Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Ловеч през 2023 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че през 2023 г. 77.4% от домакинствата в област Ловеч имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано намаление от 10.1 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 88.5%.  По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 27-мо място в страната.

Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през ноември 2023 година

През ноември 2023 г. в област София (столица) са функционирали 146 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.6 хил., а на леглата – 15.0 хиляди. В сравнение с ноември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, е намалял с 0.7%, а броят на леглата в тях се е увеличил с 0.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през ноември 2023 г. е 174.0 хил., или с 14.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 106.6 хил. нощувки, а българските – 67.4 хиляди.

През ноември 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 79.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 46.4% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.2% от нощувките на чужди граждани и 34.2% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.5 и 19.4%.

Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2022 година

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2022 г. нефинансовите предприятия, осъществявали стопанска дейност в Софийска област, са 11 850, или с 18.0% повече в сравнение с 2021 година.

С най-голям относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 29.7% от общия брой на отчетените предприятия, следван от секторите „Селско, горско и рибно стопанство” – 19.3% и „Преработваща промишленост” – 7.5%.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял – 93.9% от общия брой в областта. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.0% от всички предприятия, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.0%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1%.

Крайният финансов резултат на предприятията в Софийска област за 2022 г. е печалба в размер на 1 719 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 8 866, със загуба – 1 917, а с нулев финансов резултат – 1 067.

Места за настаняване в Софийска област през ноември 2023 година

През ноември 2023 г. в Софийска област са функционирали 92 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 695 легла в тях. В сравнение с ноември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 24.3%, а броят на леглата в тях – с 19.9%.  

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през ноември 2023 г. е 30 733, или с 24.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През ноември 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73.8% от общия брой нощувки на чужди и 48.9% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.1% от нощувките на чужди граждани и 18.1% – на български граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 33.0% от нощувките на българските граждани и 6.1% от нощувките на чуждите граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през ноември 2023 г. е 17 351, като в сравнение със същия месец на 2022 г. се увеличава с 24.5%. Увеличение е отчетено както при чуждите граждани, така и при българските – съответно с 25.3 и 24.5%

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през ноември 2023 година

През ноември 2023 г. в област Благоевград са функционирали 180 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 563 стаи и 14 873 легла в тях. В сравнение с ноември 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 5.9%, а на леглата в тях – със 7.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през ноември 2023 г. е 101 418, или с 6.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 86 619 нощувки, а чуждите – 14 799.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2023 г. нараства с 11.6% в сравнение със същия месец на предходната година и достига 48 819. Българските граждани, нощували в местата за настаняване в област Благоевград през ноември 2023 г. са 42 543 и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 6 276 и са реализирали средно по 2.4 нощувки.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2022 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2022 г. възлизат на 1 714.9 млн. евро по текущи цени.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 830.4 млн. евро. Следват сектор „Операции с недвижими имоти“ – 311.2 млн. евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 308.4 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ – 113.9 млн. евро.

Чуждестранни преки инвестиции в област Шумен към 31.12.2022 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2022 г. в област Шумен възлизат на 204.4 млн. евро, като се наблюдава ръст от 69.2% в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 185.2 млн. евро, или с 83.0% повече спрямо предходната година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) чуждестранните инвестиции са в размер на 5.1 млн. евро.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

През ноември 2023 г. в област Добрич са функционирали 48 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.3 хил., а на леглата – 5.3 хиляди. В сравнение с ноември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 4.0 %, а броят на леглата в тях се увеличава с 1.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2023 г., е 18.9 хиляди. Българските граждани са реализирали 13.3 хил. нощувки, а чуждите – 5.6 хиляди.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2022 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2022 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 98 524 души, което представлява 4.3% от общо наетите в страната.

Преки чуждестранни инвестиции в област Стара Загора към 31.12.2022 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2022 г. възлизат на 870.9 млн. евро.