НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Целият текст – PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2015 г. са 39176, като броят им спрямо края на септември 2015 г. се намалява с 0.4%.

Най-голямо намаление се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение“ – с 11.6%, „Други дейности“ – със 7.1% и „Строителство“ – с 6.2%. Спрямо септември 2015 г. най-голямо увеличение на наетите има в дейностите: „Операции с недвижими имоти“ – с 34.9% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 27.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2015 година

PDF

През четвъртото тримесечие на 2015 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 71.7 хил., от които 39.2 хил. са мъже, а 32.5 хил. са жени.
В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта се увеличават с 5.3%, а спрямо съответното тримесечие на 2014 г. броят на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 8.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2015 година

PDF файл

През декември 2015 г. в област Добрич са функционирали 40 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.2 хил., а на леглата – 2.5 хиляди. В сравнение с декември 2014 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 8.1%, а на леглата в тях – с 1.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2015 г., е 6.3 хил., или със 7.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 13.5%) се наблюдава  в местата за настаняване с 3 звезди.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2015 година (Област Благоевград)

PDF файл

 
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на декември 2015 г. се увеличават с 1.0% спрямо края на септември 2015 г., като достигат до 87.4 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2015 г. наетите лица в частния сектор се увеличават с 2.2% (до 68.9 хиляди), докато в обществения сектор броят им намалява с 3.6% до – 18.5 хиляди.
В края на декември 2015 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 0.2%. По сектори в сравнение с края на декември 2014 г. наетите в частния сектор се увеличават с 1.0% (или с 0.7 хил.), а в обществения сектор намаляват съответно с 4.4% (или с 0.9 хил.).
През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 5.1% до 637 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 864 лв., а за частния – 571 лева.
През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.3% в сравнение със съответния период на предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през четвърто тримесечие на 2015 година

PDF файл

 
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на декември 2015 г. намаляват с 2.8% спрямо края на септември 2015 г., като достигат 29.9 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.0 и 13.9%.
Спрямо края на третото тримесечие на 2015 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 3.4% (до 7.5 хил.), а в частния сектор с 2.6% (до 22.4 хиляди).
В края на декември 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 1 027, или с 3.3% по-малко в сравнение с края на декември 2014 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Професионални дейности и научни изследвания” и „Административни и спомагателни дейности”. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на декември 2015 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Култура, спорт и развлечения” и „Хотелиерство и ресторантьорство” .
През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната брутна месечна работна заплата за областта нараства спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 3.9%, като достига 645 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 23.2%, „Култура, спорт и развлечения” – с 22.0% и „Образование”- с 21.0%.
Средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2015 г. за обществения сектор е 754 лв., а за частния – 608 лева.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2015 година (предварителни данни)

 

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 

По данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2015 г. намаляват с 3.1% спрямо края на септември 2015 г., като достигат 57.0 хиляди. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 20.7%, „Селско, горско и рибно стопанство” – с 17.6%, „Професионални дейности и научни изследвания” и „Други дейности“  – с по 5.9%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в  „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 3.5% „Образование” – с 1.5%  и „ Транспорт, складиране и пощи” – с 0.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през четвъртото тримесечие най-голям е относителният дял на наетите по трудово или служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 26.8%,  „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 17.1% , „Образование” – 10.5% и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 10.2%.

Naeti_4_Pleven

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Перник към 31.12.2014 година

PDF файл

 
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Перник към 31.12.2014 г. възлизат на 219.0 млн. евро, което е с 4.7% по-малко в сравнение с 2013 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.0%. и съответно 1.6% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Перник заема дванадесето място в страната.

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Русе към 31.12.2014 г. възлизат на 385.8 млн. евро, което е с 3.5% повече в сравнение с 2013 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.8% и съответно 42.6% от ПЧИ в рамките на Северен централен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Русе заема осмо място в страната.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта – 281.8 млн. евро или с 4.5% повече от 2013 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 54.2 млн. евро или с 32.9% над нивото на предходната година. През 2014 г. тези две дейности заедно формират 87.1% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял нараства спрямо 2013 г. с 3.8 процентни пункта.

(още…)

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2015 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен намаляват с 2.2% спрямо края на септември и към края на декември 2015 г. достигат 37.3 хиляди.
През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната брутна месечна заплата за областта е нарастнала спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 4.8% и е 701 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 840 лв., а за частния – 642 лева.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2015 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2015 г. намаляват с 776 души, или с 0.8% спрямо края на септември 2015 г., като достигат 102 178.
През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 896 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 3.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Образование“ – с 19.5%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 6.2% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 5.0%.