Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юли 2020 година

През юли 2020 г. в област Добрич са функционирали 139 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 9.3 хил., а на леглата – 20.1 хиляди. В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 21.0, 25.1 и 30.6%. 

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Варна през 2019 година

През 2019 г. в област Варна са регистрирани 2 696 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2018 г. се наблюдава намаление с 14.8%. През годината са настъпили 667 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 646 души, тежко ранени са 219, а загинали – 46 души. Спрямо предходната година е регистриран спад при тежките ПТП от 8.4%. Леко ранените лица намаляват с 4.6%, тежко ранените с 1.8%, а загиналите с 4.2%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област Варна заема трето място в страната.

Основни данни за културата в София (столица) през 2019 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

            В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2019 г. на територията на София (столица) функционират 18 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 867 хил. и в сравнение с 2018 г. се намаляват с 12.6%, като 39.4% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е намаление на посещенията на чужденци в музеите – със 117 хил., или с 33.5%, в сравнение с предходната година.

Общият персонал на музеите  в област София (столица) през 2019 г. е 748 души и се намалява със 7.7% в сравнение с 2018 година.

Наети лица и средна брутна работна заплата в Софийска област през второ тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2020 г. са 55 113. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2020 г. обхваща 5.8% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2020 г. е 1 265 лв., за май – 1 248 лв. и за юни – 1 228 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 247 лв., което нарежда Софийска област на трето място в страната след областите София (столица) и Враца по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 337 лв.).

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2020 година (област Благоевград)

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на юни 2020 г. намаляват с 3.2% спрямо края на март 2020 г., като достигат до 80.2 хиляди. Спрямо края на първото  тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор нарастват  с 0.2% (до 20.3 хиляди), а в частния сектор са по-малко с 4.3% до – 59.9 хиляди.

В края на юни 2020 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележат спад със 7.4%. По сектори в сравнение с края на юни 2019 г. наетите в частния сектор намаляват с 9.6% (или с 6.4 хил.) и в  обществения сектор с – 0.5% (или с 0.1 хил.).

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие с 2.2% до – 886 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 202 лв., а за частния – 769 лева.

През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 9.5% в сравнение със съответния период на предходната година.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Благоевград през 2019 година

През 2019 г. в област Благоевград са приключилиделата за 1 521 извършени престъпления. Делата за 507 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 775 – с условно осъждане, за 38 – с оправдаване, за 9 – с прекратяване, и за 192 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 282 извършени престъпления, което е по-малко с 1.5% в сравнение с 2018 година.

Броят на обвиняемите лица в областтапрез 2019 г. е 1 392, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 435 лица (31.3% от общия брой на обвиняемите);

• условно осъдени са 717 лица, или 51.5 % от общия брой на обвиняемите;

• освободени от наказателна отговорност са 191 лица, или 13.7% от общия брой на обвиняемите;

• оправдани са 41 обвиняеми лица (2.9%); • на 8 лица (0.6%) делата са прекратени.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област София (столица) към 31.12.2019 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2019 г. в област София (столица) функционират 65 заведения за болнична помощ с 10 661 легла, от които 64 болници с 10 616 легла (табл. 1).

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2018 г. легловият им фонд нараства с 387 легла, или с 3.8%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. многопрофилните болници са 26 с 7 337 легла, или в 40.0% от болничните заведения е съсредоточен 68.8% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ. Към 31.12.2019 г. специализираните болници са 38 с 3 279 легла.

            Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2019 г. е 802.3 на 100 000 души от населението, като бележи увеличение с 28.7 спрямо 2018 година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 113 жилищни сгради със 121 жилища в тях и 21 124 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 66 други сгради с 43 077 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради не се е променил, жилищата в тях намаляват с 0.8%, но общата им застроена площ е с 4.3% повече. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 46.7%, а тяхната РЗП – с 48.4%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 7.4%, броят на жилищата в тях – с 20.4%, а общата им застроена площ – с 11.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 4.3%, а тяхната РЗП – с 15.3%.

През второто тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 86 жилищни сгради със 107 жилища в тях и с 19 168 кв. м обща застроена площ и на 20 други сгради с 5 117 кв. м РЗП.

Териториално разпределение на населението в област Шумен към 31.12.2019 година

В съответствие с административно-териториалното устройство към 31.12.2019 г. Република България е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. Област Шумен включва 10 общини и е разположена в Североизточния район, който включва и областите Варна, Добрич и Търговище. В него живеят 924 870 души, или 13.3% от населението на страната.

Към 31.12.2019 г. населението на област Шумен е 172 262 души, като в сравнение с 2018 г. то намалява с 93 души, или с 0.05%. Намалението на населението е характерно за 26 от 28 области в страната, а нарастване е регистрирано в областите София (столица) и Кърджали – съответно с 0.1 и 3.5%. С най-голямо намаление на населението са областите Видин – с 2.4%, и Монтана – с 2.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през юли 2020 година

През юли 2020 г. в област Търговище са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 284, а на леглата – 584. Общият брой на нощувките, регистрирани през юли 2020 г. е 4 510, или с 9.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват със 76.5%, докато при тези от български граждани има ръст от 44.6%.