НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на септември 2020 г. се увеличават с 0.6 хил., или с 1.6%, спрямо края на юни 2020 г., като достигат 38.7 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите на лица се наблюдава в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Строителство“ и „Транспорт, складиране и пощи“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 48.6% и 11.1%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г. се увеличават с 0.7% спрямо края на юни 2020 г., и са 65.0 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 10.4% и „Административни и спомагателни дейности ” – с  8.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.4 и 15.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 301 жилищни сгради с 2 141 жилища в тях и 302 999 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/офиси с 12 205 кв. м РЗП и на 32 други сгради с 38 615 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 43.3%, жилищата в тях – с 16.2%, а общата им застроена площ – с 21.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 33.3%, а тяхната РЗП – над пет пъти. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече с 10.3%, a общата им застроена площ – с 9.2%.

Места за настаняване в Софийска област през септември 2020 година

През септември 2020 г. в Софийска област са функционирали 83 места за настаняване с общо 6 448 броя легла. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 5.7%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 10.7%, от категория 3 звезди се е увеличил с 11.1%, а от категория 4 и 5 звезди е намалял със 7.1%.

Реализираните приходи от нощувки през септември 2020 г. са 1 681.3 хил. лв., като 87.8% от тях са от нощувки на български граждани.

В сравнение със септември 2019 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 21.2%, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 65.1%, а на български граждани – с 4.6%.

В сравнение с месец август 2020 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с -25.2%, като приходите от нощувки на български граждани са с 28.8% по-малко, а тези от нощувки на чужди граждани са със 17.4% повече.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 138 жилищни сгради със 148 жилища в тях и 22 498 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 64 други сгради с 20 974 кв. м РЗП.

В сравнение с предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 22.1%, жилищата в тях – с 22.3%, а общата им застроена площ – с 6.5%. Броят на други сгради, които са получили разрешителни за строеж, е с 3.0% по-малко, а тяхната РЗП намалява с 51.3%.

Спрямо същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 4.5%, но броят на жилищата в тях намалява с 35.1%, както и общата им застроена площ – с 34.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 13.5%, докато тяхната РЗП е по-голяма с 37.8%.

През третото тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 137 жилищни сгради със 170 жилища в тях и 26 872 кв. м обща застроена площ, и на 35 други сгради с 55 071 кв. м РЗП.

Индикатори за бедност и социално включване в област София (столица) през 2019 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.През 2019 г. линията на бедност общо за област София (столица) е 588.6 лв. средномесечно на лице от домакинство.В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 14.7%, а относителният дял на бедното население нараства с 0.7 процентни пункта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 78.1 хил., от които 44.8 хил. са мъже, а 33.4 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на септември 2020 г. намаляват с 0.8% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 25.8 хиляди. Увеличение на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Административни и спомагателни дейности” и „Финансови и застрахователни дейности”. Намаление се наблюдава в девет икономически дейности, като най-голямо е в „Селско, горско и рибно стопанство”, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Култура, спорт и развлечения“.

Дейност на местата за настаняване през септември 2020 г. в област Шумен

През септември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 635, а на леглата – 1 375. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на юни 2020 се увеличава с 0.3% и към края на септември 2020 г. техният брой е 37.7 хиляди.