Резултати от наблюдението на работната сила в област Видин през четвъртото тримесечие на 2016 година

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВИДИН
ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
През четвъртото тримесечие на 2016 г. общия брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Видин е 32.8 хил., от които 18.0 хил. са мъже, а 14.8 хил. са жени. В сравнение с трето тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.8%, а спрямо четвърто тримесечие на 2015 г. намалява с 0.9%.
Коефициентът на заетост в областта през четвърто тримесечие на 2016 г. е 41.7% (при 49.2% за страната). Той е съответно 47.4% за мъжете и 36.4% за жените. По коефициент на заетост област Видин е на 24-то място в страната

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Видин през четвъртото тримесечие на 2016 година

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВИДИН
ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на декември 2016 г. намаляват с 0.3% спрямо края на септември 2016 г., като достигат до 16.7 хиляди.
Спрямо края на трето тримесечие на 2016 г. наетите лица в частния сектор намаляват с 2.6% (до 10.2 хил.), а в обществения сектор се увеличават с 3.5% (до 6.4 хиляди).
В края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са със 7.7% повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението в частния сектор е с 10.1%., а в обществения сектор – с 4.0%.
През четвърто тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо трето тримесечие на 2016 г. с 4.8% до 679 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 777 лв., а за частния – 616 лева.
В сравнение с четвърто тримесечие на 2015 година средната месечна работна заплата за Видинска област нараства с 9.2% (фиг. 1).

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област София (столица) през 2015 година

PDF файл
 

През 2015 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област София (столица) са 7 999.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 2.3%.
Най-голям обем на инвестиции в ДМА са вложени в сектор търговия – 2 419.7 млн. лв., което е с 9.9% по-малко в сравнение с 2014 година. В промишления сектор са направени разходи за придобиване на дълготрайни материални активи за 995.8 млн. лв., което е с 12.4% по-малко в сравнение с предходната година. През 2015 г. тези два сектора формират 42.7% от общия размер разходи за ДМА в област София (столица), а общият им относителен дял намалява спрямо 2014 г. с 4.0 процентни пункта. В сектора държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност инвестициите в ДМА са 1 403.1 млн. лв., което е 1.8 пъти повече в сравнение с 2014 година.
През 2015 г. е регистрирана промяна в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове. Относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура нараства с 1.0 пункт в сравнение с предходната година и достига 22.2%. Спрямо 2014 г. се увеличават разходите за закупуване на земя с 0.8 пункта и достига 7.1%. Същевременно намаляват вложените средства за придобиване на сгради, строителни съоръжения и конструкции с 4.6 пункта, които формират 45.9% от общия обем инвестиции в ДМА.

Наети лица и средна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2016 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на декември 2016 г. намаляват със 779, или с 1.8% спрямо края на септември 2016 г., като достигат 41 804. Намаление на наетите лица е регистрирано в четиринадесет икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Добивна промишленост” – със 17.5%. Увеличение се наблюдава в пет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Административни и спомагателни дейности“ с 10.5%, „Други дейности” – с 1.8% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 1.3%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2016 година

PDF

По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на декември 2016 г. намаляват с 0.5% спрямо края на септември 2016 г., като достигат до 32.6 хиляди души.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за областта нараства спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 3.4% (до 719 лева).

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2016 г. в област Пазарджик

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на декември 2016 г. намаляват с 2 698, или с 4.3% спрямо края на септември 2016 г., като достигат 59 684.

Спрямо края на третото тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.4% (13 252), а в частния сектор с 5.4% (46 432) през четвъртото тримесечие на 2016 година.

В края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 2.2% или с 1 258 повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 2.6%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават съответно с 0.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2016 г. за област Пазарджик е 756 лв., за ноември – 784 лв., и за декември – 836 лева.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 6.5% и достига 792 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 844 лв., а за частния – 777 лева.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 11.5% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2016 (предварителни данни)

PDF

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 8, а новопостроените жилища в тях са 16.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 105.3 кв. м през четвъртото тримесечие на 2015 г. на 100.9 кв. м през същото тримесечие на 2016 година.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2016 година

PDF

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен намаляват с 2.9% спрямо края на септември 2016 и към края на декември 2016 г. достигат 37.3 хиляди.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна заплата за областта се е увеличила спрямо третото тримесечие с 4.9% и е 755 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 885 лв., а за частния – 703 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през декември 2016 година

PDF

През декември 2016 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през декември 2016 г. са 236 075 лв. и са намалели с 14.9% спрямо декември 2015 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2016 година (предварителни данни)

PDF

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 16 и спрямо съответното тримесечие на 2015 намалява с 38.5%.
Спрямо предходното тримесечие общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Сливен бележи увеличение с 15.8%, а жилищната площ е повече с 3.6%.