ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Брой и структури на населението

 

Различни икономически и социални събития и тенденции водят до промяна в демографското поведение на населението както в страната, така и в област Велико Търново.

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

 

През 2015 г. в област Велико Търново броят на водените на отчет в ДПС[1] малолетни и непълнолетни лица е 534. В сравнение с 2014 г. (488) броят им нараства с 9.4%. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

[1] Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И РЕНТАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Цена на сделките със земеделската земя в област Русе през 2015 година

 

През 2015 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Русе е 838 лв., което е с 0.1% под нивото на 2014 година. Спрямо предходната година през 2015 г. най-голямо е увеличението на цената на овощните насаждения – 39.1%. Цената на нивите е с 0.2% по-ниска от регистрираната за 2014 година. При лозята е установено значително ценово намаление – с 20.7% (табл. 1). Регистрираните средни цени в област Русе на нивите, овощните насаждения и лозята през 2015 г. остават над средните цени на тези категории земя за страната.

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) в област Русе за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

 

През 2015 г. броят на водените на отчет в детските педагогически стаи[1] в област Русе малолетни и непълнолетни лица е 310, а относителният им дял в общия брой за страната е 3.2%. В сравнение с 2014 г. този брой нараства незначително – с 0.6%. (табл. 1). Общо 53 са малолетните лица на възраст 8 – 13 навършени години, или 17.1% от общо водените на отчет в ДПС в областта през годината. Непълнолетните лица на възраст 14 – 17 навършени години са 257, или 82.9%. В сравнение с предходната година броят на малолетните, преминали през ДПС за извършени от тях противообществени прояви, намалява с 12, а делът им в общия брой – с 4.0 процентни пункта. И в двете възрастови групи преобладават момчетата. При водените на отчет в ДПС те са 64.2% във възрастовия интервал   8 – 13 навършени години и 75.1% в групата на непълнолетните.

[1] Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Пълен текст в PDF файл

Цени на сделките със земеделска земя в област Силистра през 2015 г.

 

През 2015 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Силистра достига 993 лв., което нарежда областта на второ място в страната непосредствено след област Добрич (1 406 лв/дка) и преди областите Благоевград (842 лв/дка) и Русе (838 лв/дка). В сравнение с 2014 г. средната цена на един декар земеделска земя в областта се е увеличила с 6.0%.

Население в област Стара Загора през 2015 година

PDF файл

Към 31.12.2015 г. населението на област Стара Загора е 323 685 души, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на 5-о място по брой на населението – непосредствено след област Бургас (413 884) и преди област Благоевград (312 831).
Населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора към 31.12.2015 г. е 191 245 души, или 59.1% от населението на областта, като мъжете са 100 904, а жените – 90 341.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Видин през 2015 година.

БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

       Населението на област Видин към 31.12.2015 година е 91 235 души, което представлява 1.3% от населението на страната. По брой на население, областта се нарежда на последно място. В сравнение с 2014 година населението намалява с 2 126 души, или с 2.3%.

В област Видин мъжете са 44 536 (48.8%), а жените – 46 699 (51.2%), или на 1000 мъже се падат 1 049 жени през 2015 година.

Към 31.12.2015 година децата до 15 години са 10 958, или 12.0% от общия брой на населението от областта, като спрямо 2014 година относителният им дял намалява с 0.1 процентни пункта.

През 2015 година в област Видин лицата от 15 до 64 навършени години са 54 279 души и спрямо 2014 година относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта.

В края на 2015 година лицата на 65 и повече навършени години са 25 998, или 28.5% от населението на областта, и в сравнение с 2014 година делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.6 процентни пункта.

Към 31.12.2015 година общият коефициент на възрастова зависимост е 68.1%, т.е.на всеки 100 лица в „зависимите възрасти“ се падат 68 лица в активна възраст, като в сравнение с 2014 година има нарастване с 1.3 процентни пункта.

Средната възраст на населението на област Видин е 47.6 години, което нарежда областта на първо място в страната по застаряващо население.

 

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2015 година е 49 373 души, или 54.1% от цялото население на областта, като мъжете са 26 969, а жените 22 404. Трудоспособното население намалява с 2.5% спрямо предходната година.

Населението над трудоспособна възраст е 30 069 души като спрямо предходната година се отчита намаление с 1.6 процентни пункта.

Лицата под трудоспособна възраст са 11 793 души, като тук намалението спрямо предходната година е най-драстично – с 3.0%.

Към 31.12.2015 година коефициентът на демографско заместване е 53%, т.е. на всеки 100 излизащи от трудоспособна възраст лица в групата на влизащите са 53 лица.

 

Област Видин е съставена от 11 общини според административно-териториалното деление на страната. Общината с най-малко по брой население е Бойница с 1 143 души, следвана от Макреш с 1 438 души. Най-голяма е община Видин с 57 001 души. Спрямо 2014 година населението се увеличава в общините Бойница, Грамада, Димово, Макреш, Ново село и Ружинци. Това се дължи основно на механичното движение на населението. Най-голямо е увеличението на населението в община Грамада – с 204 души.

Към 31.12.2015 година в градовете на област Видин живеят 58 087 души, или 63.7% от населението на областта, а в селата – 33 148, или 36.3%.

 

Методологични бележки

 

Броят и структурата на населението към края на всяка година се изчисляват на база на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Източник на данните за броя и структурата на населението е Информационна система „Демография“ в Националния статистически институт.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години.

Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

Повeче информация и данни за броя и структурата на населението могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Население

 

 

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2015 година в област Добрич

PDF файл

През 2015 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 296 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 8.4% повече в сравнение с 2014 г. (273 лица). Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • Непълнолетни (14 – 17 г.) са 63.5%, а малолетни (8 – 13 г.) са 36.5%.
  • Момчетата са 235 (79.4%).
  • Учащи са 135 лица (45.6%).
  • Не учат и не работят 42 лица (14.2%).

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Шумен през 2015 година

PDF файл

През 2015 г. в област Шумен годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4 772 лв., което е с 8.8% повече спрямо 2014 г. (4 387 лева). Той е със 181 лв. по-нисък от средния за страната (4 953). Показателят включва доходите в пари и натура на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярните или еднократните трансфери от други домакинства и продажбите на имущество.

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Брой и основни структури на населението

 

Към 31 декември 2015 г. населението на област Русе възлиза на 225 674 души, което представлява 3.2% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 12-о място в страната по този показател.

Мъжете са 110 278, а жените – 115 396, или на 1 000 мъже се падат 1 046 жени при средно 1 057 жени в национален мащаб. В сравнение с края на 2014 г. общото население на област Русе намалява с 2 011 души, или с 0.9%, като броят на мъжете се редуцира с 824, а този на жените – с 1 187 (табл. 1).