Демографски процеси през 2015 година в област Перник

PDF файл
 
Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година:
• Населението на областта продължава да намалява и застарява.
• Намалява абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост.
• Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност.
• Намалява детската смъртност.
• Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

Брой и структури на населението
Към 31 декември 2015 г. населението на област Перник е 125 456 души, което е 1.8% от цялото население на страната.
Мъжете са 61 250 (48.8%), а жените – 64 206 (51.2%), или на 1 000 мъже се падат
1 048 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 50 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.
Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Перник през 2015 година

PDF
 
Доходи на домакинствата

През 2015 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Перник е 6 093 лв. ( при 4 953 лв. за страната) и нараства с 2.6% спрямо 2014 година. Основната част от този доход – 92.8% е получена под формата на текущи приходи от работна заплата, пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и на приходи от самостоятелна заетост и регулярни трансфери от други домакинства. Останалата част от отчетения общ доход – 7.2%, се дължи на приходи от продажби и други приходи.
Работната заплата e основен източник за доходите на домакинствата. През 2015 г. работната заплата формира 48.7% от общия доход на домакинствата в област Перник, а през 2014 г. – 51.5%.
В номинално изражение доходите на домакинствата от работна заплата намаляват. През 2015 г. домакинствата са разполагали средно на лице с 2 965 лв., получени от работна заплата, докато през 2014 г. тези средства са възлизали на 3 061 лв., т.е. доходът от работна заплата е намалял с 3.1%.
През 2015 г. се наблюдава понижение на дела на пенсиите като източник на доходи за домакинствата от област Перник. Относителният дял на доходите от пенсии е 29.5% от общия доход на домакинствата и намалява с 2.1 процентни пункта спрямо 2014 година. Социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетение при безработица и др.) формират 31.5% от общия годишен доход на домакинствата през 2015 г., а през 2014 г. този дял е 32.6%.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ямбол през 2015 година

PDF файл

През 2015 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Ямбол достига 780 лв. и е с 24.6% по-висока от тази през 2014 година.
През 2015 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в община Тунджа – 36 лв., и община Стралджа – 35 лева.

Население и демографски процеси в област Сливен през 2015 година

PDF файл

Населението на област Сливен към 31.12.2015 г. е 191 185 души или 2.7 % от населението на страната и нарежда областта на 13-о място по брой на населението – непосредствено след област Русе (225 674 души) и преди Добрич (180 601 души).
През 2015 г. в област Сливен са родени 2 434 деца, от които живородените са 2 413 или 99.1%. От всички живородени през 2015 година 1 261 са момчета, а 1 152 са момичета

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни в област Стара Загора през 2015 година

PDF файл

През 2015 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Стара Загора са водени 553 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления като броят им в сравнение с 2014 г. (652) намалява с 15.2%.
През 2015 г. в област Стара Загора пострадали от престъпления са 94 деца, от които 30, или 31.9% са момичета. Малолетни са 27 лица (28.7%), а непълнолетни – 67 (71.3%).

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Към 31 декември 2015 г. населението на област Габрово е 114272 души, което представлява 1.6% от населението на България и нарежда областта на 25-то място по брой на населението, непосредствено след Търговище (115 211 души) и преди Силистра (113 248 души). В сравнение с 2014 г. населението на областта през 2015 г. намалява с 2 079 души, или с 1.8%.

Мъжете са 55 263 (48.4%), а жените – 59 009 (51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1 067 жени.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2015 г. населението на област Разград е 117 241 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 23-то място по брой на населението – непосредствено след област Ямбол (123.8 хил.души) и пред област Търговище (115.2 хил.души). В сравнение с предходната година населението на областта намалява с 1 807 души, или 1.5%.

В общия брой на населението жените са повече (51,1%), или на 1 000 мъже се падат 1 045 жени

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

 

През 2015 г. в област Силистра на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 90 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сревнение с 2014 г. броят им (125) намалява с 28.0%.

[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Демографски процеси в област Смолян през 2015 година

PDF_файл

Демографската картина на област Смолян през 2015 г. показва, че населението намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност, увеличава се броят на изселените и заселените. Увеличава се броят на сключените граждански бракове. Намалява броят на бракоразводите.

Към 31 декември 2015 г. населението на област Смолян е 111 601 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 27 място, като след нея е само област Видин. В сравнение с 2014 г. населението на областта е намаляло с 2 383 души, или с 2.1%.

Население и демографски процеси в област Кюстендил през 2015 година

PDF файл
 
Текущата демографска ситуация в областта през 2015 г. се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението. Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението. Намалява абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на обща раждаемост, който е под средния за страната. Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност, но намалява детската смъртност. Броят на сключените граждански бракове и на бракоразводите намалява.

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2015 г. населението на област Кюстендил е 126 014 души, което представлява 1.8% от населението на България и нарежда областта на 20-о място по брой на населението в страната (фиг. 4). В сравнение с 2014 г. населението намалява с 1 955 души, или с 1.5%.
Мъжете са 61 371 (48.7%), а жените – 64 643 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 053 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите от 1 до 54 години. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.
Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2015 г. лицата на 65 и повече навършени години са 32 679, или 25.9% от населението на областта. В сравнение с 2014 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.6 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 5.8 процентни пункта.