Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2016 година

PDF

През четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 71.9 хил., от които 39.5 хил. са мъже, а 32.4 хил. са жени.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта се увеличава с 0.3%, а спрямо съответното тримесечие на 2015 г. броят на заетите лица в тази възрастова група намалява с 0.6%.

Имена на 2016 година в област Смолян

PDF_файл

По предварителни данни на НСИ за регистрираните през 2016 г. в област Смолян новородени са използвани 403 имена.

През 2016 г. се запазва по-голямото разнообразие на имената на новородените сред момичетата. За момичетата са използвани 219 имена, а за момчетата – 194.

Сред новородените момичета за поредна година най-разпространеното име е Никол – 16 деца или 7.3% от всички момичета. На второ място по разпространение сред момичетата е името Рая – 15 момичета или 6.8%, на трето Александра – 11 деца или 5.0%. Следва Яна – 10 деца или 4.6%. Често срещани са също Виктория, Дария и Ивайла – по 9 деца (4.1%), както и Мария и Симона – по 8 деца (3.7%). След тях се нареждат имена като Теодора, Гергана, Антония, Елена , Крисия, Марая и др.

 

За сравнение през 2015 г. най-предпочитани са били имената Никол, Мария и Рая, през 2014 г. –  Никол, Виктория и Мария, а през 2013 г. –  Мария, Никол и Рая.

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през декември 2016 година

PDF_файл

През декември 2016 г. в област Смолян са функционирали 254 места за настаняване с над 10 легла, от които 136 са хотели и 118 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 5 183, а на леглата – 10 681. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 21.5%, а леглата в тях – с 46.0%. Спрямо декември 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличават с 2.0%, а леглата в тях – с 1.1%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 64 631, като 55 963 (86.6%) от тях са от български граждани, а 8 668 (13.4%) – от чужденци. Спрямо ноември 2016 г. нощувките се увеличават с 209.4%. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2016 г. реализираните нощувки се увеличават с 1.1%, като нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди се увеличават с 11.1%, а с 4 и 5 звезди – с 6.4%. В местата за настаняване с 3 звезди е регистрирано намаление от 10.7%.

През декември 2016 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 46.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 38.4% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 37.2% от нощувките на чужденци и 32.6% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 16.8 и 29.0%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на месец декември  2016 г. намаляват с 0,3% спрямо септември 2016 г. и достигат 38,4 хиляди. В сравнение с края на третото тримесечие на 2016 г. най-голямо намаление сред лицата наети по трудово и служебно правоотношение се наблюдава в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 19,0% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 6,1%. Регистрирано е увеличение сред наетите лица в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 22,0%,  „Операции с недвижимо имущество“ – 20,3%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“ – с 15,8% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – с 13,1%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвъртото тримесечие на 2016 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2016 г. се увеличават с 2.7% спрямо края на септември 2016 г. и достигат 32.8 хил., като увеличението на наетите в обществения сектор е с 1.2%, а в частния сектор – с 3.2%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2016 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение” – с 71.4%, „Административни и спомагателни дейности” – с 62.1% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 51.2%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Професионални дейности и научни изследвания” – с 16.0% и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 8.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 36.8 и 12.5%.

В края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 7.5% повече в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2016 г. е 713 лв., за ноември – 717 лв. и за декември – 706 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През декември 2016 г. в област Добрич са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.4 хил., а на леглата – 3.2 хиляди. В сравнение с декември 2015 г. се отбелязва ръст  на общия брой места за настаняване с 2.5%, на стаите с – 21.1% и на леглата в тях – с 28.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2016 г., е 8.7 хил., или с 38.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Статистика на околната среда в област София (столица) – годишни данни за 2015 година

PDF файл
 

През 2015 г. в област София (столица) потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението намалява от 128 л/ден/човек през 2014 г. на 127 л/ден/човек през 2015 година (фиг.1). Въпреки икономията домакинствата в област София (столица) са с най-голямо потребление, следвани от домакинствата в област Бургас (111 л/ден/човек). Най-ниска е консумацията на вода в област Търговище (67 л/ден/човек).
През 2015 г. в област София (столица), на режим на водоподаване е 0.0% от населението (0.0% през 2014г.), при 1.7% за страната. В 14 области водоснабдяването не е ограничавано. Най-засегнати от режим на водоподаване са областите Габрово (26.1%), София област (15.5%) и Ловеч (11.4%).
В областта 96.1% от населението е свързано с обществена канализация. С обществена канализационна мрежа, но без наличие на пречистване е свързано 0.1% от населението (13.2% за страната).
Опазването на околната среда включва всички дейности, които са пряко ориентирани към предотвратяване, намаляване и премахване на замърсяването, което е резултат от производствени или други процеси.
Отстраняването на уврежданията на околната среда изисква допълнителни средства. Размерът на средствата е основен показател за мерките, които обществото и държавата предприемат, за да се намали отрицателното въздействие на социално-икономическите процеси в околната среда.
Разходите за околната среда включват два компонента: разходи за поддържане и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. В края на 2015 г. наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в област София (столица) е 809.8 млн. лв. (671.7 млн.лв. през 2014 година).

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2016 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на декември 2016 г. намаляват с 2.2% спрямо края на септември 2016 г., като достигат 28.3 хиляди.

Намалението на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 25.6%, „Селско, горско и рибно стопанство” с 15.5% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 10.7%. Увеличение се наблюдава в седем икономически дейности, като най-голямо е в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 14.3%, „Други дейности” – с 12.6% и „Култура, спорт и развлечения” – с 5.9%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Монтана през 2015 година.

 ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

 

 

 

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2015 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Монтана са 4 542, или с 1.2% повече в сравнение с предходната година.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2016 година

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2016 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2016 г., като достигат 60.2 хиляди. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 24.6%, „Административни и спомагателни дейности” и „Добивна промишленост“– с по 3.2% и „Други дейности“  – с 2.3%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Създаване и разпространение на информация  и творчески продукти; далекосъобщения“ – с по 5.6%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 3.2%  и „ Професионални дейности и научни изследвания” – с 1.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през четвъртото тримесечие най-голям е относителният дял на наетите по трудово или служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 28.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 16.8% , „Образование” – 9.9% и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 9.7%.

В края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен са с 5.5% или 3.2 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври  2016 г. е 757 лв., за ноември – 747 лв. и за декември – 759 лева (фиг.1).