Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2021 година

През 2021 г. в Софийска област са приключили делата за 1 100 извършени престъпления. Делата за 262 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 702 – с условно осъждане, за 27 – с оправдаване, за 5 – с прекратяване и за 104 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 964 извършени престъпления. От тях 933 са извършени от едно лице, 26 – от две лица, а 5 – от три и повече лица.

Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 87.6%, а 12.4%  от делата са завършили с оправдаване, прекратяване и освобождаване от наказание.

През 2021 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 050 лица, като делата на 248 от тях (23.6%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 661 лица (63.0%) – с условна присъда, 27 лица (2.6%) са оправдани, 109 лица (10.4%) са освободени от наказателна отговорност, а делата на 5 лица (0.5%) са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2021 г. в Софийска област е 909. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 23 (2.5%).

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през август 2022 година

През август 2022 г. в област Кюстендил са функционирали 102 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 550 стаи и 3 792 легла в тях. В сравнение с август 2021 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 18.6%, а на леглата в тях – с 13.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през август 2022 г. е 26 857, или с 6.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 2 709 нощувки, а българските – 24 148.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ловеч през 2021 година

През 2021 г. в съдилищата на територията на област Ловеч са приключили дела за 811 извършени престъпления. Делата за 300 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 381 – с условно осъждане, за 19 престъпления – с оправдаване, за 7 – с прекратяване, а за 104 – с освобождаване от наказание.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 110.3 хил., от които 62.5 хил. са мъже и 47.9 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в Софийска област през второто тримесечие на 2022 г. е 55.0% (при 53.7% за страната), съответно 63.7% за мъжете и 46.6% за жените.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2022 г. в Софийска област са 108.4 хил., като 61.0 хил. от тях са мъже и 47.3 хил. – жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2022 г. е 74.0%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 338 жилищни сгради с 5 984 жилища в тях и 716 885 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/офиси с 11 427 кв. м РЗП и на 49 други сгради с 58 887 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нараства с 47.6%, жилищата в тях с 80.5%, а общата им застроена площ – с 83.4%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради е регистрирано нарастване с 14.0%, но общата им застроена площ намалява с 32.2%.

Баланс на територията на област Добрич към 31.12.2021 година

Към 31 декември 2021 г. територията на област Добрич, изчислена от Националния статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта на страната, е 4 714.39 кв. километра. Тя нарежда областта на 7-о място с 4.2% от територията на страната. В състава на областта най-голяма по територия е община Добрич-селска с 1 294.05 кв. км, или 27.45%, а най-малка – община Добрич със 108.94 кв. км, или 2.31%.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през август 2022 година

През август 2022 г. в област Благоевград са функционирали 178 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 5 942 стаи и 13 050 легла в тях. В сравнение с август 2021 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 9.9%, а на леглата в тях – с 11.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през август 2022 г. е 139 325, или с 4.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 25 412 нощувки, а българските – 113 913.

Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през август 2022 година

През август 2022 г. в област София (столица) са функционирали 151 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.6 хил., а на леглата – 14.8 хиляди. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 32.5%, а броят на леглата в тях – с 19.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през август 2022 г. е 204.4 хил., или с 42.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 141.3 хил. нощувки, а българските – 63.1 хиляди.

През август 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 76.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 47.6% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.4% от нощувките на чужди граждани и 30.0% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.6 и 22.4%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Варна през 2021 година

През 2021 г. в област Варна са регистрирани 2 398 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2020 г. се наблюдава увеличение с 12.7%. През годината са настъпили 550 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 600 души, тежко ранени са 86, а загинали – 22 души. Спрямо предходната година е регистриран спад при тежките ПТП от 3.3%. Тежко ранените лица и загиналите намаляват, съответно с 39.4 и 24.1%, докато леко ранените лица се увеличават със 7.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2022 година

През август 2022 г. в област Търговище са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 273, а на леглата – 525. Общият брой на нощувките, регистрирани през август 2022 г. е 3 455, или със 3.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 5.1%, а при тези от български граждани има ръст от 6.3%.