44.6 хил., или 46.9% от населението на 15 и повече навършени години в област Разград.

(още…)

Брутен вътрешен продукт за област Кюстендил през 2019 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) за област Кюстендил през 2019 година е 1 117 млн. лв. Това нарежда областта на 26-то място в страната. В сравнение с 2018 г. обемът му в номинално изражение се е увеличил с 0.2%. Произведеният в областта БВП е 0.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 9 468 лв. от стойностния обем на показателя. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) – 38 603 лв., а с най-ниско – областите Сливен и Силистра, съответно със 8 130 и 7 687 лева.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Перник през 2020 година

• През 2020 г. Икономически активните лица в област Перник на възраст 15 – 64 навършени години са 56.8 хил., или 76.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се понижава с 1.4 процентни пункта.

• Общият брой на заетите лица e 54.1 хил., или 51.4% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 27.9 хил. са мъже и 26.2 хил. са жени. Коефициентите на заетост са съответно 55.0% за мъжете и 48.1% за жените.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 52.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 69.8%, съответно 69.6% за мъжете и 70.0% за жените. В сравнение с 2019 г. коефициентът на заетост (15 – 64 години) e по-нисък с 1.1 процентни пункта, като намалението при мъжете е с 2.8 процентни пункта, а при жените има увеличение с 0.7 процентни пункта.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 17.9 хиляди. В сравнение с 2019 г. икономически неактивните лица в същата възрастова група се увеличават с 1.0 хиляди.

• Заетите лица с висше образование в област Перникса 15.2 хил., като коефициентът на заетост е 74.0%. В сравнение с 2019 г. този коефициент нараства с 0.9 процентни пункта.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Благоевград през 2019 година

По окончателни данни Националния статистически институт през 2019 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Благоевград са 658.2 млн. лв. или с 22.6% повече в сравнение с 2018 година.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 625.1 млн. лв. като при жилищните сгради е отчетено намаление със 9.2%, а при нежилищните сгради – увеличение с 19.9% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 33.1 млн. лева. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищни сгради е 49.3%, а на нежилищни сгради – 50.7%.

През 2019 г. приходите от сградно строителство в област Благоевград достигат 202.7 млн. лв. като се увеличават с 6.4% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 47.5%, а от строителство на нежилищни сгради – 52.5% от общите приходи от сградно строителство.

В област Благоевград приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции се увеличават със 31.6% спрямо 2018 г. и достигат 455.5 млн. лева. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 74.4%, следван от „Други приходи“ – 21.9%.

СТАТИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

  1. Води
    През 2019 г. 99.7% от населението на област Ловеч е свързано с обществено водоснабдяване (ВиК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 92 л/чов./ден. през 2018 г. на 95 л/чов./ден. през 2019 г. (фиг.1). Потреблението на питейна вода от домакинствата в страната през 2019 г. е 99 литра средно на човек. Разпределението по области показва, че през 2019 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (124 л/чов./ден.) и Благоевград (113 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (66 л/чов./ден.) и Сливен (69 л/чов./ден.).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през 2020 година

През 2020 г. в област Шумен икономически активните лица (заети и безработни) на възраст 15 – 64 навършени години са 82.8 хиляди. Коефициентът на икономическа активност се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през януари 2021 година

През януари 2021 г. в област Добрич са функционирали 29 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.0 хил., а на леглата – 2.1 хиляди. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 32.6, 55.3 и 54.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през 2020 година

През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Варна са 220.3 хил., или 71.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.1 процентни пункта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през 2020 година

През 2020 г. икономически активните лица в област Сливен са 80.3 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години – 53.9% (при 55.5% общо за страната).